Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 57

Vhodnost zaměření projektu

Je vhodný projektový záměr, který zahrnuje pouze školení vedoucích pracovníků a personalistů?

Ne. Projekt musí prokázat potřebu a pokrok, že došlo ke zlepšení a souvislost se zvyšováním kvality řízení lidských zdrojů.

Kapitola veřejná podpora

Máme vyplňovat kapitolu veřejná podpora, když přímo ve výzvě je uvedeno, že aktivity obecně nemají charakter veřejné podpory?

U kapitoly veřejná podpora musí všechna povinná pole žadatel vyplnit i v případě, že jeho žádost nezakládá veřejnou podporu. Do všech záložek poté uveďte, že instituce veřejné správy se svou činností nepodílí na hospodářské soutěži, tudíž podporované aktivity obecně nemají charakter veřejné...

Zdroje financování - položky

Když vyplňuji v Benefitu záložku Zdroje financování, automaticky se v rozpadu financí objevuje 85 % strukturální fondy, 15 % příspěvek ze státního rozpočtu. Ve výzvě je ale uvedeno, že 15 % dofinancovává žadatel. Nevím, jak to mám upravit, zda mám využít kolonku soukromé financování?

Žádost v Benefitu7 se krok po kroku vyplňuje podle příručky D6, soukromé prostředky nevyplňujete, u veřejné správy je třeba zajistit 15% příspěvek ze státního rozpočtu. Údaje v kapitole Zdroje financování budou následující:

Příspěvek ze SF – 85 %
Příspěvek z národních veřejných zdrojů...

Projekt se zaměřením na bod 1 kapitoly 3.5 výzvy

Rádi bychom připravili projekt se zaměřením na bod 1 kapitoly 3.5 výzvy. Projekt bude zahrnovat pouze tyto podporované aktivity. Jak si v tomto konkrétním případě představujete zajištění udržitelnosti projektu? Můžeme napsat, že udržitelnost projektu bude spočívat v tom, že všichni nově příchozí zaměstnanci, kteří budou v cílové skupině (personalisté, vedoucí zaměstnanci), budou absolvovat obdobná školení jako cílová skupina v průběhu realizace projektu, a tím bude zajištěna kontinuita nastaveného systému a také udržitelnost projektu. Je to takto v pořádku?

Zajištění udržitelnosti projektu je přesně tak, jak píšete. Vytvořený model (metodiky, plány, organizační řády) v rámci této výzvy musí fungovat pro stávající i nově příchozí zaměstnance.

Výdaje na mzdové příspěvky

Lze v žádosti uplatnit výdaje na mzdové příspěvky?

Aktivity ve výzvě 57 nemají charakter veřejné podpory. V příručce D5 se uvádí, že pokud projekt bude bez veřejné podpory (což je u výzvy 57 ve veřejné správě), pak je finanční podpora z veřejných prostředků na mzdové příspěvky pro cílové skupiny povolena až do výše 100 % mzdových nákladů na dané...

Projekt ze dvou nákladů

Je možné, aby byl projekt postaven jednoduše ze dvou nákladů – náklady na nákup služeb 60 % (náklady na firmu, která nám provede průzkum spokojenosti zaměstnanců, metodiku personálního auditu aj.) a náklady na mzdy projektového týmu, který bude s touto firmou spolupracovat (včetně nákladů na projektového manažera, který celý projekt bude po stránce dotační administrovat) ve výši zbylých 40 %?

Ano, pokud budou dodrženy limity dané příručkami D1 a D5 Desatera OPLZZ a danou výzvou na osobní náklady pracovníků úřadu zaměstnaných na projektech ESF (max. 1,6 úvazku) a na nákup služeb (60 %). Kapitola osobní náklady není procentuelně omezena, ovšem týká se jen zaměstnanců žadatele, kteří...

Co se rozumí výzkumnou aktivitou ve veřejné správě

V textu výzvy je v bodě 3.1 u podporovaných činností oblasti podpory uvedena mj. „podpora výzkumných aktivit v oblasti veřejné zprávy včetně podpory aplikace nástrojů zvyšování kvality a efektivity veřejné správy“. Co se rozumí výzkumnou aktivitou ve veřejné správě a jaké definiční znaky musí splňovat? Spadá do této aktivity třeba výzkum veřejného mínění v obci? Pokud ano, za jakých podmínek?

Výzkumnou aktivitou je zde myšleno např. dotazníkové šetření, průzkum spokojenosti, blíže viz bod 3.5 výzvy. Veškeré aktivity tedy musí být vztaženy k cílové skupině.

Informační systém úřadu

Lze do výzvy zahrnout informační systém úřadu (intranet) v rámci ICT pro podporu řízení lidských zdrojů?

Veškeré aktivity musí směřovat k internímu zlepšení řízení lidských zdrojů systémového charakteru. Tvorba „intranetového“ prostředí pro účely cílové skupiny je možná.

Městský portál v rámci eGovernmentu

Lze vytvořit městský portál v rámci eGovernmentu - informace z regionu na jenom místě - katalog, noviny, web, kiosky, kabelovky, městský helpdesk mezi organizacemi a veřejností?

Ne.

Personální a procesní analýzy

Lze provést personální analýzu, vytvořit kompetenční modely (popis pracovního místa) a procesní analýzu v oblasti řízení lidských zdrojů?

Ano. Všechny tyto aktivity byly definovány ve výzvě.

Průzkum spokojenosti občanů a zaměstnanců

Je možné v rámci výzvy, aby nám externí firma v průběhu dvou let realizace projektu provedla alespoň dvakrát průzkum spokojenosti občanů a zaměstnanců Městského úřadu?

Výzva je zaměřená na kvalitu řízení lidských zdrojů na daném úřadu. Průzkum spokojenosti mezi zaměstnanci je podporovaná aktivita, mezi občany města ne. Četnost průzkumů je třeba zdůvodnit a vše navázat na aktivity projektu tak, aby byl naplněn jeho cíl.

Vzdělávání řadových zaměstnanců v měkkých dovednostech

Lze v rámci projektu vzdělávat řadové zaměstnance v tzv. měkkých dovednostech? Máme na mysli vzdělávání např. přepážkových zaměstnanců v řešení konfliktních situací, jednání s klienty apod.? A co obchodní korespondence (normy) nebo legislativa (zákoník práce apod.)?

Ne. Tyto aktivity nejsou specifikovány ve výzvě.

Průběžné vzdělávání zaměstnanců úřadu

Patří mezi podporované činnosti průběžné vzdělávání zaměstnanců úřadu (přednostně zaměstnanci finančního odboru a vedoucí odborů - vzdělávání vedoucích zaměstnanců obecná a zvláštní část dle zákona)?

Vzdělávání zaměstnanců vyžadované zákonem ČR není podporovanou aktivitou v rámci projektů z EU. Je třeba přidaná hodnota projektu. Tato výzva se zaměřuje na zkvalitnění systému řízení lidských zdrojů.

Vzdělávání vedoucích úředníků

Lze do projektu zahrnout vzdělávání vedoucích úředníků v manažerských dovednostech?

Ano, pouze pokud se tyto manažerské dovednosti budou týkat výše uvedených oblastí (body 3.1 a 3.5 výzvy) a budou dostatečně odůvodněny – identifikovat proč a zdůraznit změnu oproti původnímu stavu.

Certifikace ECDL

Lze zaplatit mezinárodní certifikaci ECDL?

Ne. V rámci ECDL by se totiž jednalo o základní IT školení (Word, Excel...), a to v rámci této výzvy nelze školit.

Kurz MPA

Lze zaplatit kurz MPA (Master of Public Administration)?

Ne. Tento typ vzdělávání není v souladu s body 3.1 a 3.5 výzvy. Důležité jsou tyto oblasti: tvorba metodik personálního řízení, hodnocení výkonnosti zaměstnanců, katalog prací, tvorba organizačních řádů a popisů pracovních činností, metody odměňování, metody zjišťování vzdělávacích potřeb...

Školení řízení rizik

Patří mezi podporované činnosti v tomto projektu školení z oblasti řízení rizik: školení řidičů referentů (pro celý úřad), školení řidičů profesionálů, školení BOZP a PO (pro celý úřad) + speciální školení BOZP pro odbor technických služeb (strojní, svářečské průkazy, tlakové nádoby atd.) - jejich výsledkem jsou certifikáty a proškolené osoby?

Ne. Tyto aktivity nepatří mezi podporované činnosti oblasti podpory. Více viz body 3.1 a 3.5 výzvy.

E-learning na úřadě

Lze vytvořit koncepci vzdělávání na úřadě, e-learningový systém a samotné e-learningové kurzy?

Ano. Pilotní vzdělávací kurz může proběhnout prezenční nebo e-learningovou formou. Tato koncepce by měla být součástí nastavení interního systému vzdělávání. Více viz předchozí odpověď. Tato výzva je zaměřená na kvalitu řízení lidských zdrojů, nikoli na kvalitní lidské zdroje. Výzva se zaměřením...

Vzdělávání zaměstnanců v pilotních kurzech

Je možné do tvorby pilotních vzdělávacích kurzů zahrnout i vzdělávání zaměstnanců v těchto pilotních kurzech? Jaké aktivity budou uznatelné?

Ano. V rámci nastavení interního systému vzdělávání mohou být vytvořeny pilotní kurzy na vzdělávání zaměstnanců v oblasti řízení lidských zdrojů a v době realizace projektu může proběhnout jeden cyklus těchto pilotních vzdělávacích kurzů (například za účelem otestování připraveného pilotního...

Tvorba pilotních vzdělávacích kurzů

Prosím o bližší specifikaci oblasti – Tvorba pilotních vzdělávacích kurzů. Jakých oblastí se mohou tyto pilotní kurzy týkat? Např. obecné zvyšování kompetencí zaměstnanců, vedoucích pracovníků, zvyšování specifické odbornosti zaměstnanců, jazykového vzdělávání nebo IT vzdělávání?

U nastavení interního systému vzdělávání a tvorby pilotních vzdělávacích kurzů je nutné zaměřit se pouze na oblast personálního managementu, jde o vytvoření obsahových náplní modulů (podle analýzy potřeb). Takto nastavený pilotní kurz můžete otestovat v rámci jednoho cyklu, aby byly odstraněny...

Vzdělávání zaměstnanců úřadu

Prosím o bližší specifikaci - vzdělávání zaměstnanců, zejména personalistů a vedoucích pracovníků daného úřadu v následujících oblastech: tvorba metodik personálního řízení, hodnocení výkonnosti zaměstnanců, katalog prací, tvorba organizačních řádů a popisů pracovních činností, metody odměňování, metody zjišťování vzdělávacích potřeb zaměstnanců, tvorba plánu vzdělávání zaměstnanců, průzkumy spokojenosti zaměstnanců apod.

U vzdělávání personalistů a vedoucích pracovníků je u výzvy 57 třeba dbát na to, aby bylo zřejmé, že projekt má přímou vazbu a prokáže zkvalitnění řízení lidských zdrojů v organizaci a splní udržitelnost projektu (např. bude se pracovat podle nové metodiky/řízení). Musí prokázat změnu...

Rozšiřování moderních ICT

Prosím o bližší specifikaci oblasti - Rozšiřování moderních ICT.

Rozhodující je popis aktivit uvedený v bodě 3.5 výzvy. Tato výzva je zaměřená specificky, a to na problematiku řízení lidských zdrojů, pořízení SW musí tedy mít tedy spojitost s touto problematikou.

Podporované aktivity projektu

V bodě 3.5 výzvy jsou podporované aktivity projektu – specifikace výzvy. Je možné žádat v rámci jednoho projektu z více oblastí (např. na vzdělávání zaměstnanců, zároveň na personální audit)?

Ano, v rámci projektu mohou být podpořeny aktivity z více oblastí. Pokud ovšem uvádíte vzdělávání zaměstnanců, pak prosím postupujte podle bodů 3.1 a 3.5 výzvy.