Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 57

Formuláře, vzory dokumentů, návody - grantové projekty

Kde naleznu vzory dokumentů, formuláře k monitorovacím zprávám a návody k jejich vyplnění?

Formuláře a přílohy k monitorovacím zprávám jsou uloženy ke stažení na webu OSF v sekci Dokumenty pro příjemce (OP LZZ - Grantové projekty). Jsou zde také uloženy návody pro práci s IS Benefit, vzorové příklady vyplnění příloh monitorovací zprávy a další užitečné informace pro příjemce.

Čerpání dovolené po dobu projektu

Dle metodiky způsobilých výdajů OP LZZ je způsobilým výdajem náhrada mzdy za 4 týdny dovolené (nebo příslušnou část dle úvazku. Po dobu trvání projektu pracovník vykazuje odpracované hodiny a může se stát, že nevykáže maximum hodin, které by dle úvazku mohl (např. dle projektu mohl odpracovat pro projekt 1000 hodin a vykázal jen 900 hodin). Musí mít o tento rozdíl také nižší vykázanou dovolenou? Respektive je uznatelným nákladem počet hodin dovolené vztažené na schválený úvazek dle projektu nebo na skutečně reálně vykázané hodiny v průběhu projektu?

Pokud má zaměstnanec DPČ, musí mít počet hodin dovolené uveden v dohodě. U pracovních smluv může vykázat dovolenou, a to dle reálně odpracovaného úvazku. Pokud bude mít např. úvazek 0,5, má nárok na 2 týdny dovolené za rok (nebo 2,5 týdne, pokud je to státní správa). V případě, že reálně...

Nákup pro management projektu

Pokud bychom nakupovali např. notebook či tiskárnu s využitím pro management projektu (projektový a finanční manažer, právník, odborný asistent), nikoliv přímo pro cílovou skupinu, spadají tyto nákupy/položky mezi nepřímé náklady?

Ne. Do nepřímých nákladů jsou zahrnuty pouze náklady na nájem či operativní leasing zařízení či vybavení, které slouží k administraci projektu (tj. nepoužívá ho pro své zapojení do projektu cílová skupina), nikoli náklady na jeho pořízení.

Zřízení kanceláře projektu

Je možné mezi nepřímé náklady zařadit zřízení kanceláře projektu?

Pokud je myšlena zařízením kanceláře nakoupení nábytku, tak ten není možné do této položky zařadit. Nábytek by byl v položce křížové financování. Tato forma financování není ovšem u této výzvy (č.57) uznatelná. Mezi nepřímé náklady spadá zařízení a vybavení typu náklady na nákup papíru,...

Plátce/neplátce DPH ve vztahu k aktivitám projektu

Naše město je plátcem DPH, ale v minulých žádostech jsme uváděli, že nejsme plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu. Můžete mi prosím vysvětlit, proč tomu tak je a co se má správně uvést v žádosti?

Finanční příspěvek (dotace) poskytnutý na schválený projekt spolufinancovaný z ESF, ze státního rozpočtu, z rozpočtu obcí, příp. z jiných zdrojů (úplata za poskytovaná plnění v rámci projektu apod.) není předmětem daně a nezahrnuje se do obratu pro registraci. Více informací naleznete v kapitole...

Externí služby

Jsou uznatelným nákladem projektu externí služby - administrativní zajištění projektu, tzn. že evidenční činnost projektu (monitorovací zprávy, finanční řízení, publicitu) zajišťuje externí subjekt?

Ano, náklady na administraci projektu jsou způsobilým výdajem. Viz Metodika způsobilých výdajů D5 : Monitorovací zprávy lze zajišťovat externím subjektem v rámci Nákupu služeb – administrace projektu (kromě přípravy projektové žádosti). Finanční řízení - vedení rozpočtu projektu jako součást...

Odpisy notebooků

Město bude v účetnictví odepisovat majetek. Do jaké položky máme zařadit např. odpisy notebooků?

Výzva č. 57 nepodporuje křížové financování, notebooky mohou být nakoupeny max. do výše 40 000 Kč. Pokud budete notebooky pro cílovou skupinu v rámci projektu nakupovat, pak by se jednalo o nákup Neodpisovaného hmotného majetku, kap. 03.01.01. Do odpisů v rámci projektu nelze dát majetek, který...

Nepřímé náklady

Co patří mezi nepřímé náklady, jak se v žádosti napíšou do rozpočtu a jak bude tento rozpočet procentuelně vypadat? Lze nepřímé náklady v rozpočtu neuvádět, nebo naopak upravovat limity stanovené výzvou?

Výčet nepřímých nákladů je uveden na str. 19-21 Metodiky způsobilých výdajů D5. Tyto náklady se nekontrolují, neevidují, propláceny budou ve výši podílu na skutečně vynaložených a prokázaných způsobilých přímých nákladech projektu. V Benefitu sami zadáváte procentní sazbu (která je daná výzvou a...

Školení zaměstnance na komunikaci s veřejností

Můžeme školit zaměstnance na komunikaci s veřejností?

Ne. Toto není v souladu s výzvou a nepřispívá k ŘLZ.

Mzdy za zaměstnance příjemce dotace

Musí mít zaměstnanec, který bude členem projektového týmu, uzavřenu dohodu o provedení činnosti na účast v projektovém týmu, nebo se jeho účast vykazuje pouze pracovními výkazy?

V případě, že je zaměstnanec placen z peněz určených na projekt, musí být jeho vztah určen pracovní smlouvou, dohodou o PČ či dohodou o PP. Tzn., pokud bude již stávající zaměstnanec přiřazen na práci na projektu, tak se toto upraví v jeho pracovní náplni (uvede se zde, na jakém projektu bude...

Rozdíl mezi osobními a mzdovými náklady

Jaký je rozdíl mezi osobními a mzdovými náklady? Do které kategorie patří náklady na mzdy projektového týmu (manažer, metodik, finanční manažer apod.)? Můžete uvést konkrétní příklady rolí (osob), kdy se používá rozpočtová kapitola mzdové náklady?

V D1-Příručce pro žadatele o finanční podporu z OP LZZ  je mj. uvedeno, že položka rozpočtu 01 Osobní náklady se dále dělí na: 01.01 Pracovní smlouvy 01.02 Dohody o pracovní činnosti 01.03 Dohody o provedení práce 01.04 Jiné osobní náklady Přičemž při rozdělení nákladů je nutné vzít v potaz...

Propagační balíček

Je možné položku - propagační balíček zahrnout v rozpočtu do služeb nebo je to nepřímý náklad?

Náklady na nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu, které jsou pořizovány za účelem zajištění publicity pomoci z ESF, jsou součástí nepřímých nákladů. Veškeré nepřímé náklady jsou rozepsány v kapitole 2.7.2 Metodiky způsobilých výdajů OPLZZ (D5).

Nepřímé náklady součástí rozpočtu projektu

Musí být nepřímé náklady součástí rozpočtu projektu? Pokud ano, co přesně znamená, že se neprokazují? Příjemce obdrží procentuelně stanovenou částku a pak už nijak nedokazuje fakturami, zda částku použil např. na toner do tiskárny, nákup papíru apod.?

Nepřímé náklady se neprokazují a tudíž se jejich rozpis ani neuvádí do rozpočtu projektu. Jejich výše se odvozuje od přímých nákladů (v předem stanovené konkrétní procentní výši). Více informací viz příručka Metodika způsobilých výdajů (D5) OPLZZ.

Projektový manažer členem cílové skupiny

Může nastat situace, kdy projektový manažer projektu bude zároveň i členem cílové skupiny. V případě, že pojede na školení jako člen cílové skupiny, měly by být cestovné, stravné a případné ubytování způsobilými náklady proplaceny v souladu s Metodikou způsobilých výdajů dle kapitoly 2.6 přímá podpora. Je to tak?

Je možné, aby člen realizačního týmu mohl čerpat z přímé podpory. Je však nutné striktně rozdělit jeho roli jako člena realizačního týmu a jeho roli jako součást cílové skupiny. Tzn., měl by splňovat všechno to, co ostatní v cílové skupině, např. být v zaměstnaneckém poměru s příjemcem (v tomto...

Zapojení personalistky

Co se týče realizačního týmu, jak máme co nejlépe a nejefektivněji zapojit současnou personalistku? Předpokládáme, že ona bude celé vzdělávání řídit a koordinovat zaměstnance, zastřešovat vytvoření konečného produktu (brožura, směrnice), ale současně bude absolvovat sama školení. Můžeme jí např. změnit pracovní smlouvu a uvést v žádosti, že vytvoříme nové pracovní místo (např. koordinátor řízení lidských zdrojů) a toto nové místo hradit z dotace? A může být někdo členem realizačního týmu a současně absolvovat školení?

Člen realizačního týmu se může účastnit školení, pokud spadá zároveň do cílové skupiny. Na zaměstnance žadatele, kteří jsou přímo zapojeni do realizace projektu (max. 1,6 úvazku na jednoho člověka) je v rozpočtu vyčleněna kapitola Osobní náklady. Není třeba vytvářet nové pracovní místo, na které...

Nákup notebooků

Je možné z dotačních prostředků čerpaných z této výzvy pořídit notebooky zastupitelům města (17 osob)? Mimo jiné by jim sloužily ke studiu e-learningových kurzů, které by byly realizovány v rámci této výzvy.

V rámci této výzvy je možné pro cílovou skupinu pořídit i notebooky (patří do kapitoly Zařízení a vybavení), pokud bude řádně odůvodněn jejich počet a budou sloužit jako vybavení k výuce. Náklady na kapitolu rozpočtu Zařízení a vybavení nesmí přesáhnout 20 % z celkových způsobilých přímých...

Software pro personální řízení

Lze v rámci projektu pořídit software např. pro personální řízení „Personální katalog rolí a služeb“ (řádově 300 000 Kč)?

Charakter softwaru opět musí být v souladu především s bodem 1 kapitoly 3.5 výzvy a musí být určený ke zlepšení systému kvality řízení lidských zdrojů. Vysoká cena musí být řádně odůvodněna.

Způsobilé výdaje - software

Patří mezi způsobilé výdaje i nehmotný majetek (např. software) s pořizovací hodnotou vyšší než 60 000 Kč?

Ano. Nehmotný majetek neodpisovaný (do 60 000 Kč) a odpisovaný (nad 60 000 Kč) je součástí kapitoly Zařízení a vybavení. Je třeba dodržet limity dané příručkou D1 a D5. Kapitola Zařízení a vybavení není ve výzvě č. 57 omezena jiným způsobem, než uvádí příručka D5. Náklady na kapitolu rozpočtu...

Rozšiřování moderních ICT a eGovernmentu ve veřejné správě

Ve výzvě není povoleno křížové financování, není povolena realizace IT vzdělávání, ale je povoleno „rozšiřování moderních ICT a eGovernmentu ve veřejné správě“ (3.1 - podporované činnosti oblasti podpory). Tato kombinace není jasná, jaké aktivity lze tedy zahrnout do projektu: Je možné zakoupit SW, který je potřeba pro zkvalitnění práce v oblasti ŘLZ úřadu (personální informační systém, resp. nějaké jeho moduly, IS pro vzdělávání apod.)? Je možné vyškolit pro práci s IS pro ŘLZ pracovníky? Je to možné provést pro již existující IS nebo jen pro zakoupené/vytvořené IS v rámci projektu?

Na „rozšiřování moderních ICT a eGovernmentu ve veřejné správě“ je možné vztáhnout nákup SW, který zkvalitní práci v oblasti ŘLZ úřadu. Ten by byl podle ceny dělen na nehmotný majetek neodpisovaný (do 60 000 Kč) nebo odpisovaný (nad 60 000 Kč) a řadil by se do kapitoly Zařízení a vybavení. V...

Co se rozumí výzkumnou aktivitou ve veřejné správě

V textu výzvy je v bodě 3.1 u podporovaných činností oblasti podpory uvedena mj. „podpora výzkumných aktivit v oblasti veřejné zprávy včetně podpory aplikace nástrojů zvyšování kvality a efektivity veřejné správy“. Co se rozumí výzkumnou aktivitou ve veřejné správě a jaké definiční znaky musí splňovat? Spadá do této aktivity třeba výzkum veřejného mínění v obci? Pokud ano, za jakých podmínek?

Výzkumnou aktivitou je zde myšleno např. dotazníkové šetření, průzkum spokojenosti, blíže viz bod 3.5 výzvy. Veškeré aktivity tedy musí být vztaženy k cílové skupině.

Informační systém úřadu

Lze do výzvy zahrnout informační systém úřadu (intranet) v rámci ICT pro podporu řízení lidských zdrojů?

Veškeré aktivity musí směřovat k internímu zlepšení řízení lidských zdrojů systémového charakteru. Tvorba „intranetového“ prostředí pro účely cílové skupiny je možná.

Městský portál v rámci eGovernmentu

Lze vytvořit městský portál v rámci eGovernmentu - informace z regionu na jenom místě - katalog, noviny, web, kiosky, kabelovky, městský helpdesk mezi organizacemi a veřejností?

Ne.

Personální a procesní analýzy

Lze provést personální analýzu, vytvořit kompetenční modely (popis pracovního místa) a procesní analýzu v oblasti řízení lidských zdrojů?

Ano. Všechny tyto aktivity byly definovány ve výzvě.

Vzdělávání zaměstnankyň úřadu na MD

Patří mezi podporované činnosti této výzvy i vzdělávání zaměstnankyň úřadu na MD? Zaměstnankyně by byly např. v průběhu MD proškolovány z některých aplikací (Word, Excel, Spisovna…).

V rámci výzvy č. 57 nebude možné proškolit zaměstnankyně úřadu na MD ze základních počítačových dovedností. Ve výzvě se přímo uvádí, že v rámci výzvy nebudou podpořeny projekty, jejichž součástí je realizace zahraniční pracovní cesty, vzdělávání v oblasti IT, jazykové vzdělávání.

Průzkum spokojenosti občanů a zaměstnanců

Je možné v rámci výzvy, aby nám externí firma v průběhu dvou let realizace projektu provedla alespoň dvakrát průzkum spokojenosti občanů a zaměstnanců Městského úřadu?

Výzva je zaměřená na kvalitu řízení lidských zdrojů na daném úřadu. Průzkum spokojenosti mezi zaměstnanci je podporovaná aktivita, mezi občany města ne. Četnost průzkumů je třeba zdůvodnit a vše navázat na aktivity projektu tak, aby byl naplněn jeho cíl.

Vzdělávání řadových zaměstnanců v měkkých dovednostech

Lze v rámci projektu vzdělávat řadové zaměstnance v tzv. měkkých dovednostech? Máme na mysli vzdělávání např. přepážkových zaměstnanců v řešení konfliktních situací, jednání s klienty apod.? A co obchodní korespondence (normy) nebo legislativa (zákoník práce apod.)?

Ne. Tyto aktivity nejsou specifikovány ve výzvě.

Průběžné vzdělávání zaměstnanců úřadu

Patří mezi podporované činnosti průběžné vzdělávání zaměstnanců úřadu (přednostně zaměstnanci finančního odboru a vedoucí odborů - vzdělávání vedoucích zaměstnanců obecná a zvláštní část dle zákona)?

Vzdělávání zaměstnanců vyžadované zákonem ČR není podporovanou aktivitou v rámci projektů z EU. Je třeba přidaná hodnota projektu. Tato výzva se zaměřuje na zkvalitnění systému řízení lidských zdrojů.

Vzdělávání vedoucích úředníků

Lze do projektu zahrnout vzdělávání vedoucích úředníků v manažerských dovednostech?

Ano, pouze pokud se tyto manažerské dovednosti budou týkat výše uvedených oblastí (body 3.1 a 3.5 výzvy) a budou dostatečně odůvodněny – identifikovat proč a zdůraznit změnu oproti původnímu stavu.

Certifikace ECDL

Lze zaplatit mezinárodní certifikaci ECDL?

Ne. V rámci ECDL by se totiž jednalo o základní IT školení (Word, Excel...), a to v rámci této výzvy nelze školit.

Kurz MPA

Lze zaplatit kurz MPA (Master of Public Administration)?

Ne. Tento typ vzdělávání není v souladu s body 3.1 a 3.5 výzvy. Důležité jsou tyto oblasti: tvorba metodik personálního řízení, hodnocení výkonnosti zaměstnanců, katalog prací, tvorba organizačních řádů a popisů pracovních činností, metody odměňování, metody zjišťování vzdělávacích potřeb...

Personální audit

Patří mezi podporované činnosti personální audit, jehož výsledkem by byla metodika ke zvýšení kvality, výkonnosti a efektivity práce zaměstnanců na úřadě?

Ano. Personální audit včetně návrhu optimalizace úřadu v oblasti řízení lidských zdrojů patří mezi podporované aktivity.

Školení řízení rizik

Patří mezi podporované činnosti v tomto projektu školení z oblasti řízení rizik: školení řidičů referentů (pro celý úřad), školení řidičů profesionálů, školení BOZP a PO (pro celý úřad) + speciální školení BOZP pro odbor technických služeb (strojní, svářečské průkazy, tlakové nádoby atd.) - jejich výsledkem jsou certifikáty a proškolené osoby?

Ne. Tyto aktivity nepatří mezi podporované činnosti oblasti podpory. Více viz body 3.1 a 3.5 výzvy.

E-learning na úřadě

Lze vytvořit koncepci vzdělávání na úřadě, e-learningový systém a samotné e-learningové kurzy?

Ano. Pilotní vzdělávací kurz může proběhnout prezenční nebo e-learningovou formou. Tato koncepce by měla být součástí nastavení interního systému vzdělávání. Více viz předchozí odpověď. Tato výzva je zaměřená na kvalitu řízení lidských zdrojů, nikoli na kvalitní lidské zdroje. Výzva se zaměřením...

Vzdělávání zaměstnanců v pilotních kurzech

Je možné do tvorby pilotních vzdělávacích kurzů zahrnout i vzdělávání zaměstnanců v těchto pilotních kurzech? Jaké aktivity budou uznatelné?

Ano. V rámci nastavení interního systému vzdělávání mohou být vytvořeny pilotní kurzy na vzdělávání zaměstnanců v oblasti řízení lidských zdrojů a v době realizace projektu může proběhnout jeden cyklus těchto pilotních vzdělávacích kurzů (například za účelem otestování připraveného pilotního...

Tvorba pilotních vzdělávacích kurzů

Prosím o bližší specifikaci oblasti – Tvorba pilotních vzdělávacích kurzů. Jakých oblastí se mohou tyto pilotní kurzy týkat? Např. obecné zvyšování kompetencí zaměstnanců, vedoucích pracovníků, zvyšování specifické odbornosti zaměstnanců, jazykového vzdělávání nebo IT vzdělávání?

U nastavení interního systému vzdělávání a tvorby pilotních vzdělávacích kurzů je nutné zaměřit se pouze na oblast personálního managementu, jde o vytvoření obsahových náplní modulů (podle analýzy potřeb). Takto nastavený pilotní kurz můžete otestovat v rámci jednoho cyklu, aby byly odstraněny...

Vzdělávání zaměstnanců úřadu

Prosím o bližší specifikaci - vzdělávání zaměstnanců, zejména personalistů a vedoucích pracovníků daného úřadu v následujících oblastech: tvorba metodik personálního řízení, hodnocení výkonnosti zaměstnanců, katalog prací, tvorba organizačních řádů a popisů pracovních činností, metody odměňování, metody zjišťování vzdělávacích potřeb zaměstnanců, tvorba plánu vzdělávání zaměstnanců, průzkumy spokojenosti zaměstnanců apod.

U vzdělávání personalistů a vedoucích pracovníků je u výzvy 57 třeba dbát na to, aby bylo zřejmé, že projekt má přímou vazbu a prokáže zkvalitnění řízení lidských zdrojů v organizaci a splní udržitelnost projektu (např. bude se pracovat podle nové metodiky/řízení). Musí prokázat změnu...

Rozšiřování moderních ICT

Prosím o bližší specifikaci oblasti - Rozšiřování moderních ICT.

Rozhodující je popis aktivit uvedený v bodě 3.5 výzvy. Tato výzva je zaměřená specificky, a to na problematiku řízení lidských zdrojů, pořízení SW musí tedy mít tedy spojitost s touto problematikou.

Podporované aktivity projektu

V bodě 3.5 výzvy jsou podporované aktivity projektu – specifikace výzvy. Je možné žádat v rámci jednoho projektu z více oblastí (např. na vzdělávání zaměstnanců, zároveň na personální audit)?

Ano, v rámci projektu mohou být podpořeny aktivity z více oblastí. Pokud ovšem uvádíte vzdělávání zaměstnanců, pak prosím postupujte podle bodů 3.1 a 3.5 výzvy.

Doba realizace

Ve výzvě není nikde uvedeno, do kdy musí být projekt zrealizován. Existuje nějaký termín, do kdy musí být projekt ukončen? Je to rok 2015 nebo dříve? Je možné, abychom začátek realizace projektu dali např. až na 30.9.2011 nebo až na 1.1. 2012 a realizovali ho pak do 30.6.2013?

Čerpání finančních prostředků je možné až do konce roku 2015, ukončení realizace projektů je však nutné do 31.8.2015 (viz Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP LZZ - str. 19 - pozn. pod čarou). Maximální délka realizace projektu je 24 měsíců.