Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 40

Formuláře, vzory dokumentů, návody - individuální projekty

Kde naleznu vzory dokumentů, formuláře k monitorovacím zprávám a návody k jejich vyplnění?

Formuláře a přílohy k monitorovacím zprávám jsou uloženy ke stažení na webu OSF v sekci Dokumenty pro příjemce  (OP LZZ - Individuální projekty). Jsou zde také uloženy návody pro práci s IS Benefit a další užitečné informace pro příjemce.

Udržitelnost projektu

Jak je definována udržitelnost projektu po jeho skončení? Vyplývají příjemci v této souvislosti nějaké povinnosti?

Udržitelnost projektů výzvy č. 40 OP LZZ není v právních aktech projektů nijak definována. Příjemcům tedy z tohoto pohledu neplynou žádné povinnosti. Provoz aktivit v rámci vybudovaných eGon center po ukončení projektu je již zcela v režii příjemce, dle jeho možností a...

Nákup počítače

Je v rámci projektu možný nákup počítače, i když se s tím v rámci výzvy č. 40 nepočítalo, a bude tento výdaj způsobilý?

V rámci výzvy se s nákupem PC nepočítalo, nicméně obecně v OP LZZ tento výdaj způsobilý je a pokud v projektu jasně zdůvodníte jeho potřebu (jako didaktickou techniku), pak není důvod tento výdaj do projektu nezařadit.

Vyplňování pracovních výkazů

Jak vyplňovat pracovní výkazy pro DPČ, DPP a HPP?

DPČ
Ideální formou pro DPČ je, když vyplňujete pouze sloupec „Z toho pro projekt“. Sloupec „Počet odpracovaných hodin u zaměstnavatele“ je v tomto případě možné odstranit. (Daná DPČ se váže na práci na projektu a je tím pádem zcela oddělená a odkontrolovatelná od ostatních smluv...

Ušetřené prostředky

Je možné dokupovat za ušetřené prostředky další potřebné vybavení (výukový software, hardware - notebooky, PC) nebo školicí materiály (příručky, učebnice)?

V rámci výzvy č. 40 nelze nakupovat software (viz znění výzvy). Pořizovaní dalšího zařízení a vybavení musí být v souladu s výzvou a Desaterem a současně nesmí být v rozporu se závěry hodnotící komise.
Jelikož se jedná o průběžné proplácení dotace, finanční prostředky...

Klouzavé pracovní úvazky

Můžeme využít klouzavé pracovní úvazky (nerovnoměrné čerpání)?

Klouzavé pracovní úvazky (nerovnoměrné čerpání) můžete využít pouze v případě, že tak máte stanoveno ve smlouvě. Mzda bude počítána následovně:
mzda/ fond pracovní doby (dle úvazku) * odpracované hodiny
Dále je nutné prokazovat dovolené, svátky a nemoc vždy přesně...

Prezenční kurzy

Můžeme upravovat časovou dotaci prezenčních kurzů, které jsme převzali od IMS Praha?

Vzhledem k nadneseným hodnotám prezenčních kurzů IMS Praha je běžnou praxí adekvátně upravovat časovou dotaci kurzů. V tomto případě je nutné vydat certifikát s takto upravenou časovou dotací. Náležitosti certifikátů naleznete v Informacích pro příjemce v kapitole 5,...

Vlastní certifikáty

Můžeme si vydávat své vlastní certifikáty?

V případě, že si u kurzu při prezenčním školení upravujete časovou dotaci, pak je nutné vydávat vlastní certifikát s časovou dotací školení odpovídající skutečnosti. Na certifikátu musí být uvedeno jméno osoby, název kurzu, den absolvování kurzu, časová dotace kurzu a číslo certifikátu. Rovněž...

Indikátory

Jak sledovat, popisovat a naplňovat indikátory?

Podrobný návod k Monitorovacím indikátorům naleznete v Informacích pro příjemce v kapitolách 2, 3 a 4. Dostupné na http://www.osf-mvcr.cz/aktuality/upozorneni-pro-prijemce-v-ramci-vyzvy-c-40-op-lzz .

Soubor poskytnutých podpor

Co je to "soubor poskytnutých podpor" u monitorovacícho indikátoru 07.46.20?

Celkový počet poskytovatelů služeb, u kterých soubor poskytnutých podpor splnil svůj předem definovaný účel. Každá osoba, která obdržela podporu, se započítává pouze jedenkrát. Z logiky věci musí být 07.46.20 menší nebo maximálně rovný 07.41.20. Podrobný postup ke konstrukci tohoto indikátoru...

Chyby při vyplňování MZ

Na co si máme při vyplňování monitorovacích zpráv dávat pozor?

Blíže viz soubor nejčastějších chyb při sestavování MZ dostupný na http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/4-1-vzdelavani-v-egon-centrech  a Informace pro příjemce výzvy 40 na http://www.osf-mvcr.cz/aktuality/upozorneni-pro-prijemce-v-ramci-vyzvy-c-40-op-lzz .

Informace o kurzech

Jaké kurzy, resp. kde najdeme informace o tom, které kurzy můžeme do projektu zařadit?

Ke vzdělávání v eGovernmentu musí eGON Centrum kraje či ORP používat výhradně závazné vzorové vzdělávací programy vyhotovené Institutem pro místní správu Praha, který je pověřen koordinací celého systému vzdělávání, a také jeho e-learningového výukového prostředí. Jak vzorové vzdělávací...

Minimální rozsah proškolených

Co znamená „minimální rozsah proškolených na jeden kraj či ORP ve 3 letech je 1.250 člověko/dnů"?

Každý kraj či ORP musí odškolit ve 3 letech minimálně 1.250 člověko/dnů. Znamená to 1.250 lidí/den ve 3 letech. Například při 10 lidech v učebně/den je to celkem 125 výukových dnů za 3 roky.

Maximální sazba za lektora

Rozumí se maximální hodinová sazba za lektora včetně odvodů nebo bez odvodů?

Maximální hodinová sazba se rozumí včetně odvodů.

Prostory ke vzdělávání

Lze využít ke vzdělávání v rámci projektu i jiné prostory než jsou PC učebny určené k přípravě na získání řidičského průkazu?

Výzva upravuje kde je možné vzdělávání zajišťovat. V případě však, že je pro kraj/ORP z kapacitních důvodů nemožné využít tyto prostory, pak může využívat i jiné prostory. Je však důležité, aby byl zachován rozsah způsobilých výdajů projektu, to např. znamená, že výdaj za nájem jiných prostor...

Pronájem prostor

Lze mezi způsobilé výdaje zařadit pronájem prostor?

Nelze. Výzva, resp. její příloha specifikuje způsobilé výdaje. Co se provozu učebny týče, je možné do způsobilých výdajů zařadit pouze náklady na plyn, vodu, el. energie apod.

Didaktická technika a studijní podpory

Co se rozumí didaktickou technikou a studijními podporami?

Didaktickou technikou je myšlen např. dataprojektor, plátno apod. Studijní podporou se pak rozumí odborná literatura a studijní literatura, případně jiná forma typu CD, DVD atd.

Kdo může provést školení?

Je nutné zajistit školení prostřednictvím vlastního pracovníka, nebo může školení provést externí firma či školitel?

V rámci eGon Centra může školit pouze zaměstnanec obce, resp. kraje (pracovní poměr, DPP či DPČ) certifikovaný v rámci školení školitelů Institutem pro místní správu Praha.

Výdaje na cestovné a občerstvení

Jsou výdaje na cestovné a občerstvení pro účastníky školení způsobilé?

V rámci této výzvy (č. 40 OP LZZ) výdaje na cestovné a školení nejsou způsobilé. Způsobilé jsou pouze výdaje specifikované ve výzvě, resp. v její příloze a výdaje vyplývající ze smlouvy, tzn. výdaje na publicitu a povinný audit.

Od kdy jsou výdaje způsobilé?

Od kdy jsou výdaje způsobilé?

Jelikož je výzva č. 40 vyhlášena na tzv. individuální projekty, jsou výdaje způsobilé 3 měsíce před předložením projektu na odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra.

Příručka pro žadatele

Kde mohu najít Příručku pro žadatele a příjemce pro výzvu OP LZZ?

V rámci OP LZZ nejsou vydávány Příručky pro žadatele a příjemce zvlášť vždy na každou výzvu, ale jsou vydávány centrálně řídícím orgánem OP LZZ. Příručka pro žadatele a příručka pro příjemce je součástí tzv. Desatera, kde můžete najít i další relevantní příručky a metodiky. Desatero je dostupné...