Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 3

Formuláře, vzory dokumentů, návody

Kde naleznu vzory dokumentů, formuláře k monitorovacím zprávám a návody k jejich vyplnění?

Formuláře a přílohy k monitorovacím zprávám jsou uloženy ke stažení na webu OSF v sekci Dokumenty pro příjemce  (IOP). Jsou zde také uloženy návody pro práci s IS Benefit a další užitečné informace pro příjemce.

Rozšíření realizačního týmu

Rozšíření realizačního týmu o nové pozice – jedná se o podstatnou změnu? Pokud ano, o kolik pozic lze toto rozšíření udělat? Samozřejmě navýšení pozic bude dobře zdůvodněno a nedojde k navýšení nákladů.

V případě, že nedojde k navýšení mzdových nákladů, jde o nepodstatnou změnu v projektu, kterou je nutné zdůvodnit. Počet členů týmu není stanoven, tým by měl zajistit všechny činnosti nutné pro úspěšnou realizaci projektu.

Individuální údaje zaměstnanců

Jakým způsobem se vykazují osobní výdaje s ohledem na ochranu osobních údajů v souvislosti s předkládáním Rozpisu mzdových nákladů obsahující individuální údaje zaměstnanců?

Zpracování po jednotlivých pracovnících zůstane a do Monitu se uvede pouze souhrnná Rekapitulace mzdových výdajů, pracovníci, kteří toto budou zpracovávat, budou postupovat dle zákona 101/2000 o ochraně osobních údajů, čímž se zajistí, aby nedošlo ke zneužití údajů.

Převod práva užívání

V rámci projektu bude pořízena část techniky pro organizace resortu. Je možné provést převod práva užívání této techniky na jednotlivé organizace v průběhu etapy před vyhodnocením? (Technika musí být zprovozněna v průběhu projektu ne až po něm a z časového hlediska vychází hodnocení etapy až po inventarizaci v roce 2010.) Pokud by převod v průběhu etapy nebyl možný – jak postupovat?

Ano, převod techniky je možný i v průběhu etapy. Převod je možný pouze na základě předchozího souhlasu OSF MV. Příjemce dotace musí zajistit, že organizace, které převezmou majetek, budou plnit povinnosti příjemce, např. umožňovat kontroly, archivovat dokumenty, dávat podklady k MZ,...

Změna harmonogramu projektu

Je možné upravit harmonogram projektu a jak při tom postupovat?

Ano, je to možné. K nastavení nového harmonogramu použijte Oznámení o změně v projektu, která je přílohou výzvy. Je nezbytné změnu řádně zdůvodnit, včetně přijatých opatření, aby dále nedocházelo ke změnám harmonogramu. Při návrhu změny harmonogramu je třeba respektovat nejzazší...

Změna v projektu

Kdy musím oznámit změnu v projektu?

Vyplněný formulář Oznámení o změně v projektu musí být doručen poskytovateli dotace nejpozději v den, kdy má k předpokládané změně dojít.

Uchování projektové dokumentace

Po jakou dobu mám povinnost uchovávat projektovou dokumentaci po skončení projektu?

Dokumenty je nutné uchovávat min. d o 31. 12. 2021, případně déle u dokumentů, u kterých tak stanovuje česká legislativa.