Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 16

Možná podpora stávajících funkcionalit

Budou podpořeny pouze čistě nové produkty nebo i rozvoj již vytvořených funkcionalit/aktivit?

Nejedná se pouze o nové produkty. Výzva je vyhlášená na aktivity c) a d), konkrétně pro strategické projekty, které pod tyto aktivity spadají. V případě, že některý strategický projekt je už realizován, je možné, aby v rámci výzvy č.16 podal tentýž příjemce novou žádost...

Co to je nově napojený registr

Můžete mi, prosím, dát nějaký příklad, co OSF nazývá nově napojeným registrem?

U indikátoru nejde hlavně o napojení na základní registry (to se považuje u strategických projektů za samozřejmé), ale o vytváření, rozvoj a údržbu relevantních registrů veřejné správy. Indikátor nerozlišuje, v které fázi budování registru bude napojení...

Závaznost osnovy studie proveditelnosti

V osnově studie proveditelnosti je uvedená kap. 9, finanční a ekonomická analýza, ale některé z kapitol jsme identifikovali v kontextu projektu jako irelevantní. Jedná se konkrétně o Cash flow projektu (CF bude vždy negativní) a dále kapitoly Výpočet hodnoty přínosů a nákladů a kriteriálních ukazatelů, celkový ekonomický peněžní tok a Citlivostní analýza. Lze tyto kapitoly vynechat, resp. odůvodnit jejich nevyplnění?

Osnova studie proveditelnosti je závazná. Kapitoly musí obsahovat všechny body, ale pokud některý žadatel zjistí, že některé body osnovy jsou skutečně nerelevantní, doporučujeme, aby uvedl příslušný nadpis kapitoly a doplnil k němu vysvětlení, proč není pro projekt relevantní.

Partnerství ve výzvě 16

Lze zahrnout příspěvkovou organizaci jako partnera projektu v případě, že žadatelem je její zřizovatel?

Ano, partnerství se zvýhodňuje až 5 body při hodnocení projektu externími hodnotiteli. Metodika IOP formy partnerství nespecifikuje, žádnou partnerskou smlouvu nevyžaduje. Údaje o partnerovi se vkládají do projektové žádosti při vyplňování Benefit7 a popis spolupráce se může uvést ve studii...

Oprávněnost žadatelů ve výzvě

V případě, že se jedná organizační složku státu a její příspěvkovou organizaci, kdy projekt bude realizován příspěvkovou organizací, kdo je oprávněn žádost předložit?

Okruh oprávněných žadatelů je upřesněn na stránkách odboru strukturálních fondů: Oprávněnými žadateli jsou v prioritních osách 1a a 1b pouze orgány ústřední státní správy. ( http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/vyzva-16-otevrena-do-16-8 )

Způsobilost nákladů na právní pomoc při zajištění VŘ

Lze jako způsobilé zahrnout náklady na právníky, kteří zajistí VŘ?

Způsobilé výdaje v rámci výzvy č. 16 jsou i "výdaje na nákup služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu". Tzn., že pokud se budou právní služby realizovat tímto způsobem, pak jsou výdaje způsobilé za dodržení ostatních podmínek výzvy (výdaje jsou vynakládány hospodárně, v...

Vybírání poplatků za užívání systému

Je možné počítat s vybíráním drobných poplatků od krajů na částečné pokrytí provozních výdajů projektu?

Vybírání poplatků za užívání systému není povoleno. Jedná se o strategické projekty s dlouhodobým dopadem, jejichž náklady jsou plně dotovány ze státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie. V případě reálných příjmů by bylo nutné vypočítat tzv. finanční mezeru a v budoucnu dotaci...

Předložení komplexního projektu, kdy jedna z aktivit není podporována

Je možné předložit v rámci výzvy č.16 komplexní projekt, který dle seznamu strategických projektů spadá pod aktivity a) a c), přičemž aktivita a) není výzvou podporovaná?

Název projektu musí odpovídat (nikoliv doslova) konkrétnímu strategickému projektu, který byl schválen na seznamu strategických projektů (dle výzvy tedy projekty, které se zaměřují na aktivity c) a d)). Je ale možné projektový záměr upravit tak, aby měl širší záběr a některé činnosti realizovat,...

Jaké projekty podle usnesení vlády je možné předložit do výzvy

Je možné předložit v rámci výzvy č.16 projekt, který je v seznamu strategických projektů uveden mezi červeně označenými aktivitami?

Ne, není to možné. Výzva č. 16 je zaměřená na aktivity c) a d) oblasti intervence 1.1 podle Programového dokumentu IOP. V seznamu strategických projektů schváleném usnesením vlády č. 536/2008 jsou projekty zařazené pod aktivity c) a d) označené modrou a zelenou barvou. Červeně je označená...