Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Veřejné zakázky

Archivace dokumentů a dokladů

Jak a které doklady a dokumenty je potřeba uchovávat?

Zadavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti se zadáváním zakázky a záznamy o elektronických úkonech související s realizací zakázky. Nutné je uchovat vše v originálech, pro potřeby kontroly je vhodné pořídit si od všech podkladů alespoň dvě kopie.

Dokládání dokumentů

Musí se na OSF dokumenty dokládat v originále, nebo stačí kopie?

Na OSF stačí dodat kopie dokumentů, originály si uschovejte pro případ kontroly na místě.

Rozeslání výzvy k podání nabídek

Jak nejlépe rozeslat výzvu k podání nabídek?

Způsobů je několik:

Email – nechat si potvrdit doručení emailu, tzv. doručenku (potvrzení o přečtení není třeba).
Přes datovou schránku.
Pošta – doporučeně (je třeba doložit podací lístek).

Stanovení předpokládané hodnoty zakázky

Jak stanovím předpokládanou hodnotu zakázky?

Při určování předpokládané hodnoty zakázky je zadavatel povinen postupovat hospodárně a zboží a služby pořizovat za cenu obvyklou v místě plnění zakázky.
 Zadavatel je povinen využít jeden z těchto způsobů:

Vycházet z ceny zakázek s obdobným plněním.
Udělat...

Zákony a předpisy

Které zákony a předpisy je nutné při zadávání veřejných zakázek dodržovat?

Základním dokumentem je Zákon o veřejných zakázkách, dále Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU a podmínky dané výzvy. Řídíte se také interními předpisy, které však nesmí být v rozporu se Zákonem a Závaznými postupy. Obecně tedy platí, že zadavatel musí...

Pravidla a pokyny pro VZ ke stažení

Kde naleznu pravidla a předpisy k zadávání veřejných zakázek?

Veškeré dokumenty týkající se problematiky veřejných zakázek rámci IOP jsou ke stažení na webu OSF ( http://www.osf-mvcr.cz/jak-na-verejne-zakazky-v-projektech ).

Režim zadávání veřejné zakázky

V jakém režimu se mají zadávat veřejné zakázky? Je nutné zadávat všechny části výzvy (aktivity) v rámci jednoho výběrového řízení, resp. v režimu odpovídajícímu součtové ceně všech částí výzvy (aktivit) dohromady? Nebo je možné tendrovat jednotlivé části výzvy (aktivity) samostatně?

Řešení problematiky zakázaného dělení veřejných zakázek, není možné jednoznačně vymezit, neboť odpověď, zda určité zakázky bude nutné zadávat dohromady, záleží vždy na konkrétní situaci. Obecně lze ale říci, že při vymezení jediné veřejné zakázky je třeba vždy přihlédnout k souvislostem...

Zadávací dokumentace x výzva k podání nabídek

Jaký je rozdíl mezi zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídek?

Obecně platí, že Výzva k podání nabídek obsahuje všechny relevantní informace a zadávací dokumentace pak tyto informace rozvádí. U veřejných zakázek malého rozsahu platí, že Výzva k podání nabídek musí být zpracována vždy, vypracování zadávací dokumentace je dobrovolné, pokud zadavatel...