Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Veřejné zakázky

Jednací řízení bez uveřejnění

Jaké podmínky platí pro jednací řízení bez uveřejnění (doložení dokumentace)?

Obecně platí, že pokud příjemce hodlá využít JŘBU s odkazem na dříve zadanou zakázku (která založila důvody, pro které nelze zadat navazující zakázku jinému dodavateli), musí prokázat, že původní veřejná zakázka byla zadána v souladu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu...

Vnitřní integrace úřadu - výběrové řízení

V rámci vnitřní integrace úřadu bychom chtěli pořídit několik softwarových aplikací a nyní jsme přemýšleli o výběrovém řízení na zhotovitele. Dle metodického pokynu k této výzvě bychom měli všechny aplikace soutěžit jako jednu zakázku. Nevím však, nakolik je pravděpodobné, že nám všechny požadované aplikace dodá jedna firma. Mohli byste mi prosím poradit, jak v tomto případě postupovat? Aplikace samozřejmě nenazveme konkrétně, pouze definujeme kritéria, která by měla tyto aplikace splňovat.

V tomto případě bychom vám doporučovali postupovat dle § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tedy tak, že bude zadána jedna zakázka, nicméně ta bude rozdělena na části. Dodavatelům pak můžete umožnit, aby se zúčastnili buď všech částí, nebo pouze některých.

Archivace dokumentů a dokladů

Jak a které doklady a dokumenty je potřeba uchovávat?

Zadavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti se zadáváním zakázky a záznamy o elektronických úkonech související s realizací zakázky. Nutné je uchovat vše v originálech, pro potřeby kontroly je vhodné pořídit si od všech podkladů alespoň dvě kopie.

Dokládání dokumentů

Musí se na OSF dokumenty dokládat v originále, nebo stačí kopie?

Na OSF stačí dodat kopie dokumentů, originály si uschovejte pro případ kontroly na místě.

Rozeslání výzvy k podání nabídek

Jak nejlépe rozeslat výzvu k podání nabídek?

Způsobů je několik:

Email – nechat si potvrdit doručení emailu, tzv. doručenku (potvrzení o přečtení není třeba).
Přes datovou schránku.
Pošta – doporučeně (je třeba doložit podací lístek).

Stanovení předpokládané hodnoty zakázky

Jak stanovím předpokládanou hodnotu zakázky?

Při určování předpokládané hodnoty zakázky je zadavatel povinen postupovat hospodárně a zboží a služby pořizovat za cenu obvyklou v místě plnění zakázky.
 Zadavatel je povinen využít jeden z těchto způsobů:

Vycházet z ceny zakázek s obdobným plněním.
Udělat...

Zákony a předpisy

Které zákony a předpisy je nutné při zadávání veřejných zakázek dodržovat?

Základním dokumentem je Zákon o veřejných zakázkách, dále Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU a podmínky dané výzvy. Řídíte se také interními předpisy, které však nesmí být v rozporu se Zákonem a Závaznými postupy. Obecně tedy platí, že zadavatel musí...

Pravidla a pokyny pro VZ ke stažení

Kde naleznu pravidla a předpisy k zadávání veřejných zakázek?

Veškeré dokumenty týkající se problematiky veřejných zakázek rámci IOP jsou ke stažení na webu OSF ( http://www.osf-mvcr.cz/jak-na-verejne-zakazky-v-projektech ).

Režim zadávání veřejné zakázky

V jakém režimu se mají zadávat veřejné zakázky? Je nutné zadávat všechny části výzvy (aktivity) v rámci jednoho výběrového řízení, resp. v režimu odpovídajícímu součtové ceně všech částí výzvy (aktivit) dohromady? Nebo je možné tendrovat jednotlivé části výzvy (aktivity) samostatně?

Řešení problematiky zakázaného dělení veřejných zakázek, není možné jednoznačně vymezit, neboť odpověď, zda určité zakázky bude nutné zadávat dohromady, záleží vždy na konkrétní situaci. Obecně lze ale říci, že při vymezení jediné veřejné zakázky je třeba vždy přihlédnout k souvislostem...

Zadávací dokumentace x výzva k podání nabídek

Jaký je rozdíl mezi zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídek?

Obecně platí, že Výzva k podání nabídek obsahuje všechny relevantní informace a zadávací dokumentace pak tyto informace rozvádí. U veřejných zakázek malého rozsahu platí, že Výzva k podání nabídek musí být zpracována vždy, vypracování zadávací dokumentace je dobrovolné, pokud zadavatel...

Studie proveditelnosti, Studie vnitřní integrace úřadu a Ekonomická analýza

Je možné se stávající firmou zpracovávající Studii proveditelnosti podepsat Dodatek ke Smlouvě jak na zpracování Studie vnitřní integrace úřadu, tak na Ekonomickou analýzu?

Ano, je možné za předpokladu dodržení stanovených podmínek VŘ.

Účast na výběrových řízeních

Může se zpracovatel studie proveditelnosti (resp. eGovernment strategie či jiných dokumentů sloužících jako nezbytný podklad pro realizaci projektu) vzešlý jako vítěz z VŘ na její zpracování zároveň zúčastnit následného VŘ na dodavatele samotného řešení? Samozřejmě s faktem, že zadávací dokumentace na dodavatele reflektuje závěry studie proveditelnosti?

Ze zákona ani z jiné metodiky nevyplývá zákaz, aby se zpracovatel studie proveditelnosti apod. účastnil VŘ na samotnou realizaci technického řešení. Taková situace však přináší určitá rizika z hlediska dodržení § 6 zákona č. 137/2006 Sb. Tedy dodržení zásady transparentnosti, rovného...

Přímé oslovení dodavatele

Je možné přímé oslovení dodavatele v případě, že předmětem plnění je rozšíření dodávky či služeb tímto dodavatelem již v minulosti realizovaných?

Při realizaci všech VŘ je nutno postupovat striktně dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Ten tuto možnost připouští, a to formou „jednacího řízení bez uveřejnění“. Zákon stanoví přísné podmínky pro použití tohoto režimu VŘ, které musí být splněny. Každopádně je...

Slučování výběrových řízení

Je možné slučovat výběrová řízení?

Výběrové řízení je možné slučovat. Je nutné vždy posoudit, zda je dodržen zejm. § 13 zákona, tedy stanovení předpokládané hodnoty zakázky, která se odvíjí od služeb, dodávek či stavebních prací, které mají být předmětem následné realizační smlouvy.
Jestliže předmět veřejné zakázky (VZ) a její...

Oznámení o zahájení výběrového řízení

Na jakých konkrétních místech je nutné zveřejňovat „Oznámení o zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce“?

Oznámení je nutno zveřejňovat na:
Ad 1) informační systém veřejných zakázek (ISVS), dostupný na www.centralniadresa.cz + webové stránky příjemce – zadavatele.
Ad 2) webových stránkách příjemce – zadavatele.
Tam, kde je zveřejněno Oznámení o zahájení výběrového řízení k veřejné...

Výběr dodavatelů

Jak mám postupovat při výběru dodavatelů?

Výběru dodavatele se věnuje kapitola 12.5 Příručky pro žadatele a příjemce. Podrobnou metodiku pro zadávání veřejných zakázek u projektů financovaných ze zdrojů EU vydalo MMR.

Dokumenty ke stažení: