Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Účast na výběrových řízeních

Může se zpracovatel studie proveditelnosti (resp. eGovernment strategie či jiných dokumentů sloužících jako nezbytný podklad pro realizaci projektu) vzešlý jako vítěz z VŘ na její zpracování zároveň zúčastnit následného VŘ na dodavatele samotného řešení? Samozřejmě s faktem, že zadávací dokumentace na dodavatele reflektuje závěry studie proveditelnosti?

Ze zákona ani z jiné metodiky nevyplývá zákaz, aby se zpracovatel studie proveditelnosti apod. účastnil VŘ na samotnou realizaci technického řešení. Taková situace však přináší určitá rizika z hlediska dodržení § 6 zákona č. 137/2006 Sb. Tedy dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zadavatel by musel zaručit, že všichni uchazeči budou mít stejné podmínky a stejné informace a že zpracovatel studie proveditelnosti nebude žádným způsobem zvýhodněn. Tzn., že zadavatel by musel zejména poskytnout kompletní podklady, které měl k dispozici zpracovatel studie proveditelnosti, i všem ostatním účastníkům a samozřejmě by jim musel také poskytnout kompletní výsledek práce zpracovatele studie. Princip rovného zacházení by se měl odrážet také v hodnotících kritériích, resp. v metodě a popisu hodnocení ze strany zadavatele a samotného průběhu hodnocení nabídek – popis a zdůvodnění hodnocení a přidělení jednotlivých bodů jednotlivým nabídkám.

Poznámka: Z pohledu zadavatele představuje tato situace ještě riziko v tom, že účastní-li se zpracovatel studie i následného VŘ, tak zadavatel nemusí získat nejlepší možné řešení, neboť zpracovatel píše studii tak říkajíc „sobě na tělo“, tedy tak, aby v následném VŘ zvítězil on sám.