Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Rozšiřování moderních ICT a eGovernmentu ve veřejné správě

Ve výzvě není povoleno křížové financování, není povolena realizace IT vzdělávání, ale je povoleno „rozšiřování moderních ICT a eGovernmentu ve veřejné správě“ (3.1 - podporované činnosti oblasti podpory). Tato kombinace není jasná, jaké aktivity lze tedy zahrnout do projektu: - Je možné zakoupit SW, který je potřeba pro zkvalitnění práce v oblasti ŘLZ úřadu (personální informační systém, resp. nějaké jeho moduly, IS pro vzdělávání apod.)? - Je možné vyškolit pro práci s IS pro ŘLZ pracovníky? Je to možné provést pro již existující IS nebo jen pro zakoupené / vytvořené IS v rámci projektu?

Na „rozšiřování moderních ICT a eGovernmentu ve veřejné správě“ je možné vztáhnout nákup SW, který zkvalitní práci v oblasti ŘLZ úřadu. Ten by byl podle ceny dělen na nehmotný majetek neodpisovaný (do 60 000 Kč) nebo odpisovaný (nad 60 000 Kč) a řadil by se do kapitoly Zařízení a vybavení. V tomto případě je nezbytné při vyplňování projektové žádosti v Benefitu zatrhnout pole „projekt počítá s investičními náklady“. V tomto případě je nezbytné při vyplňování rozpočtu projektové žádosti v Benefitu u nového záznamu SW v kapitole 03.03.01 (cena, počet kusů) zatrhnout pole „Z toho investiční“ a vypsat tam cenu SW.
Charakter softwaru musí být v souladu především s bodem 1 kapitoly 3.5 výzvy. Na takto nově zakoupený nebo vytvořený informační systém pro oblast ŘLZ je možné vyškolit příslušné zaměstnance (řídící pracovníky nebo personalisty) v rámci projektu.