Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Publicita projektu

Drobný propagační předmět

Co se rozumí pod drobným propagačním předmětem, o kterém se zmiňuje Manuál pro publicitu? Jak máme postupovat, pokud se na takový předmět nevejdou všechna povinná loga?

Drobnými propagačními předměty se rozumí takové předměty na které nelze z prostorových důvodů vložit celé povinné minimum publicity, aniž by byla porušena minimální velikost log. Jsou jimi např. propiska, bonbon, klíčenka. Za drobné propagační předměty naopak nelze považovat deštník,...

Prokazování dodržování publicity

Jak nejlépe prokazovat dodržování publicity projektu?

Všechny aktivity spolufinancované z ESF - OP LZZ musí být řádně zdokumentovány. Doporučujeme archivovat výstřižky z novin (inzerce, články o projektu, rozhovory) nebo jejich kopie s daty uveřejnění i vzorky propagačních předmětů. Dalším možným způsobem prokázání publicity je fotodokumentace...

Vyobrazení log na propagačních předmětech

Mohou být prvky povinného minima publicity zobrazena na propagačních předmětech formou rytiny (na stříbrný podklad, do dřeva atp.), případně výšivky?

Ano, pokud bude dodržen standard a určitý poměr kontrastu, aby byla loga dobře viditelná, tak mohou být propagační předměty označeny formou rytiny či výšivky povinných log OP LZZ.

Propagační předměty

Jaké propagační předměty mohu v rámci projektu pořídit?

Při výběru propagačních předmětů se zamyslete na vhodností propagačního předmětu vzhledem k projektu, jeho zaměření, aktivitám, cílové skupině, velikost atd. (například zapalovač není vhodný propagační předmět). Myslete na to, že propagační předmět by měl svou povahou co nejvíce...

Barevnost log

Jaké barevné varianty log jsou přípustné?

Barevné varianty log:
 ...

Správné pořadí log

Jaké je správné pořadí log povinného minima publicity?

Při použití standardní řady log, které je ke stažení na webu (ve formátu AI a JPG), je pořadí definováno takto:

logo ESF v ČR s vlajkou EU a nápisem „Evropská unie“,
za ním (pod ním) logo OP LZZ,
a nakonec logo realizátora projektu.

Pokud je součástí této řady i logo...

Zásady použití log

Co je nutné při používání log povinného minimu publicity OP LZZ dodržovat?

Zásady použití log definuje zejména Manuál vizuální identity: správné řazení log, barevnost, odstupy, minimální velikost, typ písma atd. Každé logo se vždy používá jako celek a je nepřípustné jakkoliv měnit jeho proporce a barevnost.
Kromě povinných log lze použít pouze logo příjemce...

Kde používat loga

Kde všude je třeba loga povinného minima publicity OP LZZ používat?

Povinná loga je obecně třeba používat na všech dokumentech spojených s projektem (minimálně na přední straně) a na materiálech/předmětech hrazených z projektu, nemusí být ale úplně všude.

ANO : smlouvy, zadávací dokumentace, letáky, brožury, propagační předměty, prezenční...

Povinné minimum publicity OP LZZ

Co je povinné minimum publicity OP LZZ?

Povinné minimum publicity OP LZZ je několik prvků (log), které musí příjemce používat:
 
a) logo Evropského sociálního fondu
b) text „Evropský sociální fond v ČR“ - text může být součástí loga Evropského sociálního fondu nebo může být umístěn samostatně
c)...

Označení pořízeného softwaru

Jak označit pořízený software prvky povinné publicity, když má nehmotný charakter?

Prvky povinné publicity by měly být zakomponovány přímo v daném softwaru, zejména pokud se jedná o software vytvářený na zakázku. Pouze v případech, kdy to není možné, je nutné označit povinnou publicitou počítač, na kterém je tento software nainstalován, případně místnost, ve které...

Loga dodavatelů a partnerů

Smí se použít logo dodavatele a partnerů?

Loga dodavatelů ani partnerů se NESMÍ používat v žádné části dokumentů, propagačních předmětů apod. Název dodavatele/partnera je možné uvést formou textu , stejně tak copyright nebo odkaz na web dodavatele.

Copyright a odkaz na web dodavatele v brožurách

Může být v brožurách sloužících ke školení v rámci projektu použit copyright a odkaz na web dodavatele?

Ano, pokud dodavatel nepoužije své logo, tak odkaz na web ani copyright nejsou zakázány. Upozorňujeme, že alespoň na přední straně je nutné použít řadu log povinného minima publicity dle Manuálu pro publicitu.

Publicita ve školicích místnostech a na certifikátech

Jak máme dodržovat publicitu ve školicích místnostech a na certifikátech u kurzů, které jsou veřejně přístupné, případně když jde o mezinárodně uznávané certifikáty? A co když chce své logo na certifikátu použít dodavatel?

Obecně je třeba označovat místnosti, kde se konají semináře, povinnými logy. Obdobně je třeba označit logy certifikáty. Zároveň platí, že loga dodavatelů na certifikátech být nesmí (použít lze pouze text názvu atp.). Označení školicích místností a certifikátů ale není třeba vyžadovat u kurzů,...

Dodatečné označení účetních dokladů

Může být označení účetních dokladů číslem projektu a názvem operačního programu na originál faktury příjemce provedeno až dodatečně, nebo tento text musí být na faktuře již od dodavatele?

Označení faktury se může provést dodatečně (např. razítkem, psaným textem).

Které dokumenty musí být označeny logy

Které dokumenty, materiály, předměty je třeba označit povinným minimem publicity OP LZZ?

Na všech informačních, školicích a propagačních materiálech musí být umístěno kompletní povinné minimum publicity OP LZZ, tj. se může jednat o:

- letáky, brožury, publikace,
- propagační předměty,
- webové stránky projektu (v současné době jedním z nejvýznamnějších...

Od kdy označovat dokumenty

Kdy vzniká povinnost označovat dokumenty povinným minimem publicity?

Grantové projekty - povinnost označovat dokumenty povinným minimem publicity vzniká až po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud jde o výběrové řízení, tak na související dokumentaci loga být musí i před vydáním právního aktu, pokud mají být výdaje uznatelné.
Individuální...

Prezentace projektu na webu ESF

Kdy mají příjemci prezentaci svého projektu na web ESF vkládat?

Přesný termín není stanoven, ale v ideálním případě by měl příjemce vložit prezentaci projektu na web ( http://www.esfcr.cz/projekty/vlozit-projekt ) na začátku realizace projektu. V průběhu realizace projektu by měl svoji prezentaci aktualizovat, vkládat fotografie a dílčí...

Minimální požadavky publicity

Jaké minimální požadavky vyplývající z publicity musí příjemce v rámci každého projektu podporovaného z OP LZZ splnit?

Těmito požadavky jsou:

dodržování povinného minima publicity OP LZZ ;
označení školicích místností projektu a všech věcí spolufinancovaných z OP LZZ prvky povinného minima publicity OP LZZ;
vložení stručné prezentace projektu na webové stránky  www....

Povinnosti vyplývající z Nařízení č. 1828/2006

Jaké povinnosti vyplývají z Nařízení č.1828/2006 ?

Povinnosti vyplývající z nařízení č. 1826/2006 jsou následující:

informovat příjemce podpory a širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z EU - dodržovat povinné minimum publicity;
poskytnout souhlas se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců.

Povinnosti příjemce podpory

Z čeho vyplývá povinnost příjemců podpory dodržovat vizuální identitu ESF/OP LZZ a zajišťovat publicitu projektu spolufinancovaného z ESF?

Požadavek na informování veřejnosti o projektech podpořených z fondů Evropské unie je stanoven v Nařízení Evropské komise č. 1828/2006. Na toto nařízení navazují 3 důležité manuály určující pravidla informování a propagace projektu:

Manuál pro publicitu OP LZZ, který stanovuje povinné...

Povinná publicita na prezenčních listinách

Je nutné uvádět na prezenční listiny ke školením  ještě něco jiného mimo log povinného minima publicity?

Prezenční listina ke školení by podle požadavků tzv. Desatera OP LZZ měla minimálně obsahovat všechny prvky povinného minima publicity, identifikační údaje účastníků akce, časovou dotaci akce či informaci o způsobu využití osobních údajů cílové skupiny. Kromě toho doporučujeme z důvodu...