Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Přímé oslovení dodavatele

Je možné přímé oslovení dodavatele v případě, že předmětem plnění je rozšíření dodávky či služeb tímto dodavatelem již v minulosti realizovaných?

Při realizaci všech VŘ je nutno postupovat striktně dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Ten tuto možnost připouští, a to formou „jednacího řízení bez uveřejnění“. Zákon stanoví přísné podmínky pro použití tohoto režimu VŘ, které musí být splněny. Každopádně je nezbytné připravit pro žadatele i pro kontrolní orgány (kontrolující VŘ) písemnou argumentaci, proč je toto řešení pro žadatele nejvhodnější a nejefektivnější. Z této argumentace by pak mělo současně vyplynout, že režim „jednacího řízení bez uveřejnění“ je možný. Tolik k postupu podle zákona o veřejných zakázkách. Pokud by se jednalo o zadávání veřejné zakázky malého rozsahu (nutno brát v úvahu hodnotu těchto nových služeb/dodávek) mělo by také proběhnout výběrové řízení s přihlédnutím k pravidlům schváleným vládou ČR pro usnesením ze dne 12. 1. 2009 č. 48 (kterými se u tohoto typu zakázek spolufinancovaných ze strukturálních fondů má povinnost řídit každý žadatel), nicméně opět je možné ve zjednodušené podobě, tedy výzva jednomu uchazeči, předložení jeho nabídky… i zde je ovšem nutné jasné a přesvědčivé odůvodnění volby tohoto postupu.
Jakýkoli postup však nikdy nezbavuje žadatele povinnosti postupovat při výběrovém řízení v roli zadavatele konkrétní veřejné zakázky dle zákona a další právních předpisů, vč. interních pravidel, jestliže je žadatel má.