Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Oznámení o zahájení výběrového řízení

Konkrétní specifikace míst, na nichž by mělo být uveřejněno „Oznámení o zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce“ pro:

1. veřejné zakázky spadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

-          dle předmětu plnění;

-          dle výše předpokládané hodnoty;

-          dle druhu zadávacího řízení.

 

2. veřejné zakázky nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

-         1. kategorie; 2. kategorie; 3. kategorie.

(dělení  na kategorie viz dokument „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007 – 2013“).

Oznámení je nutno zveřejňovat na:

Ad 1) informační systém veřejných zakázek (ISVS), dostupný na www.centralniadresa.cz + webové stránky příjemce – zadavatele.

Ad 2) webových stránkách příjemce – zadavatele.

Tam, kde je zveřejněno Oznámení o zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce / Výzva, by měly být dále zveřejňovány všechny dokumenty a další komunikace zadavatele vůči uchazečům. Mimo dodržování zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, nebo Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v programovém období 2007 – 2013 musí být zajištěn zejména rovný přístup ke všem uchazečům a princip transparentnosti (jedná se např. o nediskriminační poskytnutí zadávací dokumentace, odpovědi na otázky uchazečům v průběhu zadávacího řízení aj.). Závazné postupy jsou přílohou Příručky pro žadatele a příjemce dané výzvy.