Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

5. Ostatní

1 2   Následující   ››

Zaměstnanci mimo projektový tým

Jak je možno platit zaměstnance, např. mzdovou účetní nebo finanční účetní, které nejsou členy projektového týmu, ale zpracovávají dokumenty týkající se schválených projektů?

 

Převis projektů podaných nad alokací výzvy

Jakým způsobem bude řešen převis projektů a finančních prostředků, které jsou na ně požadovány ve vazbě na plánovanou alokaci výzvy?

 

Ochrana informací

Jak je zajištěna ochrana informací při hodnocení externím hodnotitelem?

 

Rozhodování výběrové komise

Rozhoduje výběrová komise o přijetí či nepřijetí projektu, nebo to po ní ještě schvaluje někdo další?

 

Převod práva užívání

V rámci projektu bude pořízena část techniky pro organizace resortu. Je možné provést převod práva užívání této techniky na jednotlivé organizace v průběhu etapy před vyhodnocením? (Technika musí být zprovozněna v průběhu projektu ne až po něm a z časového hlediska vychází hodnocení etapy až po inventarizaci v roce 2010.) Pokud by převod v průběhu etapy nebyl možný – jak postupovat?

 

Individuální údaje zaměstnanců

Způsob vykazování osobních výdajů s ohledem na ochranu osobních údajů v souvislosti s předkládáním Rozpisu mzdových nákladů obsahující individuální údaje zaměstnanců.

 

Monitorovací zpráva během etap

Monitorovací zpráva (u projektu zahájeného před vydáním právního aktu – několik etap již proběhlo) – musí být po doručení právního aktu zpracovaná samostatná monitorovací zpráva za každou etapu nebo může být 1 souhrnná za všechny uplynulé etapy (které budou samozřejmě rozepsány)?

 

Uchování projektové dokumentace

Po jakou dobu mám povinnost uchovávat projektovou dokumentaci po skončení projektu?

 

Rozšíření realizačního týmu

Rozšíření realizačního týmu o nové pozice – jedná se o podstatnou změnu? Pokud ano, o kolik pozic lze toto rozšíření udělat? Samozřejmě navýšení pozic bude dobře zdůvodněno a nedojde k navýšení nákladů.

 

Způsob realizování neinvestičních nákladů

Jsou-li součástí projektu IOP mzdové náklady, popř. jiné neinvestiční náklady mimo programové financování – jakým způsobem mají být realizovány – mimo EDS - SMVS? Stanovení se vydává pouze pro programové financování z EDS - SMVS.

 

Program za období 2008 - 2012

Programy v EDS - SMVS (př. 112210) za období 2008 – 2012 dle vyhl. 560 ve znění 11/2010, Pokynu MF nelze zahájit akci (projekt), která nekončí do 31. 12. 2012; projekt bude ale realizován do r. 2013.

 

Rozsah plné moci

V jakém rozsahu má být plná moc, která zmocní osobu k zastupování statutárního zástupce projektu?

 

Výše povoleného financování osobních nákladů

V jaké výši je povolené křížové financování osobních nákladů?

 

Analýza rizik

Analýza rizik – co všechno se hodnotí?

 

Audit

Vyžadují podmínky této výzvy realizaci auditu? Jsou náklady na audit uznatelné?

 
1 2   Následující   ››