Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Odměny zaměstnancům

Rádi bychom vyplatili odměny vytíženým zaměstnancům, ale vzhledem k tomu, že máme mzdy narozpočtované v souladu se schváleným rozpočtem, nemáme to jak provést?

Odměny se vyplácí z rozpočtové položky Jiné osobní náklady. V případě, že na této položce nemáte volné finanční prostředky a přesto byste rádi proplatili zaměstnancům na projektu odměny, je nutné, abyste na rozpočtovou položku „Jiné osobní náklady“ přesunuly finanční prostředky z jiných kapitol rozpočtu, kde dochází k úsporám. Navýšení způsobilých výdajů uvedených v rozhodnutí není možné!!! (V rámci projektu je možné navýšit pouze ty finanční prostředky, které jsou z rozpočtu obce. Tyto prostředky ovšem není možné nárokovat k proplacení z ESF)

V případě, že se rozhodnete o přesunu finančních prostředků, musíte postupovat v souladu s Příručkou D2-Příručka pro příjemce… z Desatera OP LZZ. Zejména musíte mít na paměti, že přesun mezi kapitolami musí být do 15% ti procent původní částky z kapitoly z niž se prostředky čerpají. Dále je nutné aktualizovat rozpočet a uvést danou změnu v nejbližší monitorovací zprávě včetně zdůvodnění. V případě, že by došlo k přesunu vyššímu, jak 15% z původní odsouhlasené částky v kapitole je nutné neprodleně podat žádost na projektový úsek z důvodu podstatné změny projektu. Přesun prostředků je pak možný až v případě schválení příslušné žádosti (tzn. v případě, že touto změnou nebudou narušeny cíle a pointa celého projektu.)