Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Ochrana informací

Jak je zajištěna ochrana informací při hodnocení externím hodnotitelem?

Oba externí hodnotitelé, kteří provádí hodnocení, jsou vázáni podpisem Prohlášení o mlčenlivost a nestrannosti. Současně podepisují etický kodex člena implementačního týmu, který je zavazuje mlčenlivostí o skutečnostech získaných v rámci hodnocení. V případě, že by externí hodnotitel taková pravidla porušil, je vyřazen z databáze externích hodnotitelů.