Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Obecné dotazy

Pořízení profilu zadavatele v rámci oblasti G u výzvy 89

Je možné v oblasti G) "Good governance" v rámci transparentního zadávání veřejných zakázek pořídit vlastní profil zadavatele - nakoupit službu - hostovaný SW pro elektronické zadávání veřejných zakázek?

Výzva 89 je primárně zaměřena na tvorbu dlouhodobých strategických dokumentů ÚSC, vznik a nastavení koncepcí/procesů řízení/systémových opatření na úřadech ÚSC. Z tohoto důvodu jsou nákup SW a další investiční výdaje Výzvou omezeny (viz limit na nákup služeb - max. 60 % z celkové...

Omezení investic ve výzvě 89

V rámci projektu ve výzvě 89 bychom chtěli pořídit vyvolávací systém. Ceny systému jsou však vyšší než limit pro investice 60 tis. Kč. Dodavatelé jako řešení nabídli snížení ceny licence a zvýšení ceny za montáž a zaškolení obsluhy. Tím by nebyla porušena podmínka na limit investic a v účetnictví by systém figuroval jako majetek v ceně odpovídající ceně licence. Je tento postup možný?

Záměrem výzvy 89 bylo eliminovat investiční projekty, kterým jsou věnovány výzvy z jiných OP. Výše popsaný postup nelze považovat za přijatelný. V účetnictví by vše totiž nakonec bylo pod jednou souhrnnou položkou. Rozdělení zakoupení systému a montáže a případná úprava cen by proto neměla...

"Mystery client" ve výzvě 89

Je možné zahrnout v rámci sekce good governance aktivitu „Mystery client“?

Aktivitu „Mystery client“ lze do sekce good governance zahrnout. V žádosti však musí být detailně zdůvodněna potřebnost daného procesu, návaznost na celkovou plánovanou koncepci a zejména přínosnost dané aktivity pro úspěšnou realizaci této KA. Výstupem každé KA nesmí být pouze...

Digitalizace dokumentů formou služby

Je možné do projektu ve výzvě 89 zahrnout také digitalizaci dokumentů formou služby?

Digitalizace dokumentů není Výzvou 89 podporována. Na tyto aktivity byly směrovány výzvy z jiných operačních programů.

Zpracování strategického plánu města v rámci výzvy 89

Je možné v rámci Výzvy 89 čerpat finanční prostředky na zpracování strategického plánu města a IPRM (Integrovaného plánu rozvoje města) či IPSUD (Integrovaný plán udržitelného rozvoje města)?

NE, není to možné. Na tvorbu IPRM (IPSUD) jsou zaměřeny specifikované výzvy z ROP s vlastní metodikou a hodnotícím procesem, není tedy možné financovat stejné aktivity různými OP.
Spojitost a návaznost plánované strategie či koncepce s IPRM je součástí věcného hodnocení...

Model CSR - Společenská odpovědnost institutce

Je v rámci Výzvy 89 podporována aktivita model CSR – Společenská odpovědnost instituce?

Aktivita Corporate Social Responsibily (CSR) spadá pod aktivitu G) Projekty otevřeného úřadu a „good governance“ (viz. Doporučení R (84) 15 Výboru ministrů zabývající se veřejnou odpovědnosti, jež je součástí Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy CM/Rec 2007).
Žadatel musí náležitě...

Partnerství ve výzvě 89

Je možné v rámci Výzvy 89 řešit projekt 1 žadatele pro skupinu několika obcí, aby tak mohlo dojít např. k vzájemnému srovnání jejich výkonnosti, projektového řízení, strategického plánování apod., nebo je potřeba podat např. 10 projektů pro každou zapojenou a vzájemně srovnávanou obec samostatně? Co znamená, že není přípustné partnerství? Znamená to, že finanční, nebo se vůbec nemůže zapojit žádný partner, např. 1 obec žadatel a dalších 9 zapojených obcí pro vzájemné srovnávání např. na úrovni 2 mikroregionů, které jsou z různých ORP v jednom kraji?

Výzva nepřipouští jakoukoli formu partnerství (viz bod 3.3. Další podmínky a omezené výzvy).
Každý žadatel podává projekt pouze sám za sebe.
S ohledem na uvedené plánované činnosti je třeba poznamenat, že výstupem projektu musí být nové/inovované produkty a ne pouze analytické...

Implementace ISO 90001 a dalších metod kvality

Lze výzvu využít: - k implementaci ISO 9001 - k harmonizace indikátorů pro CAF s MA 21, benchmarkingem a s výstupy z procesů - přechod CAF na verzi s jemným rozlišením - na aktualizace strategického plánu komunitním způsobem - na zvýšení kvalifikace - školení manažera kvality - průřezové školení úřadu o problematice CAF a dalších metod kvality?

Jedná se o velice obecně formulovaný dotaz (dotazy), jenž by bylo nutné přesněji specifikovat
Obecně lze říci:

Implementace ISO norem není podpořena.
Modely řízení CAF jsou součástí aktivity A) Výzvy, Žadatel ovšem musí respektovat omezení daná Výzvou (zejm. bod 3.3), tzn. do...

Obec jako žadatel ve výzvě 89

Může být žadatelem pouze obec s rozpočtem více než 30 mil. Kč? Ovlivní velikost či rozpočet úřadu (žadatele) bodové hodnocení žádosti o dotaci?

Ne, není to podmínkou, ovšem žadatel musí zvážit, zda bude projekt v rámci rozpočtu města (ÚSC s nízkým rozpočtem) ufinancovatelný.
Velikost obce/ rozpočet úřadu v zásadě nepředstavují vlivná kritéria hodnocení. Při věcném hodnocení však může externí hodnotitel vyhodnotit...

Co je možné financovat v tématu D výzvy 89

Co je možné financovat v rámci tématu "D. Aplikace strategického plánování a tvorby zásadních koncepcí rozvoje“?


Konkrétní podoba/definice strategických plánů či koncepcí rozvoje závisí na individuálních potřebách daného samosprávného celku.
Podpořeny jsou např. tvorba strategií rozvoje města včetně akčního plánu, dopravní koncepce, strategie bytového fondu, strategie školství.…veškeré uvedené...

Aktivity navazující na výzvu 53

Bude možné podpořit v rámci výzvy 89 aktivity navazující na ukončené projekty financované v rámci výzvy č. 53 OPLZZ?

Nadstavba či pokračování projektů navazujících na ukončené projekty financované předchozími výzvami je možné za předpokladu, že budou vytvořeny nové produkty dle požadavků Výzvy 89 při respektování dalších omezení a podmínek Výzvy.
Přípustné nejsou analýzy ani vyhodnocování aktivit...

Analýza potřeb a aktuálních nedostatků k výzvě 89

Měla by být či je vhodné přiložit k projektu analýzu potřeb a aktuálních nedostatků v oblasti řešené problematiky? Měl by projekt vždy vycházet z takovéto analýzy nebo je možné analýzu provádět i v rámci projektu?

Jednotlivé aktivity projektu provedení analýz umožňují, v projektové žádosti je ovšem nutné prokázat potřebnost, užitečnost či cíle daného projektu – toto není možné relevantně prokázat bez detailní znalosti dané problematiky.

Vzdělávání ve výzvě 89

Jestliže bude projekt zaměřen na aktivity B a G výzvy a využito bude také aktivity H (vzdělávání), mělo by veškeré vzdělávání plně navazovat jen na aktivity B a G? Může se jednat i o měkké dovednosti jako jsou např. komunikační dovednosti apod.?

Vzdělávání hrazené z finančních prostředků ESF musí bý navázáno na aktivity realizované v průběhu projektu.
Měkké dovednosti jakožto součást aktivit v rámci bodu G) teoreticky podpořeny být mohou – žadatel však musí dostatečně zdůvodnit potřebnost a návaznost daných činností...

Akreditace školení v aktivitách A-G výzvy 89

Musí být školení prováděná v rámci aktivit A-G akreditovaná Ministerstvem vnitra?

Podmínkou realizace školení je jejich návaznost na některou z předchozích aktivit Výzvy. Akreditace ze strany MV ČR není třeba .

Výše podpory u výzvy 89

V podmínkách výzvy 89 je uvedeno, že na jeden projekt je omezena minimální výše podpory na 1 000 000 Kč, resp. max. výše na 10 000 000 Kč. Co přesně ta částka znamená? Jedná se o celkové náklady podle rozpočtu projektu nebo je to pouze 85% podíl?

Podobně jako u předchozích výzev se jedná o minimální, resp. maximální částku podle celkového rozpočtu projektu.

Projektový záměr - návrh finančního řízení podřízených organizací

Je možné do projektu výzvy 89 zahrnout návrh finančního řízení podřízených organizací obce, tj. návrh jednotného finančního řízení úřadu vůči podřízeným organizacím?

Ano, jedná o povolenou aktivitu - ovšem za podmínek, že realizací projektových aktivit nedojde ke zvýhodnění podřízených organizací. Jednotné finanční řízení musí respektovat nařízení výzvy, která stanoví, že cílovou skupinou jsou územní samosprávné celky a jejich úřady (nikoli jimi zřizované...