Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Obecné dotazy

Vzdělávání zaměřené na jazyky

Lze jako „průřezovou aktivitou“ do projektu zahrnout vzdělávání zaměřené na jazyky u vybraných zaměstnanců orientované např. na zlepšení komunikace s partnerskými organizacemi v zahraničí, přípravu projektů z Komunitárních programů, prezentaci ORP v zahraničí aj. spojené i s případnou jazykovou stáží (jazykovým kurzem) v zahraničí? Lze to takto zahrnout do projektu, případně vyčlenit jazykové vzdělávání jako samostatnou aktivitu?

Ne. Školení v oblasti jazykové vybavenosti zaměstnanců není touto výzvou podporováno. Školení lze v rámci této výzvy tematicky zaměřit pouze na oblasti podpory A až F.

Vzdělávání v oblasti IT

Rádi bychom do projektu zahrnuli vzdělávání v oblasti IT navázané jako „průřezové vzdělávání“ v rámci zavádění procesního a projektového řízení v úřadu či příspěvkových organizací. Jde tato aktivita zahrnout do projektu? Vybraní účastníci by byli vzdělávání v konceptu ECDL (European Computer Driving Licence). Případně bychom toto vyčlenili v projektu jako samostatnou aktivitu.

Ne. Školení v oblasti IT není touto výzvou podporováno. Školení lze v rámci této výzvy tematicky zaměřit pouze na oblasti podpory A až E.

Projekty zaměřené na strategické plánování

Lze do této aktivity zařadit i zpracování odvětvových koncepcí? Např. koncepce rozvoje lidských zdrojů pracovníků jednotlivých krajských úřadů?

Ano. Oblast podpory je určena pro projekty směřující ke zkvalitnění strategického plánování a tvorbu zásadních koncepcí rozvoje daného samosprávného celku, jejichž předpokládaný výstup je popsán ve výzvě. Zpracování dílčích koncepcí lze v projektu zahrnout pouze jako součást zásadní koncepce či...

Obsah aktivity F

V rámci aktivity F) je uvedeno: "Projekty ke vzdělávání ve výše uvedených pěti oblastech - musí účastníky připravit na realizaci výše definovaných kategorií projektů nebo musí tematicky obsahovat minimálně principy či standardy výše uveden." Je možné to chápat oběma níže uvedenými způsoby? 1) Předmětem projektu bude např. implementace principů projektového řízení do organizace (její části), pro tyto účely projde část zaměstnanců školením zaměřené na projektové řízení (vše samozřejmě dle platných norem a standardů). 2) Předmětem projektu bude pouze školení v projektovém řízení dle uvedených standardů, a to bez implementace do organizace. Je možný obojí výklad věcného zaměření projektů?

Ano. Do implementace principů projektového řízení lze zahrnout vyškolení zaměstnanců, kteří budou s novým systémem řízení organizace pracovat.

Výstupy projektu

Co má být výstupem projektu? Má to být příručka, analýza? Jak prokážeme, že jsme zavedli projektové řízení?

Může se jednat o metodiku, kompetenční model, strategii, analýzu, procesní mapy apod. Např. realizací aktivity týkající se zavedení projektového řízení. Implementace těchto výstupů by měla probíhat buď v rámci realizace projektu, nebo v době udržitelnosti projektu.

Témata projektu

Musí být do projektu zahrnuta všechna témata, která jsou popsána ve výzvě?

Ne, toto není nutné.

Podmínky a omezení výzvy

V rámci aktivity optimalizace a zefektivnění ekonomických procesů v oblasti financí a řízení ekonomiky budou nutná školení – lze sem zahrnout jakékoli ekonomické školení spadající do této oblasti, které žadateli či partnerům pomůže v nastavení a implementaci strategického řízení rozpočtového procesu?

Školení musí být vždy navázáno na aktivitu realizovanou v rámci projektu (viz podporované činnosti A-E).

Průzkum spokojenosti

Může být průzkum spokojenosti součástí projektové aktivity?

Ano může být podkladem.

Schválení projektu zastupitelstvem

Není potřeba doložit k žádosti schválení projektu zastupitelstvem?

Schválení zastupitelstvem není povinná příloha výzvy č. 53.

Uzavření výzvy

Jak bude výzva uzavřena (pokud to bude dříve než 2.2.2010), když hodnocení projektů má trvat 3 měsíce? Bude to podle objemu finančních prostředků podaných žádostí?

Projekty ve výzvě 53 budou hodnoceny postupně, podle toho, jak budou přicházet. Jedná se o soutěžní výzvu, takže dříve podané projekty budou posuzovány dříve a upřednostňovány budou hlavně kvalitně zpracované projekty. Proplácení úspěšných projektů probíhá podle finančního plánu v žádosti. První...

Podávání více projektů

Mohou si v jednotlivých bodech výzvy podávat žadatelé více projektů?

Počet žádostí, které si může žadatel podat, není výzvou omezen. Je třeba myslet na to, že s každou další podanou žádostí rostou požadavky na jejich řádnou administraci (např. je povinnost pravidelně podávat monitorovací zprávy, …).

Současné přihlášení k výzvám č. 53 a č.40

Je možné přihlásit se k výzvě č. 53 OP LZZ, když jsme se již přihlásili k výzvě č. 40? Pokud to možné bude, budou konkrétní okruhy školení, či může úřad školit dle své vlastní momentální potřeby?

Ano, je to možné. Školení musí mít návaznost na některou z aktivit A-E, které budou ale současně realizovány v rámci projektu.

Projekty zaměřené na procesní řízení

Prosím o bližší specifikaci tématu projektu – c) Projekty zaměřené na procesní řízení. Co by měla žádost obsahovat?

V rámci této aktivity mohou být předkládány projekty zaměřené na zmapování a optimalizaci procesů v organizaci. Organizace má např. určitý systém /postup/ proces pro nákup PC a jejich zapojení do internetové sítě. Na základě analýzy dojde k tomu, že se v rámci tohoto procesu určité aktivity...

Můžou žádat Pražské městské části?

Jsou oprávněnými žadateli pražské městské části?

Nejsou, oprávněné žadatele vymezuje výzva.

Budou ještě nějaké výzvy pro menší obce?

Budou ještě nějaké výzvy pro menší obce?

Harmonogram výzev je pravidelně aktualizován a bude v nejbližších dnech zveřejněn na webových stránkách ministerstva vnitra .

Cílová skupina obec

Může být cílovou skupinou obec, která nespadá přímo pod ORP, jež je žadatelem?

Nemůže, cílovou skupinou mohou být obce ve správním obvodu dané obce s rozšířenou působností, jejich zaměstnanci, politici a volení zástupci. Regionální grantové projekty jsou určeny pro cílové skupiny na území jednoho kraje a musí být uskutečněny v kraji, pro který byly schváleny. Sídlo...

Obce ve správním obvodu ORP

Jako cílová skupina jsou uvedeny i obce ve správním obvodu ORP – pokud se bude i u nich zavádět např. model CAF, zpracovávat procesní mapy nebo provádět analýzy optimalizace ekonomických procesů v oblasti financí a vysílat zaměstnance na školení – jak to udělat? Je správně partnerství s finanční účastí? Pak by šlo hradit způsobilé výdaje každému zapojenému partnerovi zvlášť – už při psaní žádosti by se každý partner v rozpočtu identifikoval tak, aby bylo zřejmé, komu finanční prostředky přesně půjdou.

Jako vhodnější vidíme zařazení těchto obcí do cílové skupiny, protože partnerství lze uzavřít pouze se subjektem, který je ve stejném postavení jako žadatel, tedy pouze s jinou ORP a jen u nadregionálních projektů (uzavírá se partnerství s finanční účastí). V případě nákladů na cestovné cílové...

Partnerství

Kdo může být partnerem?

Partnerem může být jen ten subjekt, který splňuje kritéria oprávněného žadatele stanovená ve výzvě, tedy obec s rozšířenou působností. Partnerství je možné uzavírat pouze u nadregionálních projektů, a to pouze formou partnerství s finanční účastí.