Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Obecné dotazy

Hlášení o udržitelnosti u výzvy č. 6

Existuje nějaký formulář na podání hlášení k udržitelnosti projektu. Jak často se předkládá?

Hlášení o udržitelnosti se odevzdává podobně jako monitorovací zpráva či hlášení o pokroku, tzn. prostřednictvím IS Benefit a v písemné formě na pobočku CRR. První hlášení o udržitelnosti byste měli odevzdat 10 měsíců po ukončení realizace projektu, a následně vždy po uplynutí jednoho roku...

Hosting nebo nákup licence

U části II. ESS má ORP povinnost zajistit obcím v území ESS, pokud projeví zájem. Jestliže obce projeví zájem o nákup licence kompatibilní s jejím IS, je ORP povinno zakoupit tuto licenci nebo svoji povinnost může splnit zajištěním hostovaného řešení? Např. z důvodu, že variantu licence chce jen několik obcí a většina volí hosting nebo z důvodu náročného a ekonomicky nevýhodného výběrového řízení (licence kompatibilní s IS obce dodává obvykle pouze jeden výrobce, který, vědom si svého postavení, navýší neúměrně cenu), nutnost licence soutěžit odděleně podle kompatibility s IS obcí apod.

Záleží na vzájemné domluvě ORP a obcí spadajících do jejího správního obvodu. Ve studii proveditelnosti musí žadatel (ORP) uvést seznam obcí, které požádaly o zajištění přístupu k elektronické spisové službě. Seznam musí být rozdělen na obce, které požádaly o elektronickou spisovou službu...

Žádost o elektronickou spisovou službu obcí

Mohou ORP žádat pro obce ve svém správním obvodu pouze o zřízení ESS obcí v situaci, kdy má ORP vlastní ESS již zřízenou na vlastní náklady?

Ano, mohou.

Odcizení majetku pořízeného z dotace

Jak máme postupovat, jestliže nám byl odcizen majetek pořízený z dotace?

Za odcizený majetek je potřeba pořídit náhradu, aby byl plněn účel projektu. Tato podmínka platí jak v době realizace projektu, tak i v době udržitelnosti. Náklady související s nákupem nahrazovaného majetku kryje příjemce ze svých vlastních zdrojů (nikoliv ze zdrojů dotace) nebo...