Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Obecné dotazy

Odcizení majetku pořízeného z dotace

Jak máme postupovat, jestliže nám byl odcizen majetek pořízený z dotace?

Za odcizený majetek je potřeba pořídit náhradu, aby byl plněn účel projektu. Tato podmínka platí jak v době realizace projektu, tak i v době udržitelnosti. Náklady související s nákupem nahrazovaného majetku kryje příjemce ze svých vlastních zdrojů (nikoliv ze zdrojů dotace) nebo...

Úložiště při zřizování Technologického centra kraje

Pokud by kraj zažádal o dotaci na zřízení technologického centra kraje (dále jen TCK), je stanovena povinnost zřídit úložiště i pro ORP nebo by si kraj mohl zřídit úložiště jen pro své potřeby?

Kraje by měly oslovit ORP ve své působnosti, zda mají zájem (obdobně jako u 6. výzvy – projevený zájem), i přesto by se měl projekt směřovat tak, aby byla možnost poskytnout v budoucnu toto úložiště i dosud nezačleněným ORP.
PPŽP: „Pro každý kraj je možné pořídit v rámci této výzvy...

Krajská digitalizační jednotka (KDJ)

KDJ bude vytvořena nákupem skenerů a příslušného SW z rozpočtu kraje a dotace IOP.


Provozní fáze bude vypadat tak, že v budově krajského úřadu bude vyčleněna místnost, kde bude umístěno veškeré vybavení KDJ, které bude obsluhovat pracovník krajského úřadu. Tento bude provádět digitalizaci pro potřebu kraje a jeho organizací (ze strategie vyplývá, že půjde hlavně o publikace knihovny, stavební dokumentaci atd.) V případě zájmu některé obce ve správním obvodu kraje o využití KDJ by se tato podílela na nákladech na energii a pracovníka obsluhujícího KDJ.


Ve FAQ k 6. výzvě IOP z 13. 5. 2010 se hovoří o možnosti vybírat příspěvky, pokud toto nebude generovat zisk. Tímto způsobem to máme naplánováno u všech výše uvedených částí projektů a odvozujeme z toho, že naše projekty (výzva č. 8) by neměly být posuzovány jako projekty vytvářející příjmy, což by znamenalo vrácení části dotace:


Otázka (z FAQ k výzvě IOP č. 06): V případě zřízení ESS chceme nabídnout obcím v působnosti určité místo jako datové úložiště. V případě této skutečnosti není nutné žádné doložení písemného zájmu? Co se týče následného využívání - je možné vybírat určitou minimální částku na provoz, případně jak řešit?

(z FAQ k výzvě IOP č. 06): V tomto případě není nutné písemné doložení zájmu. Podle textu výzvy str. 3 „Vybrané technické a systémové řešení musí dále umožnit přístup k ESS splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o spisové službě a archivnictví, ve znění...