Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Minimální požadavky příjemce

Jaké minimální požadavky musí příjemce v rámci každého projektu podporovaného z OP LZZ splnit?

  • dodržování povinného minima publicity OP LZZ;
  • označení školících místností projektu a označení všech věcí spolufinancovaných z OP LZZ prvky povinného minima publicity OP LZZ;
  • vložení stručné prezentace projektu na webové stránky  www.esfcr.cz

Uvedený výčet představuje minimální povinnou publicitu každého projektu, jejíž dodržování bude předmětem kontrol. Nesplnění závazného balíčku bude považováno za závažné nedodržení pravidel publicity a porušení rozpočtové kázně a bude sankcionováno ve smyslu příslušných ustanovení právního aktu o poskytnutí podpory. Příjemce může v rámci publicity projektu realizovat i další aktivity v závislosti na obsahovém zaměření projektu a jeho velikosti.