Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Finanční řízení projektu

Pořízení ICT

Je možné v rámci výzvy č. C4 pořizovat ICT?

Výzva č. C4 je výzvou neinvestiční, veškeré zařízení a vybavení zakoupení z projektu se musí pohybovat v limitech stanovených metodikou OP LZZ pro neinvestice (viz metodika D5, kap. 2.3):

Neodpisovaný hmotný majetek (do této kategorie patří výše specifikovaný hmotný majetek...

Podíl kapitoly služeb v rozpočtu

Může být podíl kapitoly služeb hluboko pod hranicí 60 % způsobilých přímých výdajů projektu?

Pro strukturu rozpočtu v projektové žádosti platí, že podíl výdaje plynoucí z uzavřených smluv s dodavateli a z plnění vystavených objednávek nesmí u projektů vybíraných v rámci grantových výzev převýšit 60 % způsobilých přímých výdajů projektu (náklady na subdodávky...

Limit na pořízení softwaru

Vztahuje se hranice 60 000 Kč na pořízení software na celou kapitolu rozpočtu, anebo na jednotlivé položky?

Hranice 60 000 Kč na pořízení softwaru se vztahuje na položky (zakoupenou 1 licenci). Platí ale omezení celé kapitoly Zařízení a vybavení, která nesmí přesáhnout 20 % z celkových způsobilých přímých výdajů projektu. Blíže viz Metodika způsobilých výdajů (D5), kap. 2.3.:...

Nepřímé náklady

Je možné se vzdát nepřímých nákladů?

Není. Nepřímé náklady budou vždy příjemci propláceny dle stanoveného procenta z uznatelných přímých nákladů projektu. Nepřímé náklady, pokud je příjemce případně nevyčerpá během realizace projektu, se nevrací. Příjemce si je převede do svého účetnictví.
Protože se nepřímé náklady...

Osobní náklady

Omezuje výzva č. C4 nějakým způsobem Osobní náklady v projektu?

Kapitola 01 Osobní náklady není Výzvou nijak omezena. Způsobilost osobních nákladů je blíže specifikována v Metodice způsobilých výdajů D5.
Nastavení jednotlivých jednotkových výdajů na mzdy však musí respektovat přiloženou tabulku obvyklých mezd (viz...