Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Finanční řízení projektu

Stanovení jednotkových cen

Jakým způsobem mají být stanoveny jednotkové ceny?

Veškeré jednotkové ceny musí být podloženy způsobem jejich stanovení – tj. v případě služeb proveďte průzkum trhu, který přiložte k Vaší žádosti, v případě osobních nákladů a nákupu zařízení a vybavení vycházejte z intervalů, které jsou stanoveny v tabulce Obvyklé...

Prokazování mezd

Jakým způsobem budou ve výzvě C7 prokazovány mzdy? Jaké doklady bude nutno doložit?

Informace naleznete v Pokynech pro vyplňování Monitorovací zprávy (D10), str. 100: pracovní smlouvy/dohody včetně všech příloh, pracovní výkazy, rozpis mzdových nákladů (příloha č. 5 MZ), mzdové listy, výpisy z bankovního účtu dokazující úhradu mezd atd.

Výpočet odměn členů realizačního týmu

D5 Metodika způsobilých výdajů OPLZZ na straně 11 uvádí ohledně výpočtu odměn členů realizačního týmu projektu: "Součet poskytnutých odměn člena realizačního týmu v daném kalendářním roce však nesmí překročit 20 % jeho roční mzdy nebo platu, přičemž se zohledňuje délka a výše úvazku zaměstnance na realizaci projektu." Co přesně v praxi znamená "přičemž se zohledňuje délka a výše úvazku zaměstnance na realizaci projektu"? Z čeho přesně se počítá částka odpovídající 20% limitu, pokud se pracovník podílí na projektu částí svého celkového pracovního úvazku? Z ekvivalentu běžné hodinové sazby plynoucí z pracovní smlouvy, který je vynásobený počtem hodin strávených prací na projektu za daný rok, nebo z uhrazeného platu za rok celkem, tj. i za práci mimo projekt? Nebo se používá jiný výpočet?

Délka působení člena Realizačního týmu v projektu : Jedná se o období, po které člen RT pracuje na projektu. Tzn. že pro výpočet základu pro stanovení Odměn budou použity vyplacené mzdy za odpracované měsíce pro projekt.
Výše úvazku zaměstnance : V kontextu popisu výpočtu Odměn, tzn. že pro...