Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Finanční řízení projektu

Obec jako žadatel ve výzvě 89

Může být žadatelem pouze obec s rozpočtem více než 30 mil. Kč? Ovlivní velikost či rozpočet úřadu (žadatele) bodové hodnocení žádosti o dotaci?

Ne, není to podmínkou, ovšem žadatel musí zvážit, zda bude projekt v rámci rozpočtu města (ÚSC s nízkým rozpočtem) ufinancovatelný.
Velikost obce/ rozpočet úřadu v zásadě nepředstavují vlivná kritéria hodnocení. Při věcném hodnocení však může externí hodnotitel vyhodnotit...

Způsobilost/nezpůsobilost výdajů

Jaké jsou způsobilé a nezpůsobilé výdaje?

Způsobilé a nezpůsobilé výdaje se liší v rámci jednotlivých oblastí intervence, blíže viz konkrétní Příručka pro žadatele a příjemce. Z hlediska obecného vymezení způsobilosti musí výdaje být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a musí být vynaloženy v souladu s principy:...