Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Finanční řízení projektu

Finanční vypořádání dotace

Je nutné v rámci finančního vypořádání převést zpět na účet kraje nevyčerpané finance v rámci projektu? Pokud tak učiníme, budou nám poukázány zpět, abychom mohli realizovat projekt a proplácet výdaje?

Vypořádání dotace podle vyhlášky 52/2008 Sb. (§ 2) se provádí do konce roku, kdy byl projekt ukončen (= ukončeno jeho financování), resp. v termínu daném touto vyhláškou pro rok, kdy byl projekt ukončen. Je-li např. Váš projektu podle harmonogramu ukončen 30.6.2012, finanční vypořádání...

Postup finanční spoluúčasti

Jak probíhá spolufinancování projektu ze strany příjemce dotace? Děje se tak průběžně při každé platbě či vydá celou částku odpovídající 15% spoluúčasti ihned na začátku projektu nebo až po jeho skončení? 

Příjemce dotace se bude na financování projektu podílet 15% spoluúčastí průběžně při každé žádosti o platbu.

Průběžné proplácení nákladů projektu

Budou náklady projektu propláceny průběžně? Je to tak, že 1x za 6 měsíců budeme moci předložit společně s monitorovací zprávou žádost o platbu?

První dvě zálohové platby budou zaslány za podmínek specifikovaných v Příručce D2 tedy v Příručce pro Příjemce finanční podpory (viz Desatero OPLZZ). V případě dalších plateb platí, že 1x za 6 měsíců bude příjemcem předložena společně s monitorovací zprávou žádost o platbu.

Výše první zálohy

Pokud bude probíhat předfinancování formou zálohy, v jaké výši bude první záloha?

První záloha bude ve výši 20 % z prostředků připadajících na SF EU (tzn. z 85 % části celkových odsouhlasených způsobilých výdajů projektu).

Je způsobilým výdajem ve výzvě benchmarking?

Je způsobilým výdajem ve výzvě benchmarking, certifikace podle IPMA nebo získání certifikátu ISO?

Ano, tyto výdaje, pokud budou dobře provázány s klíčovými aktivitami a bude zdůvodněna jejich potřebnost, jsou způsobilým výdajem ve výzvě 53.

Partner projektu – obec v našem správním obvodu

Když budeme mít partnera projektu – obec či obce v našem správním obvodu – jak máme spolufinancovat projekt? Musíme 15 % zajistit sami, nebo oni mají být partnerem s finančním příspěvkem, a jak se má tento příspěvek rozpočítávat?

Zajištění 15% kofinancování projektu je plně v režii žadatele. Obce ve správním obvodu ORP nemohou být partnery s finanční účastí.

Náklady za vzdělávací kurzy

Lze do způsobilých výdajů projektu zahrnout náklady za vzdělávací kurzy zajišťované externími firmami?

Ano, lze. Platí ovšem omezení, že položku nákup služeb je možné využít maximálně do 60 % celkových způsobilých výdajů.

Struktura veřejné podpory

Je nutné blíže popisovat a zdůvodnit záložku VP?

Ano, záložku o VP je skutečně vhodné popsat a zdůvodnit z důvodu kontroly.

Projektový manažer členem cílové skupiny

Může nastat situace, kdy projektový manažer projektu bude zároveň i členem cílové skupiny. V případě, že pojede na školení jako člen cílové skupiny, měly by být cestovné, stravné případné ubytování způsobilými náklady proplaceny v souladu s Metodikou zp. výdajů dle kapitoly 2.6 přímá podpora. Je to tak?

Je možné, aby člen realizačního týmu mohl čerpat z přímé podpory. Je však nutné striktně rozdělit jeho roli jako člena realizačního týmu a jeho roli jako součást cílové skupiny. Tzn. měl by splňovat všechno to, co ostatní v cílové skupině tzn. např. být v zaměstnaneckém poměru s příjemcem (v...

Mzdové náhrady zaměstnanců

Lze hradit mzdové náhrady zaměstnanců příjemce (tedy v tomto případě obce s rozšířenou působností)?

Ano mzdové náhrady lze zaměstnancům příjemce platit. Náhrady je možné platit i cílové skupině, jež není v pozici zaměstnance příjemce, tedy nejedná se přímo o zaměstnance ORP, ale o zaměstnance obce nižšího stupně v působnosti této ORP. Tyto mzdové náhrady, cestovné a stravné cílové skupiny...

Způsobilé výdaje OP LZZ

Cílovou skupinou v této výzvě jsou i politici. V metodice způsobilých výdajů jsou u GP definovány mzdové příspěvky – ty se mj. poskytují i na náhradu mzdy zaměstnavateli pro pracovníka po dobu jeho účasti v dalším vzdělávání. Budeme-li v projektu vzdělávat i politiky - zastupitele (starostu, místostarostu, apod.), kteří nejsou zaměstnanci, nesměli bychom dle výše uvedeného žadateli mzdové příspěvky proplácet. Můžeme tedy proplácet žadateli = obci jako zaměstnavateli mzdové náhrady zaměstnanců = členů zastupitelstva mzdové příspěvky v souladu s Metodikou způsobilých výdajů OP LZZ?

Ano, proplácení mzdových příspěvků členů zastupitelstva je možné.