Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Finanční řízení projektu

Čerpání dovolené po dobu projektu

Dle metodiky způsobilých výdajů OP LZZ je způsobilým výdajem náhrada mzdy za 4 týdny dovolené (nebo příslušnou část dle úvazku. Po dobu trvání projektu pracovník vykazuje odpracované hodiny a může se stát, že nevykáže maximum hodin, které by dle úvazku mohl (např. dle projektu mohl odpracovat pro projekt 1000 hodin a vykázal jen 900 hodin). Musí mít o tento rozdíl také nižší vykázanou dovolenou? Respektive je uznatelným nákladem počet hodin dovolené vztažené na schválený úvazek dle projektu nebo na skutečně reálně vykázané hodiny v průběhu projektu?

Pokud má zaměstnanec DPČ, musí mít počet hodin dovolené uveden v dohodě. U pracovních smluv může vykázat dovolenou, a to dle reálně odpracovaného úvazku. Pokud bude mít např. úvazek 0,5, má nárok na 2 týdny dovolené za rok (nebo 2,5 týdne, pokud je to státní správa). V případě, že reálně...

Nákup pro management projektu

Pokud bychom nakupovali např. notebook či tiskárnu s využitím pro management projektu (projektový a finanční manažer, právník, odborný asistent), nikoliv přímo pro cílovou skupinu, spadají tyto nákupy/položky mezi nepřímé náklady?

Ne. Do nepřímých nákladů jsou zahrnuty pouze náklady na nájem či operativní leasing zařízení či vybavení, které slouží k administraci projektu (tj. nepoužívá ho pro své zapojení do projektu cílová skupina), nikoli náklady na jeho pořízení.

Zřízení kanceláře projektu

Je možné mezi nepřímé náklady zařadit zřízení kanceláře projektu?

Pokud je myšlena zařízením kanceláře nakoupení nábytku, tak ten není možné do této položky zařadit. Nábytek by byl v položce křížové financování. Tato forma financování není ovšem u této výzvy (č.57) uznatelná. Mezi nepřímé náklady spadá zařízení a vybavení typu náklady na nákup papíru,...

Tabulka Obvyklých mezd a platů OP LZZ a Obvyklých cen OP LZZ

Kde najdeme tabulku Obvyklých mezd a platů OP LZZ a Obvyklých cen OP LZZ?

Obě tabulky naleznete na stránkách http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/4-1-rizeni-lidskych-zdroju-v

Odpisy notebooků

Město bude v účetnictví odepisovat majetek. Do jaké položky máme zařadit např. odpisy notebooků?

Výzva č. 57 nepodporuje křížové financování, notebooky mohou být nakoupeny max. do výše 40 000 Kč. Pokud budete notebooky pro cílovou skupinu v rámci projektu nakupovat, pak by se jednalo o nákup Neodpisovaného hmotného majetku, kap. 03.01.01. Do odpisů v rámci projektu nelze dát majetek, který...

Nepřímé náklady

Co patří mezi nepřímé náklady, jak se v žádosti napíšou do rozpočtu a jak bude tento rozpočet procentuelně vypadat? Lze nepřímé náklady v rozpočtu neuvádět, nebo naopak upravovat limity stanovené výzvou?

Výčet nepřímých nákladů je uveden na str. 19-21 Metodiky způsobilých výdajů D5. Tyto náklady se nekontrolují, neevidují, propláceny budou ve výši podílu na skutečně vynaložených a prokázaných způsobilých přímých nákladech projektu. V Benefitu sami zadáváte procentní sazbu (která je daná výzvou a...

Rozdíl mezi osobními a mzdovými náklady

Jaký je rozdíl mezi osobními a mzdovými náklady? Do které kategorie patří náklady na mzdy projektového týmu (manažer, metodik, finanční manažer apod.)? Můžete uvést konkrétní příklady rolí (osob), kdy se používá rozpočtová kapitola mzdové náklady?

V D1-Příručce pro žadatele o finanční podporu z OP LZZ  je mj. uvedeno, že položka rozpočtu 01 Osobní náklady se dále dělí na: 01.01 Pracovní smlouvy 01.02 Dohody o pracovní činnosti 01.03 Dohody o provedení práce 01.04 Jiné osobní náklady Přičemž při rozdělení nákladů je nutné vzít v potaz...

Nepřímé náklady a rozpočet

Jak se sčítají položky rozpočtu a jak se z nich vypočítává příspěvek obce? A (přímé náklady, tvoří 82 % rozpočtu) + B (nepřímé náklady, tvoří 18 % rozpočtu) = C (což je 100 % rozpočtu), C = 100 % uznatelných nákladů (celkové náklady projektu). Vypočítavá se spolufinancování žadatele ve výši 15 % (městská část Prahy) z těchto 100 % rozpočtu?

V zásadě ano, ale s podstatnou odchylkou. Tou je, že výše nepřímých nákladů se vypočítává ze 100 % způsobilých přímých nákladů. Jinými slovy 100 % přímých způsobilých + v uvedeném případě 18 % nepřímých způsobilých tvoří následně 100% základ pro výpočet Vašeho 15procentního podílu...

Upřesnění limitů pro výzvy OP LZZ

V textu výzvy č. 57 je uvedeno, že minimální objem finančních prostředků na projekt je 1 000 000 Kč. Uvedené limity pro výši podpory se týkají pouze způsobilých výdajů. Výše podpory projektu realizovaného v rámci OP LZZ může dosáhnout maximálně 85 % způsobilých výdajů projektu. Z toho vychází, že minimální cena způsobilých výdajů projektu je 85 % ze ESF (tj. 1 mil.) + 15% spoluúčast žadatele, je to tak?

Ne není to tak. Minimální výší projektu se míní celkové způsobilé výdaje projektu. I Vaše část spolufinancování je způsobilý výdaj. Je nutné to chápat tak, že každý výdaj je způsobilý a ve výši 15 % si jej jako příjemci dotace platíte sami. Jinými slovy 850 tisíc Kč ze SF EU + 150 tis. z vašeho...

Zdroje financování - položky

Když vyplňuji v Benefitu záložku Zdroje financování, automaticky se v rozpadu financí objevuje 85 % strukturální fondy, 15 % příspěvek ze státního rozpočtu. Ve výzvě je ale uvedeno, že 15 % dofinancovává žadatel. Nevím, jak to mám upravit, zda mám využít kolonku soukromé financování?

Žádost v Benefitu7 se krok po kroku vyplňuje podle příručky D6, soukromé prostředky nevyplňujete, u veřejné správy je třeba zajistit 15% příspěvek ze státního rozpočtu. Údaje v kapitole Zdroje financování budou následující:

Příspěvek ze SF – 85 %
Příspěvek z národních veřejných zdrojů...

Náklady na audit

Jsou náklady na audit součástí nepřímých nákladů?

Ne. Veškeré aktivity, které lze zahrnout do nepřímých nákladů grantových projektů, naleznete v kapitole 2.7.2 Metodiky způsobilých výdajů OPLZZ (D5).

Propagační balíček

Je možné položku - propagační balíček zahrnout v rozpočtu do služeb nebo je to nepřímý náklad?

Náklady na nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu, které jsou pořizovány za účelem zajištění publicity pomoci z ESF, jsou součástí nepřímých nákladů. Veškeré nepřímé náklady jsou rozepsány v kapitole 2.7.2 Metodiky způsobilých výdajů OPLZZ (D5).

Nepřímé náklady součástí rozpočtu projektu

Musí být nepřímé náklady součástí rozpočtu projektu? Pokud ano, co přesně znamená, že se neprokazují? Příjemce obdrží procentuelně stanovenou částku a pak už nijak nedokazuje fakturami, zda částku použil např. na toner do tiskárny, nákup papíru apod.?

Nepřímé náklady se neprokazují a tudíž se jejich rozpis ani neuvádí do rozpočtu projektu. Jejich výše se odvozuje od přímých nákladů (v předem stanovené konkrétní procentní výši). Více informací viz příručka Metodika způsobilých výdajů (D5) OPLZZ.

Výdaje na mzdové příspěvky

Lze v žádosti uplatnit výdaje na mzdové příspěvky?

Aktivity ve výzvě 57 nemají charakter veřejné podpory. V příručce D5 se uvádí, že pokud projekt bude bez veřejné podpory (což je u výzvy 57 ve veřejné správě), pak je finanční podpora z veřejných prostředků na mzdové příspěvky pro cílové skupiny povolena až do výše 100 % mzdových nákladů na dané...

Projektový manažer členem cílové skupiny

Může nastat situace, kdy projektový manažer projektu bude zároveň i členem cílové skupiny. V případě, že pojede na školení jako člen cílové skupiny, měly by být cestovné, stravné a případné ubytování způsobilými náklady proplaceny v souladu s Metodikou způsobilých výdajů dle kapitoly 2.6 přímá podpora. Je to tak?

Je možné, aby člen realizačního týmu mohl čerpat z přímé podpory. Je však nutné striktně rozdělit jeho roli jako člena realizačního týmu a jeho roli jako součást cílové skupiny. Tzn., měl by splňovat všechno to, co ostatní v cílové skupině, např. být v zaměstnaneckém poměru s příjemcem (v tomto...

Způsobilé náklady - audit

Patří audit projektu do způsobilých nákladů projektu?

Všechny projekty spolufinancované z OPLZZ, u kterých byly příjemcům poskytnuty na realizaci veřejné prostředky ve výši 3 000 000 Kč a více, musí být před podáním závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu zauditované (externí audit). Tyto náklady lze pak zahrnout v rámci rozpočtu...

Nákup notebooků

Je možné z dotačních prostředků čerpaných z této výzvy pořídit notebooky zastupitelům města (17 osob)? Mimo jiné by jim sloužily ke studiu e-learningových kurzů, které by byly realizovány v rámci této výzvy.

V rámci této výzvy je možné pro cílovou skupinu pořídit i notebooky (patří do kapitoly Zařízení a vybavení), pokud bude řádně odůvodněn jejich počet a budou sloužit jako vybavení k výuce. Náklady na kapitolu rozpočtu Zařízení a vybavení nesmí přesáhnout 20 % z celkových způsobilých přímých...

Minimální objem prostředků

Minimální objem prostředků na projekt je 1 000 000 Kč. V případě, že náš projekt bude v rozpočtu žádosti např. počítat s 600 000 Kč na nákup služeb (60 % výdajů projektu) a zbylých 400 000 Kč budou tvořit mzdy sestaveného týmu (40 %), ale ve skutečnosti – při samotné realizaci např. vlivem výběrového řízení - „vysoutěžíme“ náklady na nákup služeb např. za 500 000 Kč, tím pádem bude muset poklesnout i výše mezd tak, aby byl zachován poměr 60/40 %. Celkové náklady se tak v průběhu realizace projektu dostanou pod minimální hranici 1 000 000 Kč. Bude se jednat o porušení podmínek dotace?

Ne. Za toto nebude příjemce sankcionován, bude se jednat o úsporu projektu. Podstatné je, aby byly naplněny cíle projektu a všechny indikátory.

Projekt ze dvou nákladů

Je možné, aby byl projekt postaven jednoduše ze dvou nákladů – náklady na nákup služeb 60 % (náklady na firmu, která nám provede průzkum spokojenosti zaměstnanců, metodiku personálního auditu aj.) a náklady na mzdy projektového týmu, který bude s touto firmou spolupracovat (včetně nákladů na projektového manažera, který celý projekt bude po stránce dotační administrovat) ve výši zbylých 40 %?

Ano, pokud budou dodrženy limity dané příručkami D1 a D5 Desatera OPLZZ a danou výzvou na osobní náklady pracovníků úřadu zaměstnaných na projektech ESF (max. 1,6 úvazku) a na nákup služeb (60 %). Kapitola osobní náklady není procentuelně omezena, ovšem týká se jen zaměstnanců žadatele, kteří...

60 % přímých způsobilých nákladů

Platí pro tuto výzvu, že nákup služeb může přesáhnout 60 % přímých způsobilých nákladů s tím, že budou o to sníženy nepřímé náklady?

Kapitola Nákup služeb NESMÍ převýšit 60 % přímých způsobilých výdajů. Údaje v textu výzvy zpřesňují informace z Metodiky způsobilých výdajů a je třeba řídit se předně výzvou.

Způsobilé výdaje - software

Patří mezi způsobilé výdaje i nehmotný majetek (např. software) s pořizovací hodnotou vyšší než 60 000 Kč?

Ano. Nehmotný majetek neodpisovaný (do 60 000 Kč) a odpisovaný (nad 60 000 Kč) je součástí kapitoly Zařízení a vybavení. Je třeba dodržet limity dané příručkou D1 a D5. Kapitola Zařízení a vybavení není ve výzvě č. 57 omezena jiným způsobem, než uvádí příručka D5. Náklady na kapitolu rozpočtu...

Rozšiřování moderních ICT a eGovernmentu ve veřejné správě

Ve výzvě není povoleno křížové financování, není povolena realizace IT vzdělávání, ale je povoleno „rozšiřování moderních ICT a eGovernmentu ve veřejné správě“ (3.1 - podporované činnosti oblasti podpory). Tato kombinace není jasná, jaké aktivity lze tedy zahrnout do projektu: Je možné zakoupit SW, který je potřeba pro zkvalitnění práce v oblasti ŘLZ úřadu (personální informační systém, resp. nějaké jeho moduly, IS pro vzdělávání apod.)? Je možné vyškolit pro práci s IS pro ŘLZ pracovníky? Je to možné provést pro již existující IS nebo jen pro zakoupené/vytvořené IS v rámci projektu?

Na „rozšiřování moderních ICT a eGovernmentu ve veřejné správě“ je možné vztáhnout nákup SW, který zkvalitní práci v oblasti ŘLZ úřadu. Ten by byl podle ceny dělen na nehmotný majetek neodpisovaný (do 60 000 Kč) nebo odpisovaný (nad 60 000 Kč) a řadil by se do kapitoly Zařízení a vybavení. V...