Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

FAQ k výzvě 14

Otázky podle oblastí:

Poslední zodpovězené dotazy

Publicita v době udržitelnosti projektu

Musím i v době udržitelnosti projektu dodržovat pravidla pro pro provádění propagačních a informačních aktivit? A v jakém rozsahu?

Požadavky na publicitu v době udržitelnosti projektu nejsou v dokumentech, kterými se musí příjemce dotace řídit explicitně definovány.  Obecně platí, že příjemce má povinnost zachovat výsledky projektu pět let od ukončení jeho realizace a zároveň musí prezentovat, že projekt...

Formuláře, vzory dokumentů, návody

Kde naleznu vzory dokumentů, formuláře k monitorovacím zprávám a návody k jejich vyplnění?

Formuláře a přílohy k monitorovacím zprávám jsou uloženy ke stažení na webu OSF v sekci Dokumenty pro příjemce  (IOP). Jsou zde také uloženy návody pro práci s IS Benefit a další užitečné informace pro příjemce.

Povinnosti příjemce, pokud náklady na projekt činily méně jak 500 000 EUR

Jaké povinnosti má příjemce, pokud náklady na projekt hrazené z veřejných prostředků činily méně jak 500 000 EUR?

Označit hmotné výstupy projektu:

symbolem Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami používání tohoto symbolu,
symbolem Integrovaného operačního programu (logo),
informací o finanční účasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj.
prohlášením...

všechny dotazy...