Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

FAQ k výzvě 03

Otázky podle oblastí:

Poslední zodpovězené dotazy

Publicita v době udržitelnosti projektu

Musím i v době udržitelnosti projektu dodržovat pravidla pro pro provádění propagačních a informačních aktivit? A v jakém rozsahu?

Požadavky na publicitu v době udržitelnosti projektu nejsou v dokumentech, kterými se musí příjemce dotace řídit explicitně definovány.  Obecně platí, že příjemce má povinnost zachovat výsledky projektu pět let od ukončení jeho realizace a zároveň musí prezentovat, že projekt...

Formuláře, vzory dokumentů, návody

Kde naleznu vzory dokumentů, formuláře k monitorovacím zprávám a návody k jejich vyplnění?

Formuláře a přílohy k monitorovacím zprávám jsou uloženy ke stažení na webu OSF v sekci Dokumenty pro příjemce  (IOP). Jsou zde také uloženy návody pro práci s IS Benefit a další užitečné informace pro příjemce.

Způsobilost/nezpůsobilost výdajů

Jaké jsou způsobilé a nezpůsobilé výdaje?

Způsobilé a nezpůsobilé výdaje se liší v rámci jednotlivých oblastí intervence, blíže viz konkrétní Příručka pro žadatele a příjemce. Z hlediska obecného vymezení způsobilosti musí výdaje být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a musí být vynaloženy v souladu s principy:...

všechny dotazy...

Dokumenty ke stažení: