Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Dokumenty k vydání stanoviska ÚHA

Jaké dokumenty je zapotřebí předložit k vydání stanoviska ÚHA?

ÚHA vyžaduje část projektové dokumentace navrhovaného řešení, která obsahuje architektonickou a technologickou dokumentaci projektu, ekonomickou dokumentaci projektu a řídící dokumentaci projektu. Jako podklad pro vydání stanoviska je tak možno předložit např. Studii proveditelnosti včetně popisu technického a technologického řešení projektu, CBA (Analýzy nákladů a přínosů), plánovaný rozpočet projektu, projektový harmonogram (na časové ose apod.) a rovněž rozšířeného o síťový graf provázanosti logických / funkčních celků projektu uvnitř i vně projektu.
Žádost o vydání stanoviska ÚHA musí být podepsána statutárním zástupcem nebo jím pověřenou osobou s uvedením zplnomocnění pověřené osoby zastupovat statutárního zástupce.