Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Administrace projektu

Formuláře, vzory dokumentů, návody - grantové projekty

Kde naleznu vzory dokumentů, formuláře k monitorovacím zprávám a návody k jejich vyplnění?

Formuláře a přílohy k monitorovacím zprávám jsou uloženy ke stažení na webu OSF v sekci Dokumenty pro příjemce (OP LZZ - Grantové projekty). Jsou zde také uloženy návody pro práci s IS Benefit, vzorové příklady vyplnění příloh monitorovací zprávy a další užitečné informace pro příjemce.

Průměrný úvazek

Umožňuje výzva 89 tzv. „průměrný úvazek“?

Tzv. klouzavý pracovní úvazek je výzvou povolen:

Jedná se zejména o pracovní pozice v rámci projektu, jejichž meziměsíční činnost během realizace kolísá;
Například zaměstnanec bude pracovat na projektu průměrně úvazkem 0,5 půlročně, ročně nebo po celou dobu realizace projektu....

Způsobilost výdajů na dotační management

Jsou způsobilým výdajem rovněž výdaje na dotační management – zejména ve smyslu výběru dotační agentury, která by zabezpečila podání žádosti a administraci projektu v jeho průběhu?

U grantových projektů se za způsobilé výdaje považují pouze ty výdaje, které vznikly až po uzavření Právního aktu o poskytnutí podpory během období, které je v tomto právním aktu definováno. Náklady na agenturu, která vytvořila žádost tedy způsobilé nejsou a žadatel je hradí ze svých...

Způsobilé výdaje ve výzvě 89

Co všechno lze zahrnout do výdajů - uvést konkrétní případy (lektor, rozličné služby, stavební úpravy, pomůcky, pracovní prostředky, noteebook, dopravní prostředky např kolo, diktafon, kopírku, knihy, tisk materiálů, stravenky, ubytování, cestovné.....apod)?

Výdajům relevantním pro rozpočet projektu je věnována metodika D5.
Při stanovování rozpočtu je třeba primárně vycházet z projektového záměru a dále rozpočet formovat dle pokynů a omezení výzvy a Metodiky způsobilých výdajů OP LZZ (D5).

Analýza potřeb a aktuálních nedostatků k výzvě 89

Měla by být či je vhodné přiložit k projektu analýzu potřeb a aktuálních nedostatků v oblasti řešené problematiky? Měl by projekt vždy vycházet z takovéto analýzy nebo je možné analýzu provádět i v rámci projektu?

Jednotlivé aktivity projektu provedení analýz umožňují, v projektové žádosti je ovšem nutné prokázat potřebnost, užitečnost či cíle daného projektu – toto není možné relevantně prokázat bez detailní znalosti dané problematiky.

Vzdělávání ve výzvě 89

Jestliže bude projekt zaměřen na aktivity B a G výzvy a využito bude také aktivity H (vzdělávání), mělo by veškeré vzdělávání plně navazovat jen na aktivity B a G? Může se jednat i o měkké dovednosti jako jsou např. komunikační dovednosti apod.?

Vzdělávání hrazené z finančních prostředků ESF musí bý navázáno na aktivity realizované v průběhu projektu.
Měkké dovednosti jakožto součást aktivit v rámci bodu G) teoreticky podpořeny být mohou – žadatel však musí dostatečně zdůvodnit potřebnost a návaznost daných činností...

Akreditace školení v aktivitách A-G výzvy 89

Musí být školení prováděná v rámci aktivit A-G akreditovaná Ministerstvem vnitra?

Podmínkou realizace školení je jejich návaznost na některou z předchozích aktivit Výzvy. Akreditace ze strany MV ČR není třeba .