Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Administrace projektu

Formuláře, vzory dokumentů, návody - grantové projekty

Kde naleznu vzory dokumentů, formuláře k monitorovacím zprávám a návody k jejich vyplnění?

Formuláře a přílohy k monitorovacím zprávám jsou uloženy ke stažení na webu OSF v sekci Dokumenty pro příjemce (OP LZZ - Grantové projekty). Jsou zde také uloženy návody pro práci s IS Benefit, vzorové příklady vyplnění příloh monitorovací zprávy a další užitečné informace pro příjemce.

Je způsobilým výdajem ve výzvě benchmarking?

Je způsobilým výdajem ve výzvě benchmarking, certifikace podle IPMA nebo získání certifikátu ISO?

Ano, tyto výdaje, pokud budou dobře provázány s klíčovými aktivitami a bude zdůvodněna jejich potřebnost, jsou způsobilým výdajem ve výzvě 53.

Vzdělávání zaměřené na jazyky

Lze jako „průřezovou aktivitou“ do projektu zahrnout vzdělávání zaměřené na jazyky u vybraných zaměstnanců orientované např. na zlepšení komunikace s partnerskými organizacemi v zahraničí, přípravu projektů z Komunitárních programů, prezentaci ORP v zahraničí aj. spojené i s případnou jazykovou stáží (jazykovým kurzem) v zahraničí? Lze to takto zahrnout do projektu, případně vyčlenit jazykové vzdělávání jako samostatnou aktivitu?

Ne. Školení v oblasti jazykové vybavenosti zaměstnanců není touto výzvou podporováno. Školení lze v rámci této výzvy tematicky zaměřit pouze na oblasti podpory A až F.

Vzdělávání v oblasti IT

Rádi bychom do projektu zahrnuli vzdělávání v oblasti IT navázané jako „průřezové vzdělávání“ v rámci zavádění procesního a projektového řízení v úřadu či příspěvkových organizací. Jde tato aktivita zahrnout do projektu? Vybraní účastníci by byli vzdělávání v konceptu ECDL (European Computer Driving Licence). Případně bychom toto vyčlenili v projektu jako samostatnou aktivitu.

Ne. Školení v oblasti IT není touto výzvou podporováno. Školení lze v rámci této výzvy tematicky zaměřit pouze na oblasti podpory A až E.

Projekty zaměřené na strategické plánování

Lze do této aktivity zařadit i zpracování odvětvových koncepcí? Např. koncepce rozvoje lidských zdrojů pracovníků jednotlivých krajských úřadů?

Ano. Oblast podpory je určena pro projekty směřující ke zkvalitnění strategického plánování a tvorbu zásadních koncepcí rozvoje daného samosprávného celku, jejichž předpokládaný výstup je popsán ve výzvě. Zpracování dílčích koncepcí lze v projektu zahrnout pouze jako součást zásadní koncepce či...

Obsah aktivity F

V rámci aktivity F) je uvedeno: "Projekty ke vzdělávání ve výše uvedených pěti oblastech - musí účastníky připravit na realizaci výše definovaných kategorií projektů nebo musí tematicky obsahovat minimálně principy či standardy výše uveden." Je možné to chápat oběma níže uvedenými způsoby? 1) Předmětem projektu bude např. implementace principů projektového řízení do organizace (její části), pro tyto účely projde část zaměstnanců školením zaměřené na projektové řízení (vše samozřejmě dle platných norem a standardů). 2) Předmětem projektu bude pouze školení v projektovém řízení dle uvedených standardů, a to bez implementace do organizace. Je možný obojí výklad věcného zaměření projektů?

Ano. Do implementace principů projektového řízení lze zahrnout vyškolení zaměstnanců, kteří budou s novým systémem řízení organizace pracovat.

Výstupy projektu

Co má být výstupem projektu? Má to být příručka, analýza? Jak prokážeme, že jsme zavedli projektové řízení?

Může se jednat o metodiku, kompetenční model, strategii, analýzu, procesní mapy apod. Např. realizací aktivity týkající se zavedení projektového řízení. Implementace těchto výstupů by měla probíhat buď v rámci realizace projektu, nebo v době udržitelnosti projektu.

Náklady za vzdělávací kurzy

Lze do způsobilých výdajů projektu zahrnout náklady za vzdělávací kurzy zajišťované externími firmami?

Ano, lze. Platí ovšem omezení, že položku nákup služeb je možné využít maximálně do 60 % celkových způsobilých výdajů.

Minimální certifikace

Jak uchopit téma vzdělávání? Jaká minimální certifikace je přípustná?

Toto záleží na typu aktivity, na které je vzdělávání navázáno, od toho se odvíjí potřebná certifikace.

Klíčové aktivity projektu

Může být součástí klíčových aktivit projektu i závěrečná konference, kam budou pozváni zástupci jiných ORP a kde jim budou předány zkušenosti z projektu?

Ano je to možné.

Podmínky a omezení výzvy

V rámci aktivity optimalizace a zefektivnění ekonomických procesů v oblasti financí a řízení ekonomiky budou nutná školení – lze sem zahrnout jakékoli ekonomické školení spadající do této oblasti, které žadateli či partnerům pomůže v nastavení a implementaci strategického řízení rozpočtového procesu?

Školení musí být vždy navázáno na aktivitu realizovanou v rámci projektu (viz podporované činnosti A-E).

Struktura veřejné podpory

Je nutné blíže popisovat a zdůvodnit záložku VP?

Ano, záložku o VP je skutečně vhodné popsat a zdůvodnit z důvodu kontroly.

Průzkum spokojenosti

Může být průzkum spokojenosti součástí projektové aktivity?

Ano může být podkladem.

Projekt na Balanced scorecard

Lze do některého tématu zahrnout projekt na Balanced scorecard?

Ano, toto je možné zahrnout do tématu C) Procesní řízení.

Jaký výstup ze vzdělávání bude dostačující?

Jaký výstup ze vzdělávání bude dostačující?

Certifikát, osvědčení.

Projektový manažer členem cílové skupiny

Může nastat situace, kdy projektový manažer projektu bude zároveň i členem cílové skupiny. V případě, že pojede na školení jako člen cílové skupiny, měly by být cestovné, stravné případné ubytování způsobilými náklady proplaceny v souladu s Metodikou zp. výdajů dle kapitoly 2.6 přímá podpora. Je to tak?

Je možné, aby člen realizačního týmu mohl čerpat z přímé podpory. Je však nutné striktně rozdělit jeho roli jako člena realizačního týmu a jeho roli jako součást cílové skupiny. Tzn. měl by splňovat všechno to, co ostatní v cílové skupině tzn. např. být v zaměstnaneckém poměru s příjemcem (v...

Mzdové náhrady zaměstnanců

Lze hradit mzdové náhrady zaměstnanců příjemce (tedy v tomto případě obce s rozšířenou působností)?

Ano mzdové náhrady lze zaměstnancům příjemce platit. Náhrady je možné platit i cílové skupině, jež není v pozici zaměstnance příjemce, tedy nejedná se přímo o zaměstnance ORP, ale o zaměstnance obce nižšího stupně v působnosti této ORP. Tyto mzdové náhrady, cestovné a stravné cílové skupiny...

Způsobilé výdaje OP LZZ

Cílovou skupinou v této výzvě jsou i politici. V metodice způsobilých výdajů jsou u GP definovány mzdové příspěvky – ty se mj. poskytují i na náhradu mzdy zaměstnavateli pro pracovníka po dobu jeho účasti v dalším vzdělávání. Budeme-li v projektu vzdělávat i politiky - zastupitele (starostu, místostarostu, apod.), kteří nejsou zaměstnanci, nesměli bychom dle výše uvedeného žadateli mzdové příspěvky proplácet. Můžeme tedy proplácet žadateli = obci jako zaměstnavateli mzdové náhrady zaměstnanců = členů zastupitelstva mzdové příspěvky v souladu s Metodikou způsobilých výdajů OP LZZ?

Ano, proplácení mzdových příspěvků členů zastupitelstva je možné.

Benefit7 - implementace metody CAF

Jak popsat implementaci metody CAF – stačí uvést, že bude řešeno dodavatelsky a dodavatel bude vybrán v souladu se zákonem, anebo je nutné popisovat, jak bude implementace vypadat (co firma bude zajišťovat, jak se budou zapojovat úředníci, atp.)?

Je vhodné popsat zejména hlavní fáze evaluace procesu CAF dle standardů. Dále je třeba provázat položky v rozpočtu s klíčovými aktivitami.

Nastavení systému projektového řízení

Pokud ORP už má zavedené např. projektové řízení a ráda by se v projektu pouze zaměřila na problematické oblasti, musí znovu nastavovat systém projektového řízení?

Nemusí, mohou použít podklady, které použili při nastavování procesu řízení, když jej zaváděli, pokud jsou podklady stále platné.