Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Administrace projektu

Hlášení o udržitelnosti u výzvy č. 6

Existuje nějaký formulář na podání hlášení k udržitelnosti projektu. Jak často se předkládá?

Hlášení o udržitelnosti se odevzdává podobně jako monitorovací zpráva či hlášení o pokroku, tzn. prostřednictvím IS Benefit a v písemné formě na pobočku CRR. První hlášení o udržitelnosti byste měli odevzdat 10 měsíců po ukončení realizace projektu, a následně vždy po uplynutí jednoho roku...

Počet organizací využívající elektronickou spisovou službu

V rámci TC umožníme povinnou službu elektronická spisová služba, pro ORP a jí zřízené a založené organizace a zjistíme zájem ze strany zřízených a založených organizací. Je nějaký minimální počet organizací, které tuto službu musí využívat? Jak postupovat v případě, že o tuto službu bude pouze minimální či vůbec žádný zájem ze strany zřízených a založených organizací?

Ve výzvě 06 a v přílohách s ní souvisejících není uváděn žádný minimální počet organizací, zřizovaných jednotlivými ORP (část I. výzvy), ani počty obcí ve správním obvodu žadatele (část II. výzvy). Jediným omezením je skutečnost, že v žádosti nesmějí být mezi zřizované organizace zahrnuty...

Předávání dokumentů na TC

Jestliže bude obec provozovat SSL na své technologii, má povinnost předávat dokumenty do negarantovaného úložiště na TC ORP, je-li toto zřízeno? Nebo postačí, když zajistí předání dokumentů na TC K, až bude toto zřízeno a budou dána pravidla pro předávání dokumentů?

Je nezbytné postupovat v navržené hierarchii předávání spisů mezi úložišti – viz obrázek na straně 8, Přílohy č. 12 Příručky pro žadatele a příjemce.

Přístup k elektronické spisové službě

Ve výzvě se v části II. na str. 3 uvádí: „Přístup k elektronické spisové službě může být zajištěn jak na Technologickém centru žadatele, tak i na vlastní technologii obce, která o zajištění přístupu projevila zájem.“ Znamená to, že TC ORP vybere jednu spisovou službu, kterou bude poskytovat z TC ORP formou hostingu obcím a organizacím? Může obec získat SSL od jiného dodavatele, kterého označila ve svém „vyjádření zájmu“, a bude ji provozovat na své technologii?

Systém spisové služby může v rámci projektu pořizovat jen obec s rozšířenou působností (ORP) – sama či po dohodě s obcemi ze spádového území. Další obce ze spádového území ORP nemohou v rámci projektu žádný systém spisové služby nebo upgrade pořizovat (nakupovat). Jakýkoliv nákup v rámci...

Způsobilost výdajů u upgrade stávající spisové služby

V textu výzvy u popisu části II je uvedeno, že může jít i o upgrade stávající elektronické spisové služby, splňující požadavky dané zákonem… V tom samém dokumentu na str. 4 je ve výdajích, které nesmějí být hrazeny z dotace, na prvním místě uveden upgrade stávající spisové služby. Jak tomu máme rozumět?

Je rozdíl, který žadatel a co bude upgradovat aktualizovat/rozšiřovat). Oprávněným žadatelem je v rámci celé výzvy ORP. ORP může pořídit zcela nový systém spisové služby nebo upgradovat stávající systém. To jsou způsobilé výdaje (viz str. 3 výzvy, bod 12. / II.).
Nezpůsobilé výdaje =...

Hosting nebo nákup licence

U části II. ESS má ORP povinnost zajistit obcím v území ESS, pokud projeví zájem. Jestliže obce projeví zájem o nákup licence kompatibilní s jejím IS, je ORP povinno zakoupit tuto licenci nebo svoji povinnost může splnit zajištěním hostovaného řešení? Např. z důvodu, že variantu licence chce jen několik obcí a většina volí hosting nebo z důvodu náročného a ekonomicky nevýhodného výběrového řízení (licence kompatibilní s IS obce dodává obvykle pouze jeden výrobce, který, vědom si svého postavení, navýší neúměrně cenu), nutnost licence soutěžit odděleně podle kompatibility s IS obcí apod.

Záleží na vzájemné domluvě ORP a obcí spadajících do jejího správního obvodu. Ve studii proveditelnosti musí žadatel (ORP) uvést seznam obcí, které požádaly o zajištění přístupu k elektronické spisové službě. Seznam musí být rozdělen na obce, které požádaly o elektronickou spisovou službu...

Žádost o elektronickou spisovou službu obcí

Mohou ORP žádat pro obce ve svém správním obvodu pouze o zřízení ESS obcí v situaci, kdy má ORP vlastní ESS již zřízenou na vlastní náklady?

Ano, mohou.

Pořízení elektronické spisové služby obcí ve správním obvodu

Jedna z obcí v našem správním obvodu by si chtěla pořídit ESS již nyní. Nechtějí čekat na hromadné VŘ pro všechny obce, neboť na spisovou službu dost pospíchají. Musí i tato obec v tomto případě vypisovat na pořízení spisové služby VŘ, když bude její cena pod 100 tis. Kč? Nebo si mohou pořídit ESS dle svého uvážení a poté dodat pouze potřebné doklady, aby náklady na ni byly uznatelné?

Oprávněným žadatelem je pouze ORP. Pokud bude obec vystupovat sama za sebe, budou její výdaje v každém případě nezpůsobilé.

Využítí dotace pro spisovou službu příspěvkových organizací

Mohou ORP využít dotaci 1 mil. Kč i na pořízení či upgrade softwaru pro vedení spisové služby i pro své příspěvkové organizace?

Ano, mohou. Dle bodu 12. část II. výzvy 1. odstavec: Částka 1 mil. Kč je využitelná jak pro ORP, tak i pro její zřizované organizace (s výjimkou organizací zřízených podle Obchodního zákoníku - viz poslední věta bodu 12.).

Nabídka datového úložiště obcím

V případě zřízení ESS chceme nabídnout obcím v působnosti určité místo jako datové úložiště. V případě této skutečnosti není nutné žádné doložení písemného zájmu? Co se týče následného využívání, je možné vybírat určitou minimální částku na provoz, případně jak řešit?

V tomto případě není nutné písemné doložení zájmu. Podle textu výzvy str. 3 „Vybrané technické a systémové řešení musí dále umožnit přístup k ESS splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o spisové službě a archivnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby obcí a...

Vyjádření zájmu zřídit elektronickou spisovou službu

II. část výzvy 06 – ESS ORP: Pokud budou chtít obce ve správním obvodu zřídit vlastní ESS nebo projeví zájem využít nově hostovanou spisovou službu umístěnou na ORP, musí vyjádřit zájem. Musí tedy být tato písemnost podepsaná starostou – schválena radou nebo vyžadujete i schválení zastupitelstvem?

Stačí písemné rozhodnutí starosty obce, viz výzva 06 str. 3: „Projevem vyjádření zájmu dané obce se rozumí písemné rozhodnutí příslušných orgánů obce ( zastupitelstva, rady, nebo starosty obce ) doručené prokazatelně žadateli s uvedením typu provozovaného informačního systému, se kterým...

Odcizení majetku pořízeného z dotace

Jak máme postupovat, jestliže nám byl odcizen majetek pořízený z dotace?

Za odcizený majetek je potřeba pořídit náhradu, aby byl plněn účel projektu. Tato podmínka platí jak v době realizace projektu, tak i v době udržitelnosti. Náklady související s nákupem nahrazovaného majetku kryje příjemce ze svých vlastních zdrojů (nikoliv ze zdrojů dotace) nebo...

Využití elektronické spisové služby ORP

II. část výzvy 06 - elektronické spisové služby ORP: Pokud budou chtít obce ve správním obvodu zřídit vlastní elektronickou spisovou službu nebo projeví zájem využít nově hostovanou spisovou službu umístěnou na ORP, musí vyjádřit zájem. Musí tedy být tato písemnost podepsaná starostou - schválena radou nebo vyžadujete i schválení zastupitelstvem?

Stačí písemné rozhodnutí starosty obce.
viz výzva 06 str. 3: „Projevem vyjádření zájmu dané obce se rozumí písemné rozhodnutí příslušných orgánů obce (zastupitelstva, rady, nebo starosty obce) doručené prokazatelně žadateli s uvedením typu provozovaného informačního systému, se kterým má být...

Studie proveditelnosti, Studie vnitřní integrace úřadu a Ekonomická analýza

Je možné se stávající firmou zpracovávající Studii proveditelnosti podepsat Dodatek ke Smlouvě jak na zpracování Studie vnitřní integrace úřadu, tak na Ekonomickou analýzu?

Ano, je možné za předpokladu dodržení stanovených podmínek VŘ.

Výše způsobilých výdajů

Je maximální velikost dotace na projekt u jednotlivých částí výzvy v bodu 12  uvedena vždy již v celkové výši, nebo se jedná o 85% podíl ERDF?

U částek uvedených v bodu 12 u jednotlivých částí výzvy se jedná o výši dotace z ERDF, a tedy o 85% celkových způsobilých výdajů projektu.