Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Evaluace monitorovacích indikátorů v oblasti podpory 4.1 OP LZZ

Č. j.: MV-109505-3/VZ-2012

Zadavatel:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
zastoupená
Mgr. Zorou Skurčákovou
ředitelkou odboru strukturálních fondů
(dále jen „zadavatel“)
kontaktní adresa: náměstí Hrdinů 1634/3, Praha

předkládá

 

VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VE SMYSLU USTANOVENÍ § 38 ZÁKONA Č.137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

 

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Evaluace monitorovacích indikátorů v oblasti podpory 4.1 OP LZZ

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky je provést důkladnou evaluaci monitorovacích indikátorů stanovených pro Prioritní osu OP LZZ 4a a 4b Veřejná správa a veřejné služby. Bližší specifikace Veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.

Tato výzva včetně ZD k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu ustanovení § 38 zákona bude po celou dobu lhůty stanovené k podání nabídek uveřejněna na profilu Zadavatele.