Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Evaluace monitorovacích indikátorů v oblasti podpory 4.1 OP LZZ - ZRUŠENO ZADAVATELEM

Č. j.: MV-42271-2/VZ-2012

Zadavatel:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
zastoupená
Bc. Alešem Temrem
ředitelem odboru strukturálních fondů
(dále jen „zadavatel“)
kontaktní adresa: náměstí Hrdinů 1634/3, Praha

předkládá

 

VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VE SMYSLU USTANOVENÍ § 38 ZÁKONA Č.137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

 

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Evaluace monitorovacích indikátorů v oblasti podpory 4.1 OP LZZ

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky je provést důkladnou evaluaci monitorovacích indikátorů stanovených pro Prioritní osu OP LZZ 4a a 4b Veřejná správa a veřejné služby. Bližší specifikace Veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.

Tato výzva včetně ZD k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu ustanovení § 38 zákona bude po celou dobu lhůty stanovené k podání nabídek uveřejněna na profilu Zadavatele https://www.softender.cz/mvcr/.