Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Elektronizace zrychluje a zefektivňuje správní řízení

Moderní informační a komunikační technologie (ICT) si postupně razí cestu na úřady, kde díky evropským penězům zrychlují a usnadňují vyřizování žádostí, návrhů, oznámení a stížností mezi účastníky správních řízení. Cestou snižování administrativní zátěže a zrychlování procesů během správních řízení pomocí elektronizace se také vydaly projekty Českého telekomunikačního úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

ČTÚ nyní nabízí více možností, jak podat podnět ke správnímu řízení

Na možnost využití moderních technologií při práci úřadu úspěšně zareagoval projekt „Elektronická podání v procesu správního řízení“ Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Záměrem projektu, který byl letos na jaře úspěšně dokončen, bylo zefektivnění procesů správního řízení prostřednictvím vytvoření a implementace programového vybavení pro příjem elektronického podání při zahájení a průběhu správních řízení včetně zavedení interaktivních elektronických formulářů.

Ročně řešíme přes sto tisíc podnětů od občanů a firem k zahájení správního řízení,“ říká Ivana Pešková, koordinátorka projektu. „Elektronizací procesu se uleví nejen nám, ale především občanům a firmám, protože vzájemná komunikace se velmi zjednoduší,“ dodává k záměru projektu. Počínaje květnem letošního roku jsou na webových stránkách ČTÚ postupně zveřejňovány nové typy interaktivních elektronických formulářů, jež nahrazují stávající formuláře ve Wordu týkající se žádostí o udělení individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, zkoušek odborné způsobilosti, evidenčních listů, oprávnění k využívání čísel a oznámení komunikační činnosti. Formuláře je možné vyplňovat elektronicky a odeslat jako přílohu e-mailu nebo prostřednictvím datové schránky ČTÚ. Další možností je webová služba, zůstává ale i možnost odeslání v tradiční listinné podobě.

Pružná a rychlá elektronická komunikace s ČTÚ

Důležité také je, že příjem elektronických podání nyní přímo navazuje na ostatní vnitřní informační systémy, jako například na Modulární správní systém a na systém spisové služby. Přínosem je odstranění ručního přepisu podání do těchto systémů a zajištění rychlého a bezchybného přenosu údajů z podání přímo do provozovaných systémů. A co je podstatné, uživatel nyní dostane navíc okamžitou zpětnou vazbu, že jeho žádost byla na úřadu evidována a že se řeší.

Očekáváme, že se díky projektu výrazně zjednoduší a zrychlí komunikace s veřejností a zároveň se značně sníží administrativní zátěž pracovníků úřadu,“ dodává k projektu za více než 7 milionů korun Ivana Pešková. Rutinní činnosti nahrazuje výpočetní technika a elektronizace procesů, čímž se vylučují možné chyby způsobené především lidským faktorem. Výsledkem naznačených změn je zrychlení procesu vyřízení žádosti, stížnosti, návrhu nebo oznámení a v konečném důsledku spokojenější občan nebo podnikatel.

Elektronická licenční správa uleví ekonomickým subjektům

Probíhající projekt Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) „Zavedení elektronické licenční správy“ (dále eLIS) představuje zásadní modernizaci služeb v působnosti MPO. Konkrétně dojde ke zefektivnění fungování odboru Licenční správa, což se projeví v zásadním zrychlení a usnadnění komunikace především s ekonomickými subjekty při výkonu licenčních a povolovacích řízení. Každoročně vyřizujeme v rámci povolovacího a licenčního režimu přibližně 7 500 licencí,“ říká Kateřina Vojtová, projektová manažerka MPO. „Díky projektu se sníží nejen administrativní zátěž podnikatelů a státní správy, ale dojede především ke zrychlení procedur souvisejících se správním řízením,“ doplňuje. Kromě jednání se žadateli o jednotlivých druzích úředních povolení Licenční správa kontroluje dodržování předpisů, uplatňuje sankce, spolupracuje s Evropskou komisí a také celou řadou mezinárodních institucí.

Zrychlení udělení dovozních licencí díky moderním technologiím

Realizace projektu eLIS, jehož celkové náklady se vyšplhají na více než 58 milionů korun, je rozdělena do několika náročných etap. Po provedení analýzy současného stavu Licenční správy, kdy byly nejprve zmapovány jednotlivé činnosti související s životním cyklem licenčního řízení a nadefinována očekávaná podpora prostřednictvím ICT, bylo přistoupeno k rozřazení činností do vyšších logických celků, vytvořeno procesní schéma, karta procesu a přiřazen využívaný informační systém a datové zdroje. Na základě zjištění byla doporučena organizační, procesní a ICT optimalizace pro oblast hospodářských styků se zahraničím v rámci uplatňování licenčního režimu. Po analytické části bylo přikročeno ke zřízení elektronického informačního systému, který umožní vedení správního spisu a vyřizování žádostí o udělení licencí v elektronické formě a také dokáže efektivněji zpracovávat a uchovávat veškeré doklady Licenční správy.

Pro zajištění efektivnější komunikace mezi orgány veřejné správy a ministerstvem bude elektronická licenční správa provázána s dalšími informačními systémy. Ke komunikaci budou využívány datové schránky a systém bude spolupracovat i se základními registry, čímž se oběh dokumentů ještě zrychlí a zefektivní. Nový informační systém bude navíc schopen flexibilně reagovat na legislativní úpravy České republiky i Evropské unie týkající se mezinárodního obchodu. „V současné době byly již dokončeny dodávky hardwarových a softwarových komponent a probíhá finalizace vývoje informačního systému eLIS a jeho synchronizace se spisovou službou MPO a dalšími systémy. Před spuštěním ostrého provozu nás čeká ještě pilotní odzkoušení,“ vysvětluje Kateřina Vojtová. Podle projektu, s jehož dokončením se počítá v závěru roku 2012, se předpokládá zahájení plného provozu v průběhu let 2013–2017.

Financování ze Strukturálních fondů Evropské unie

Projekty „Zavedení elektronické licenční správy“ a Elektronická podání v procesu správního řízení“,  jejichž realizaci podpoří strukturální fondy v celkové výši 63 milionů korun, patří k příkladům úspěšného naplňování strategie Smart Administration a principů eGovernment v České republice. Odbor strukturálních fondů MV ČR rozděluje v letech 20072013 celkem 13 miliard korun na projekty podporující zavádění moderních informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě a další vzdělávání úředníků prostřednictvím Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

 

Kontakt pro bližší informace:

Odbor strukturálních fondů MV ČR

info@osf-mvcr_cz

www.osf-mvcr.cz

 

PR článek ke stažení: