Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Elektronizace agend státních úřadů v plném proudu

Přispět k budování informační společnosti s cílem poskytovat moderní a bezpečné veřejné služby bez zbytečného papírování a zdlouhavého čekání se snaží úřady státní správy i územní samosprávy. Realizují proto řadu projektů zaměřených na elektronizaci agend a poskytování online služeb veřejnosti. Příkladem toho může být 22 projektů státních úřadů podpořených strukturálními fondy v rámci výzvy 17 Integrovaného operačního programu.

Více než 1,5 miliardy korun na elektronizaci agend a služeb veřejné správy

Výzva 17 Integrovaného operačního programu (IOP) se setkala s mimořádným zájmem žadatelů z řad úřadů státní správy. Bylo předloženo celkem 40 projektových žádostí v celkové hodnotě přesahující 2,4 miliardy korun. Projekty, které byly schváleny a získaly evropskou dotaci, jsou zaměřeny na zefektivnění řídicí a správní agendy úřadů, na zajištění vyšší míry bezpečnosti a ochrany datových zdrojů, na rozvoj elektronické spisové služby i na modernizaci komunikační infrastruktury. Zprostředkující subjekt Ministerstvo vnitra má pro příjemce výzvy 17 IOP k dispozici zhruba 1,5 miliardy korun ze strukturálních fondů. Podpořeny budou například projekty Policie ČR, Zeměměřického úřadu, Generálního ředitelství cel, dále státní archivy a muzea. Termín dokončení všech projektů je stanoven nejpozději do 30. listopadu 2015. Jeden z projektů byl již úspěšně zrealizován, konkrétně jde o projekt Národního bezpečnostního úřadu s názvem „Realizace technologického centra pro provoz Národního centra kybernetické bezpečnosti“.

Strukturální fondy přispějí na letecké senzory

Strategickým cílem projektu „Pořízení leteckých senzorů pro Informační systém zeměměřictví ČR a Geoportál ČÚZK“, který realizuje Zeměměřický úřad, je zajistit kvalitní geografické informace pro veřejnou správu ČR, komerční sektor a veřejnost. Zeměměřický úřad jako správní úřad zeměměřictví s celostátní působností díky tomuto projektu pořídí moderní senzorovou techniku pro letecké laserové skenování a letecké fotogrammetrické snímkování. „Pro realizaci strategických záměrů nemá stát v současnosti žádné snímače a přídavná zařízení ani programové vybavení a potřebnou technickou infrastrukturu. Naopak má k dispozici letecké kapacity k plnění úkolů dálkového průzkumu Země včetně mezinárodního projektu Open Air,“ říká Ing. Jaroslav Březina, hlavní manažer projektu a vysvětluje další souvislosti: „Projekt vychází z podporovaných aktivit EU a NATO civil-military cooperation s cílem dosažení maximální efektivity vynakládaných prostředků na pořizování a zpracování geografických dat pro potřeby civilní státní správy i zabezpečení obrany státu a EU.“

S pomocí dotace ze strukturálních fondů ve výši více než 45 milionů korun budou nakoupeny moderní snímače pro sběr výškopisných a polohopisných dat směřujících k průběžné aktualizaci Informačních systémů zeměměřictví včetně Informačního systému Geoportál ČÚZK. Pořízená moderní technika umožní získávat aktuální ortofotografické a výškopisné údaje nezbytné pro řídicí a správní agendy orgánů státní správy a územní samosprávy, pro veřejnost, ale i pro pořizování geografických dat v krizových situacích. Pořizované informace budou používány k podpoře krizového řízení ve smyslu Krizového zákona a nařízení vlády č. 462/2000 Sb. Data budou publikována veřejnosti cestou Geoportálu ČÚZK. Občané budou mít možnost využívat tato data při správě svého majetku. Partnerem projektu je Ministerstvo obrany zastoupené v projektu Vojenským geografickým a hydrometerologickým úřadem. S dokončením všech aktivit projektu se počítá koncem listopadu 2015.

Policie buduje v krajích moderní infrastrukturu

Modernizace komunikační infrastruktury patří k nezbytným podmínkám zvýšení akceschopnosti Policie České republiky. Bezpečná, spolehlivá a dostupná infrastruktura usnadní a zrychlí každodenní práci policie. Příkladem může být Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje (KŘP Khk). Od srpna roku 2014 realizuje projekt s názvem „Vybudování komunikační infrastruktury v objektech KŘP Khk, Náchod, Husovo nám. 698 a P. Velikého 639“. S pomocí evropských peněz tak získá moderní komunikační infrastrukturu ve svých objektech v Náchodě. „Projekt je zaměřen na zefektivnění hlasové a datové komunikace policistů s veřejností a se státní a veřejnou správou, a to prostřednictvím modernizace komunikační infrastruktury,“ říká Ing. Martina Kulhánková, koordinátorka projektu a dodává: „Díky dotaci ze strukturálních fondů ve výši více než 8 milionů korun můžeme vybudovat plně funkční strukturovanou kabeláž, pořídit kamerový systém a ozvučit objekty KŘP Khk v Náchodě.“

„Současná provizorní komunikační infrastruktura ve zmiňovaných objektech již nevyhovuje z hlediska platných norem a běžného standardu po stránce přenosové rychlosti v návaznosti na rychlý vývoj počítačových technologií. Pokud by tato situace přetrvávala, docházelo by ke zpomalování toku informací nutných pro výkon služby bezpečnostních složek státu,“ doplňuje koordinátorka projektu. Stejně jako všechny projekty realizované v rámci výzvy 17 IOP, musí být i tento projekt dokončen k 30. listopadu 2015.

Financování ze strukturálních fondů

Na projekty podporující zrychlení a zkvalitnění služeb poskytovaných úřady státní správy a územní veřejné správy v souladu s vládní strategií Smart Administration má v končícím programovém období 2007−2013 Zprostředkující subjekt Ministerstvo vnitra (ZS MV) vyčleněno téměř 12 miliard korun. Dosud ZS MV podpořil již 680 projektů úřadů veřejné správy. Hlavními prioritami ZS MV je především snaha o maximální vyčerpání zbývající alokace a úspěšné dokončení realizovaných projektů.

 

Kontakt pro bližší informace:

Odbor strukturálních fondů MV ČR

info@osf-mvcr_cz

www.osf-mvcr.cz

 

PR článek ke stažení: