Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Elektronické celnictví napříč celou Evropou

Foto: Realizační tým projektu eCustoms. Projekt "Zavedení eCustoms - elektronické a harmonizované celnictví v EU" , který získal dotaci ze strukturálních fondů ve výši 108 milionů korun, pomohl zefektivnit proces celního řízení a snížit administrativní zatížení deklarantů cestou elektronizace systému celního řízení.    

Operační program Integrovaný operační program
Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Číslo a název výzvy 07 - Elektronizace služeb veřejné správy
Realizátor Generální ředitelství cel (GŘC)
Celkové náklady projektu

130 880 100 Kč

Přínosy projektu
  • modernizace a elektronizace systému celního řízení
  • snížení administrativního zatížení deklarantů
  • jednotné a harmonizované celní prostředí napříč Evropou
  • urychlení a zjednodušení procesu celního řízení
Obsah projektu

Cílem projektu byla modernizace a elektronizace systému celního řízení prostřednictvím vyvinutí a nasazení do provozu 12 IT systémů (systémy COPIS, ICS/AIS, Jednotné komunikační rozhraní, Single Window, Centrální registr subjektů, Číselníkový řetězec, Seznam celních útvarů, Modul exekucí a dražeb, Evidence globálních záruk, Elektronické vyhodnocování zboží a další). Realizace projektu přinesla benefity ve smyslu snížení nákladů a administrativy cílovým skupinám jako jsou celní deklaranti, podnikatelé, investoři, Celní správa ČR, Ministerstvo financí, Vláda ČR, či ČR jako celek. Díky vývoji těchto systémů došlo k zefektivnění procesu celního řízení, neboť všechna celní prohlášení jsou podávána v elektronické podobě.

 

Zjednodušení celního řízení vede ke zvýšení efektivity výkonu státní správy a zvýšení atraktivity ČR pro investory. Projekt je nezbytnou částí celounijního projektu eCustoms, jeho realizace přispěla k sjednocení celních režimů v rámci celého Společenství. Myšlenka jednotného elektronického celnictví (eCustoms) se na úrovni Evropské unie objevovala již v 90. letech, přičemž její význam rostl jak s výrazným pokrokem v oblasti informačních technologií, tak i s rychlým rozšiřováním EU jako jednoho z velkých ekonomických center ve světě, kdy zjednodušení pravidel obchodu bylo základním předpokladem jeho ekonomického růstu.

 

V těchto letech EU zveřejnila strategii rozvoje a přechodu k elektronickému celnictví tzv. Víceletý strategický plán (MASP), který stanovil cíle, jichž mělo být v oblasti elektronického celnictví dosaženo. Jeden z prvních elektronických systémů, v této době nasazený, byl systém NCTS - New Computerised Transit System, následoval systém eVývoz a eDovoz. Realizace těchto dílčích projektů jasně poukázala na přínosy elektronizace - zjednodušení, zrychlení a zefektivnění, a to pro obě zapojené strany, tj. jak státní administrativu, tak i deklaranty. V současné době, po přijetí nového Celního kodexu Unie a stanovení tzv. pracovního programu definujícího postup v oblasti elektronizace celnictví do roku 2020, jsou připravovány národní programy směřující k realizaci vytyčených cílů. Celní správa ČR předpokládá realizaci nových projektů v této oblasti v rámci nového operačního programu – IROP.

 

„Realizace současných a budoucích projektů v oblasti obchodu znamená urychlení celého procesu celního řízení, neboť plně elektronické podání celního prohlášení je podstatně jednodušší, než-li klasické (papírové) podání. Díky jednotnému celnímu portálu bude moci obchodní veřejnost předkládat v režimu dovozu zboží veškeré potřebné údaje pro registraci obchodní transakce pouze jednou a na jediném místě ještě předtím, než zboží vstoupí na území Společenství,“ říká ředitel odboru informatiky GŘC Ing. Michael Lojda.

Napsali jsme o nich
Více informací