Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Efektivnější justice díky projektům podpořeným ze strukturálních fondů

Od 1. ledna 2014 by měl v České republice platit nový občanský zákoník, který je nejvýznamnější částí komplexní změny celé oblasti soukromého práva. Změny, které tato a související právní normy přinášejí, bude třeba promítnout do dalších více než dvou set právních předpisů a do celé řady podzákonných právních norem. K úspěšné implementaci změn v oblasti soukromého práva, k zefektivnění soudních procesů a zvýšení kvality práce justice mají přispět také projekty spolufinancované ze strukturálních fondů.

Nový občanský zákoník do praxe soudů bez zbytečných komplikací

Změny vyvolané přijetím nového občanského zákoníku se dotknou dalších více než dvou set právních předpisů a podzákonných právních norem. Usnadnit implementaci těchto zásadních změn v českém právním prostředí, a to bez zbytečných komplikací a nejasností, mají pomoci také „evropské“ projekty resortu justice, realizované v rámci Výzvy č. 80 (Efektivní justice) Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, kterou má na starost Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra.

Cílem projektů podpořených touto výzvou je realizovat změny systémového charakteru v oblasti fungování resortu justice.  Tyto změny by měly přispět jednak ke snížení soudní zátěže a tím i délky soudních řízení, jednak by měly celkově napomoci zefektivnit soudní procesy a zvýšit kvalitu práce justice. Na projekty Ministerstva spravedlnosti a Justiční akademie realizované v této výzvě je vyčleněno bezmála 100 milionů korun ze strukturálních fondů. Kromě zavádění nového soukromého práva do praxe soudů a správních úřadů se zaměstnanci resortu budou také například vzdělávat
v oblasti ekonomie a efektivního managementu.  

Jedním z projektů zaměřených na podporu úspěšné aplikace novelizovaných soukromoprávních předpisů je projekt Vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti rekodifikace soukromého práva. Díky němu projde kurzy připravenými „na míru“ přibližně 2 000 soudců a státních zástupců. Cílem kurzů je mj. garantovat jednotný výklad soukromého práva na všech soudech ČR, což přispěje k lepšímu pochopení nově zaváděných zákonů. Výsledkem těchto snah bude zcela jistě zefektivnění soudních procesů a zvýšení kvality práce justice. „Pro soudce, státní zástupce a střední personál justice jsme připravili téměř 300 seminářů, 4 konference a celou řadu e-learningových vzdělávacích modulů,“ přibližuje konkrétní aktivity projektu Mgr. Matěj Pilát z Justiční akademie.  Projekt, který podpoří strukturální fondy částkou 25,4 miliony korun, má být dokončen v květnu 2015.

Poradenství, osvěta i posílení kapacit soudů

K důležitým systémovým projektům  resortu justice patří projekt Ministerstva spravedlnosti s názvem Nové soukromé právo. Projekt má pomoci orgánům veřejné moci při implementaci nové legislativy do praxe, přispět k jednotné aplikaci a snížit práh právní nejistoty. V  rámci projektu ministerstvo vytvořilo specializované oddělení Komise pro aplikaci nové civilní legislativy. To poskytuje odbornou konzultační činnost všem orgánům veřejné moci při zavádění nového soukromého práva do jejich agend. „Napomůže se sjednocením výkladu, s odstraňováním výkladových nejasností a povede k lepší predikci rozhodnutí správních orgánů,“ vysvětluje Mgr. Martina Brandejsová z Ministerstva spravedlnosti a dodává: „Cílem projektu je také osvětová činnost. K naplnění cíle přispějí zejména nové webové stránky a brožury zaměřené na vybrané aspekty soukromého práva a jeho aplikaci." Součástí projektu je i analýza pojednávající o zkušenostech s implementací soukromého práva v zahraničí a také překlady občanského zákoníku, zákona o obchodních společnostech a družstvech a zákona o mezinárodním právu soukromém do čtyř světových jazyků. Projekt, na který je vyčleněno 16,4 milionů korun ze strukturálních fondů, potrvá do března 2014.

Ve stejném roce má být dokončen další projekt Ministerstva spravedlnosti Zefektivnění činnosti soudů prostřednictvím posílení administrativních kapacit. Projekt reaguje na současný problém českého soudnictví, kterým je poměrně vysoký počet nedodělků.  Jelikož právě nedodělky jsou častou příčinou prodlužování nových řízení, projekt počítá s personálním posílením 13 vybraných soudů s nejvyšším počtem nedodělků. Přidělením odborných a administrativních pracovníků těmto soudům po časově omezenou dobu dvou let se zvýší efektivita jejich činnosti. Přidělení pracovníci pomohou s vyřizováním převážně jednodušších věcí, na něž stávající zaměstnanci soudů početně nestačí. Odborní a administrativní pracovníci z řad zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti ve funkci členů realizačního týmu projektu budou vykonávat odborné činnosti na různých stupních v závislosti na konkrétních potřebách jednotlivých soudů. Projekt podpořený 45,3 miliony korun ze strukturálních fondů z dlouhodobého hlediska pomůže zvýšit efektivitu práce soudů a snížit riziko zvyšování počtu nedodělků.

Moderním vzděláváním projde tisícovka zaměstnanců justice

Dalším příkladem projektu zaměřeného na zefektivnění činnosti soudů a správních úřadů je tříletý projekt Vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti ekonomie, odborných specializací a case managementu. Projekt, který realizuje Justiční akademie, má přispět ke zlepšení kvality řízení a managementu ve správních úřadech a k zefektivnění průběhu soudních řízení cestou dalšího vzdělávání soudců a státních zástupců. Klade přitom důraz na systémový a komplexní přístup, na propojení právních a ekonomických znalostí a na využití moderních metod vzdělávání.

„Projekt zefektivní vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj přibližně tisícovky soudců, státních zástupců, asistentů a čekatelů. Zvýší jejich znalosti a dovednosti v oblastech, které přímo souvisejí s výkonem jejich pracovních činností,“ zdůrazňuje hlavní přednosti projektu MSc. Ba. Radovan Dluhý-Smith z Justiční akademie a doplňuje výčet konkrétních aktivit: „Díky projektu se uskuteční 180 vzdělávacích akcí, bude vytvořeno 65 případových studií, 20 e-modulů, audioknihy a příručka Efektivní case management v české justici, což je první odborná publikace o této problematice v České republice.“  Na projekt Justiční akademie je vyčleněno 12,6 milionů korun ze strukturálních fondů a jeho aktivity poběží do roku 2015.

Financování rozvoje veřejné správy ze strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra rozděluje v období 2007 – 2013 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost téměř 4 miliardy korun, dalších necelých 9 miliard je připraveno na projekty spolufinancované z Integrovaného operačního programu. Hlavním přínosem projektů v gesci MV ČR je v souladu s vládní Strategií Smart Administration zajistit komfortnější, rychlejší a transparentnější fungování veřejné správy v České republice.

Kontakt pro bližší informace:

Odbor strukturálních fondů MV ČR

info@osf-mvcr_cz

www.osf-mvcr.cz

PR článek ke stažení: