Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Ostatní informace

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídící orgán Integrovaného operačního programu a Ministerstvo vnitra jako Zprostředkující subjekt Integrovaného operačního programu (IOP), zastoupena svými ministry Ing. Rostislavem Vondruškou a Ing. Martinem Pecinou, MBA uzavřela ke dni 31. srpna 2009 dodatek k dohodě o delegaci při řízení IOP.

Oboustranně podepsaný dodatek k původní Dohodě ze dne 11. června 2008 se týká delegování části úkolů v rámci implementace Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013.

Formálně se jedná o přesun některých kompetencí v oblasti administrace projektů, vyúčtování, kontroly či komunikace s příjemci podpory po dobu udržitelnosti projektu.

Dohodnutý přenos některých kompetencí na Centrum pro regionální rozvoj – příspěvkovou organizaci MMR (CRR), má za cíl zrychlit a zefektivnit čerpání strukturálních fondů samosprávami, policií a hasičským sborem. V oblasti podpory 2.1 IOP – Zavádění ICT v územní veřejné správě a oblasti podpory 3.4 IOP – Služby v oblasti bezpečnosti, prevenci a řešení rizik dojde k výraznému přiblížení „kontaktu“ mezi poskytovatelem podpory a příjemci. CRR disponuje množstvím zkušených pracovníků i krajskými pracovišti, která převezmou zejména projekty ve výzvě na pořízení vybavení pracovišť CzechPoint.

Související dokumenty:

Seznamy příjemců ke zveřejnění IOP