Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Dobře řízený úřad = spokojenější občan

V souladu s vládní strategií Smart Administration se české úřady postupně mění na službu občanovi a úředníci se stávají kvalitními profesionály. K tomu napomáhají také regionální grantové projekty realizované v rámci výzvy 89 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Projekty krajů a obcí pomáhají zlepšovat řídicí procesy

O výzvu 89 „Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy“ Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) byl mezi úřady velký zájem. Bylo podáno celkem 164 projektových žádostí obcí a krajů České republiky, z nichž se nyní v realizační fázi nachází 79 projektů, tři projekty byly již úspěšně ukončeny. Projekty se zaměřují především na zkvalitnění strategických a řídicích procesů úřadů. Mezi nejčastěji podporované aktivity patří nastavení účinnějšího řízení lidských zdrojů, optimalizace finančního řízení, zavádění systémů projektového řízení a strategického plánování. Projekty realizované v rámci výzvy 89 OP LZZ vhodně navazují na podobně zaměřené projekty podpořené strukturálními fondy již v předchozích výzvách 42, 53, 57 a 69 OP LZZ, které rovněž vyhlásilo Ministerstvo vnitra. Vysoký počet projektů realizovaných v rámci výzev určených pro územní samosprávu svědčí o zájmu místních a regionálních úřadů neustále zlepšovat služby svým občanům. Podpořené projekty přispívají nejen ke zkvalitnění poskytovaných veřejných služeb, ale v konečném důsledku zvyšují spokojenost občanů s výkonem veřejné správy.

 Profesionální služby občanům v Hustopečích

V centru zájmu Města Hustopeče je poskytovat profesionální služby občanům města. Klíčem k tomu jsou nejen kvalifikovaní a vyškolení pracovníci úřadu, ale také účinné řídicí procesy úřadu. „Smyslem projektu Implementace principů procesního a projektového řízení do praxe Městského úřadu Hustopeče je posoudit současný stav projektového a procesního řízení, navrhnout jejich zlepšení, zpracovat metodiku těchto procesů a zavést je do každodenní praxe úřadu,“ představuje po sobě jdoucí fáze projektu Ing. Miroslav Pipal, projektový manažer. „Zlepšení procesu řízení a administrace projektů úřadu se pozitivně promítne i do jiných aktivit a činností úřadu, což povede ke snížení finanční a časové náročnosti provozu úřadu,“ doplňuje Ing. Miroslav Pipal. Projekt za téměř 3 miliony korun se začal realizovat počátkem roku 2013 a jeho aktivity potrvají do června 2015. „Projekt navazuje na doposud uskutečněné aktivity v rámci již dříve vyhlášených výzev 53, 57 a 69 OP LZZ. Společným cílem ‚měkkých‘ projektů Města Hustopeče je zefektivnit a zkvalitnit procesy v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, finančního plánování a řízení ekonomiky města,“ dodává manažer projektu.

V Příboru se zaměřili na efektivnější procesy úřadu

Zkvalitnit výkon veřejné správy se rozhodlo také Město Příbor s pomocí projektu „Optimalizace a efektivizace klíčových procesů na Městském úřadu Příbor ve vazbě na eliminaci dopadů finanční krize“. Aktivity projektu míří do zlepšení strategického plánování, projektového řízení a finančního řízení úřadu cestou zavádění moderních metod, postupů a příkladů dobré praxe. Projekt je určen pro všechny zaměstnance městského úřadu, kteří budou společně s dodavatelem a členy realizačního týmu pracovat na jednotlivých aktivitách. Výsledkem projektu bude zkvalitnění řízení interních procesů napříč úřadem. „Díky realizaci projektu se nám daří odstraňovat některé nejasnosti v kompetencích při řízení projektů, zprůhlednit organizační vazby a posílit kompetence našich úředníků,“ uvádí Iveta Busková, projektová manažerka. „I když projekt není ještě ukončen, již nyní má hmatatelné výsledky například v podobě výstupů finančního řízení spočívajících ve zkvalitnění řízení finančních procesů jak napříč úřadem, tak směrem ke zřizovaným a zakládaných organizacím. Konečným výstupem je mimo jiné jednotná metodika sledování a měření finančních toků včetně identifikace rozpočtových položek. Vedení města tak bude mít k dispozici vždy aktuální a centrálně vedenou evidenci hospodaření, což umožní lépe plánovat výdaje například zajišťováním centrálního nákupu dílčích položek a tím dosahovat finančních úspor,“ upřesňuje konkrétní výsledky projektu Iveta Busková. Projekt, jehož celkový rozpočet činí více než 2 miliony korun, je plánován na 18 měsíců a s jeho ukončením se počítá v červnu 2014.

Úřady pokračují ve zkvalitňování veřejných služeb

Cílem výzev vyhlašovaných Ministerstvem vnitra v rámci gesčních opatření OP LZZ je podpořit projekty veřejné správy směřující ke zvýšení kvality a efektivity poskytovaných veřejných služeb cestou posilování kvality řízení, optimalizace chodu úřadů a vzdělávání zaměstnanců. Na úrovni územní veřejné správy se na tyto cíle zaměřily také další výzvy Ministerstva vnitra, konkrétně například výzvy C4 a B6 OP LZZ.

Financování ze strukturálních fondů Evropské unie

Odbor strukturálních fondů MV ČR rozděluje v rámci programového období 2007 – 2013 více než 3,9 miliardy korun z OP LZZ na projekty veřejné správy zaměřené na zkvalitnění řídicích procesů a na další vzdělávání úředníků. V rámci OP LZZ, oblasti podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, bylo podpořeno již 565 „měkkých“ projektů, přispívajících k lepšímu fungování veřejné správy a v konečném důsledku k vyšší spokojenosti občanů s kvalitou veřejných služeb.

Kontakt pro bližší informace:

Odbor strukturálních fondů MV ČR

info@osf-mvcr_cz

www.osf-mvcr.cz

PR článek ke stažení: