Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Dílna kvality Kopřivnice

D__lna_kvality_Kop__ivnice.JPG Projekt Dílna kvalita Kopřivnice je realizován v rámci výzvy č. 53 – “ Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy“ Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Předmětem projektu je komplexní zkvalitnění činnosti úřadu a služeb poskytovaných občanům celého správního obvodu. Postupným zavedením nových informačních technologií a vybraných metod řízení kvality umožní tento projekt přeměnu městského úřadu v takzvaný chytrý úřad, který bude efektivně řídit veškeré své zdroje a procesy. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo částkou přes 9,7 mil. Kč.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Číslo a název výzvy 53 - Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy
Realizátor Město Kopřivnice
Celkové náklady projektu 9 752 130 Kč
Přínosy projektu
  • Komplexní zkvalitnění činnosti úřadu a služeb poskytovaných občanům;
  • Postupné zavedení nových informačních technologií a vybraných metod řízení kvality;
  • Systémový audit, zaškolení týmu zlepšovatelů nebo nákup softwaru na podporu auditu a projektového řízení, jehož prostřednictvím bude město hledat východiska pro efektivnější fungování úřadu a jeho pracovníků 
Obsah projektu Jako jednu z hlavních bariér dosahování excelentních výsledků veřejné správy vnímáme nedostatečnost stávající organizační architektury úřadů, dále pak tristní využívání informatiky k podpoře zvyšování organizačních výkonů. Úřady územních samosprávních celků jsou organizovány na základě funkčního vymezení,  organizační řády definují náplň činností jednotlivých organizačních jednotek (odbory a útvary) velmi vágně, většinou prostým výčtem činností a tak není možno výkony měřit a zlepšovat. Samotné informační systémy jsou fragmentované, slouží k podpoře provozní činnosti a jsou vnímány jako nákladová položka spotřebovávající kapitál bez vyčíslitelných přínosů. Problémem je neexistence jasné definice procesů, která by umožňovala sběr dat z výkonu jednotlivých činností důslednou informační podporu a následnou kontinuální optimalizaci výkonů úřadu. Vlastní řízení je pak intuitivní a reaktivní, chybí datová základna a jasné přiřazení nákladů k výkonům. Alternativním typem organizace úřadu je organizace procesně obslužná, založená na integrovaném procesním modelu podporovaném informaticky a tím bylo možno definovat kritéria kvality a výkonnosti procesů k zajištění veřejných služeb, sbírat data z aktuálně poskytovaných služeb k řízení nákladů, definovat cíle a v důsledku racionálně řídit. Procesně obslužnou organizaci chápeme  jako o organizaci s jistou organizační inteligencí vznikající kombinací řízení cílů, procesů a jejich nákladů s informačními technologiemi. Je tu zkrátka možno hovořit o chytrém úřadu Smart Administration. Obsahem projektu je důsledné naplnění výše uvedených principů Smart Administration spočívající v kombinaci informačních technologií a jimi sbíraných dat o reálné efektivitě úřadu, manažerských metod k měření a zvyšování této efektivity a účelně navržených motivacích aby se zvyšování kvality a efektivity stalo kontinuálním procesem s přínosem pro všechny zúčastněné, tj. zaměstnance MÚ Kopřivnice a zastupitele města Kopřivnice.
Napsali jsme o nich

Dílna kvality Kopřivnice

Bruselské peníze nejsou určeny pouze na zvýšení kvalifikace zaměstnanců veřejné správy v práci s CzechPOINTy nebo s Datovými schránkami. Městskému úřadu v Kopřivnici například zaplatí projekt na zkvalitnění činnosti úřadu a služeb poskytovaných občanům celého správního obvodu. Aktivity projektu pokryje z 85 procent dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

„Cílem projektu je komplexní zkvalitnění činnosti úřadu a služeb poskytovaných občanům celého správního obvodu. Postupným zavedením nových informačních technologií a vybraných metod řízení kvality umožní tento projekt přeměnu městského úřadu v takzvaný chytrý úřad, který bude efektivně řídit veškeré své zdroje a procesy,“ uvedla kopřivnická manažerka kvality MÚ Kopřivnice Petra Plevová.

Součástí projektu bude systémový audit, zaškolení týmu zlepšovatelů nebo nákup softwaru na podporu auditu a projektového řízení, jehož prostřednictvím bude město hledat východiska pro efektivnější fungování úřadu a jeho pracovníků. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na téměř 9,8 milionu korun, přičemž 8,3 milionu korun půjde ze strukturálních fondů. Zbytek si uhradí příjemce finanční podpory ze svých vlastních zdrojů.

Efektivní fungování veřejné správy a veřejných služeb povede nejen ke zkvalitnění života občanů, ale také k socioekonomickému růstu celého města. Z dotace je rovněž hrazena část mzdových nákladů zaměstnanců úřadu, kteří na projektu pracují. Prostředky, které díky tomu radnice ušetří, pokryje patnáctiprocentní finanční spoluúčast města na projektu. Ve výsledku tedy Dílna kvality Kopřivnice městský rozpočet nezatíží.

Více informací

 http://www.koprivnice.cz/index.php?id=projekt-dilna-kvality-koprivnice&idm=u