Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Digitalizace soudů

diktovani_2_1.jpg Projekt Racionalizace práce a výkonnosti soudů a státních zastupitelství prostřednictvím digitalizace administrativních procesů – Digitalizace soudů  je realizován v rámci výzvy č. 48 – “ Efektivní správní úřad“ Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu je racionalizace administrativních procesů soudů a státních zastupitelství prostřednictvím využití moderních technologií. Jde o celkové zlepšení výkonnosti administrace činností soudů a státních zastupitelství, zlepšení výkonnosti soudů po předchozím zvýšení kapacity dokumentačního potenciálu a optimalizace využívání kapacity lidských zdrojů na soudech a státních zastupitelstvech s podporou technologie pro přepis hlasového záznamu. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo částkou přes 25,1 mil. Kč.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Číslo a název výzvy 48 - Efektivní správní úřad
Realizátor Ministerstvo spravedlnosti
Celkové náklady projektu 25 131 500 Kč
Přínosy projektu
  • Racionalizace administrativních procesů;
  • Zvýšení kapacity dokumentačního potenciálu;
  • Optimalizace využívání kapacity lidských zdrojů;
  • Využití moderních technologií - digitální hlasová technologie;
Obsah projektu Soudce, státní zástupce či jiný úředník ministerstva spravedlnosti bude technologii pro přepis hlasového záznamu využívat při pořizování zápisů a vypracovávání dalších dokumentů přímo převodem mluvené řeči do PC nebo na digitální záznamník. Text může být nadále zpracován běžným textovým editorem a následně v digitální podobě snadno a efektivně archivován spolu se zvukovým záznamem pro případnou kontrolu správnosti.
V rámci projektu bude aplikován speciální slovník pro hlasové aplikace obsahující terminologii užívanou při činnosti soudů. Na doplnění a rozšíření slovníku se bude podílet testovací skupina složená ze zaměstnanců ministerstva spravedlnosti, soudů a státních zastupitelství. Tato potřeba vyplývá ze skutečnosti, že soudy se zabývají i odbornou problematikou jiných oborů a činností např. zdravotnictví, ochrana přírody apod.. Kromě toho bude vytvořeno speciální serverové propojení pro sdílení specifických dat. Všichni zaměstnanci v počtech odpovídajících kapacitním možnostem projektu budou proškoleni v použití dodané technologie.
Digitální hlasová technologie bude podle možností využívána i při jednání s orgány státní správy, samosprávy a  účastníky soudních i dalších jednání.
Dlouhodobým cílem projektu je zlepšování procesů v resortu ministerstva  v souladu se strategií Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Strategie realizace Smart Administration 2007-2015). Projekt tak reaguje na klíčové problémy státní správy uvedené v kapitole 3.1.2. a naplňuje cíle této Strategie.
Napsali jsme o nich

Digitalizace soudů se stává realitou

Omezení tradiční papírové formy soudních zápisů, zajištění rychlejší a efektivnější komunikace mezi soudci a státními zástupci prostřednictvím moderních technologií nebo jednodušší archivace souborů v elektronických databázích. To je záměr projektu Ministerstva spravedlnosti na digitalizaci soudů v České republice.

Palčivým problémem soudních řízení je náročná administrativa, která zabírá většinu času při soudních řízeních. Soudy i státní zastupitelství jsou zahlceny množstvím spisů a dokumentů, které při jejich běžném způsobu výkonu činnosti řízení zpomalují. Snížit administrativní náročnost českých soudů mají pomoci moderní technologie a hlasové záznamníky, které plánuje nakoupit ministerstvo spravedlnosti v rámci svého projektu podpořeného z evropských peněz.

Elektronizace soudnictví a zlepšení výkonu českých soudů prostřednictvím moderních technologií by ještě před několika lety znělo jako fikce. „Dnes, kdy má Česká republika možnost čerpat evropské peníze ze strukturálních fondů EU, se takové změny stávají realitou. Požádali jsme v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost o více než 21 milionů korun na pořízení technologií převodu hlasového záznamu na text a zaškolení zaměstnanců soudů a státních zástupců v práci s těmito moderními nástroji soudnictví,“ říká Jan Lukeš, projektový manažer z Ministerstva spravedlnosti ČR.

„Zaznamenaný text může být dále zpracováván běžným textovým editorem a následně v digitální podobě snadno a efektivně archivován spolu se zvukovým záznamem pro případnou kontrolu správnosti,“ říká Jan Lukeš.

V rámci projektu budou pracovníci soudů a státních zastupitelství proškoleni a naučí se, jak nejlépe využívat software pro přepis hlasového záznamu. „Pracovníci soudů a státních zastupitelství budou proškoleni v používání relativně nové technologie, která není dosud úřady veřejné správy běžně využívána. Navíc se budou sami moci podílet na vývoji tohoto softwaru a na doplnění slovníku obsahujícího terminologii z oblasti soudnictví,“ popisuje projekt Jan Lukeš.

Dlouhodobým cílem projektu je zlepšování procesů v rezortu ministerstva spravedlnosti v souladu se strategií Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration v období let 2007 až 2015). Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na více než 25 milionů korun, přičemž 85 procent půjde z evropských peněz, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Projekt byl zahájen analýzou současného stavu vybavení soudů a získané informace nyní slouží k přípravě veřejné zakázky na nákup výpočetní a záznamové techniky včetně speciálního softwaru pro převod hlasového záznamu na text. Po výběru vhodného dodavatele proběhne implementace technologie a mimo jiné i nasazení serverů pro automatické zpracování audio souborů pořízených pomocí digitálních diktafonů jako jedna z nadstandardních funkčností, které budou soudcům, státním zástupcům a administrativním pracovníkům soudů a státních zastupitelství dány k dispozici. Technologie bude využívána pro přepis hlasového záznamu, zejména při pořizování zápisů a zpracování dalších dokumentů přímo převodem mluvené řeči do počítače nebo na digitální záznamník.
Více informací

 http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=2485&d=314670