Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Další peníze na zkvalitnění veřejné správy

Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR) vyhlásí v dubnu 2013 další dvě nové výzvy k předkládání projektů státní správy a územní samosprávy. Na nové výzvy použije disponibilní prostředky ušetřené z rozpočtů dosud realizovaných nebo již ukončených projektů.

Záměru vyhlášení výzev předcházel lednový průzkum, jehož cílem bylo zjistit stávající absorpční kapacitu oblasti intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě Integrovaného operačního programu (IOP) a oblasti podpory 4.1 – Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), pro které MV ČR vykonává funkci Zprostředkujícího subjektu.

Zaměření výzev bylo definováno na základě předložených projektových záměrů, u nichž byl kladen důraz zejména na připravenost projektů, resp. výběrových řízení, zrychlený harmonogram a stabilitu projektových týmů. Výsledkem průzkumu bylo předložení 49 projektových záměrů OP LZZ v celkovém objemu 1 440 655 200 Kč a 51 projektových záměrů IOP v celkovém objemu 4 318 565 200 Kč. Požadovaný objem prostředků tak značně převýšil disponibilní alokaci, což způsobí zvýšený tlak na kvalitu a připravenost projektových žádostí a především na schopnost žadatelů předložit projektové žádosti v co nejkratším termínu po vyhlášení výzvy.

Po vyhodnocení projektových záměrů v oblasti intervence 1.1 IOP přistoupilo MV ČR k přípravě a vyhlášení výzvy č. 16 IOP, a to pro strategické projekty dle usnesení vlády ČR ze dne 14. května 2008 č. 536 o strategických projektových záměrech pro čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie v rámci Smart Administration – příloha ke strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby. Výzva bude vyhlášena ve druhé polovině dubna 2013 a bude otevřena po dobu 3 měsíců. Alokace výzvy je aktuálně 250 000 000 Kč (85% příspěvek ERDF).

V oblasti podpory 4.1 OP LZZ, na základě vyhodnocení předložených projektových záměrů, MV ČR připravuje výzvu Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků (B6 OP LZZ). Výzva s alokací 700 000 000 Kč je učena pro ústřední orgány státní správy, organizační složky státu řízené/zřízené orgány ústřední státní správy a svazky, asociace a sdružení územních samosprávných celků. Na základě absorpční kapacity byly stanoveny limity 50 000 000 Kč na jeden projekt a 100 000 000 Kč na jednoho žadatele. Výzva bude vyhlášena 8. dubna 2013.

Projekty v rámci této výzvy by měly být předloženy co nejdříve po jejím vyhlášení, aby splnily podmínku připravenosti projektu a zkráceného harmonogramu, které jsou předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu. Jedná se o kontinuální výzvu, což znamená, že projekty jsou od okamžiku zaregistrování a předložení na MV ČR obratem postoupeny do hodnotícího procesu a na jeho započetí tak není třeba čekat do uzavření výzvy. Lhůta od registrace projektové žádosti do vydání právního aktu činí průměrně 3 měsíce a způsobilost výdajů je stanovena pouze do 30. června 2015.

Na internetových stránkách www.osf-mvcr.cz budou měsíčně zveřejňovány informace o objemu předložených žádostí a procesu jejich schvalování a další aktuální informace k vyhlášené výzvě.

Ministerstvo vnitra ČR má v letech 2007–2013 v rámci IOP a OP LZZ k dispozici téměř 13 miliard korun, z nichž prioritně spolufinancuje projekty naplňující strategii Smart Administration.

  

Kontakt pro bližší informace:

Odbor strukturálních fondů MV ČR

info@osf-mvcr_cz

www.osf-mvcr.cz

Tisková zpráva ke stažení: