Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Cíle strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby

Přehled všech cílů pro zkvalitnění tvorby a implementaci politik a zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb.

Cíl Znak
Zkvalitnit tvorbu a implementaci politik A
 • Racionalizovat administrativní procedury s cílem zajistit jejich větší efektivitu a transparentnost, minimalizovat byrokratické prvky uvnitř veřejné správy (organizační re-engineering zahrnující přezkoumání stávajících struktur a agend a re-designing kompetencí a funkcí)
A1
 • Zavést systém strategického plánování ve státní správě a zajistit jeho provázanost na finanční řízení
A2
Zlepšit a zjednodušit regulatorní prostředí a vytvořit atraktivní prostředí pro podnikatele, domácí i zahraniční investory B
 • Provést analýzu stávajících regulací s cílem identifikovat a odstranit nadbytečnou regulaci
B1
 • Reformovat legislativní proces s cílem učinit tvorbu regulace transparentní, zavést hodnocení dopadu regulace
B2
Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy C
 • Zavést systémy řízení kvality a sledování výkonnosti na úřadech veřejné správy
C1
 • Zajistit adekvátní využívání ICT, vytvořit centrální registry veřejné správy tak, aby bylo možné bezpečné sdílení dat orgány veřejné moci a zároveň byl občanům umožněn oprávněný přístup k údajům vedeným v těchto registrech.
C2
 • Zlepšit vertikální i horizontální komunikaci ve veřejné správě, zajistit synergické působení různých úrovní veřejné správy
C3
 • Zavést jednotný systém řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, jasně nastavit motivační prvky a odpovědnost úředníků, prosazovat moderní vzdělávací a náborovou politiku, posílit manažerské principy řízení ve veřejné správě
C4
 • Důsledně prosazovat preventivní i represivní opatření v boji s korupcí, minimalizovat množství korupčních příležitostí a nastavit účinný sankční systém
C5
 • Modernizovat a restrukturalizovat daňovou a celní správu zvýšením efektivity v legislativní, organizační, personální a materiální oblasti, zvýšením kvality řízení a managementu v úřadech daňové správy a posílením transparentnosti a otevřenosti úřadů daňové a celní správy
C6
Přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu D
 • Prosazovat e-Government s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup k veřejným službám prostřednictvím sítě internet, připravit právní úpravu, která zajistí elektronizaci procesních úkonů ve veřejné správě, zrovnoprávní formu listinnou s elektronickou, umožní bezpečnou komunikaci mezi úřady a veřejností a optimalizuje interní procesy veřejné správy s využitím ICT.
D1
 • Vybudovat síť kontaktních míst veřejné správy CzechPoint
D2
 • Zavést kontinuální sledování kvality veřejných služeb, včetně zjišťování klientské spokojenosti
D3
 • Prosazovat principy konkurence ve veřejných službách při garanci min. jasně definovaných standardů
D4 
 • Digitalizace datových fondů a jejich archivace
D5
 • Budování komunikační infrastruktury veřejné správy
D6 
Zkvalitnit činnost justice
 • Zavést systém elektronické justice vč. dokončení všech návazných projektů vedoucích ke zefektivnění práce justice a ke zlepšení komunikace justice s odbornou i laickou veřejností
E1