Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Čerčany - vzděláváním k vybudování dobrého místa pro život

Zam__stnanci_O_____er__any_web.jpg Projekt Čerčany - vzděláváním k naplnění našeho cíle - vybudování dobrého místa pro život se realizuje v rámci výzvy č. 69 - "Vzdělávání pro územní veřejnou správu" Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeho cílem je pomocí vzdělávání a nového systému hodnocení zaměstnanců zvýšit kvalitu poskytovaných služeb OÚ. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo částkou 1,6 mil. Kč.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Číslo a název výzvy 69 - Vzdělávání pro územní veřejnou správu
Realizátor

Obec Čerčany

Celkové náklady projektu 1 857 084 Kč
Přínosy projektu
  • nový systém hodnocení zaměstnanců
  • motivovanější pracovníci
  • vzdělávání vedoucích pracovníků
  • kvalitní služby obecního úřadu
Obsah projektu

"Krédo zvyšování efektivity služeb a vstřícnosti občanům nevnímáme jako frázi, je naším prvořadým cílem neustále zkvalitňovat činnost úřadu a vycházet občanům vstříc, mimo jiné i tím, že budeme zaměstnávat odborníky znalé jak svých pracovních povinností, tak i zásad slušné a konstruktivní komunikace. Rádi bychom realizací projektu vyvrátili mýtus o úřednících, kteří nemají zájem na zlepšování vztahů s občany," uvádí motivaci k projektu starostka Čerčan, Ing. Dana Tomášková.
 
Při přípravách projektu vyplynulo, že jedním z nejpalčivějších nedostatků na Obecním úřadu v Čerčanech byl nefungující systém hodnocení zaměstnanců a s tím souvisejícího odměňování. Přínosem projektu je tak nový systém hodnocení zaměstnanců, využívající odměňování zaměstnanců pro jejich motivaci k dalšímu pracovnímu seberozvoji. Nyní je využíván nový metodický nástroj hodnocení pracovního výkonu, který zvyšuje jeho objektivitu a umožňuje identifikaci pracovních rezerv a možností pracovního rozvoje zaměstnanců. Vedoucí pracovníci byli proškoleni v tématice hodnocení tak, aby uměli efektivně vést hodnotící pohovor a zaznamenávat validní informace pro pozdější stanovení finanční odměny. V současné době pokračují snahy o zvýšení kompetence vedoucích jednotlivých odborů, zejména v procesu rozhodování a zodpovědnosti za dosažené výsledky jejich práce.
 
Na začátku projektu se objevila nedůvěra zaměstnanců úřadu vůči systematickému a plánovanému vzdělávání i vůči efektivitě individuálně a úzce tematicky zaměřených kurzů. Aby byli zaměstnanci motivovanější, byli zapojeni do přípravy kurzů. Interaktivní podoba kurzů a přímá zpětná vazba v průběhu výuky zajišťuje aktivní přístup ke vzdělávání nejen účastníků kurzu, ale i lektorů poskytujících vzdělávání.

Z výsledků analýzy zpětné vazby vyplynulo, že počáteční nedůvěra zaměstnanců OÚ Čerčany k prospěšnosti projektu byla zažehnána. Zaměstnanci hodnotí vysoce pozitivně kvalitu kurzů, oceňují erudici lektorů i individuální přístup k řešení konkrétní problematiky úřadu. „Naší snahou je, aby prováděná školení byla cílená, efektivní, měla okamžitý dopad na činnost jednotlivců i celého úřadu a aby prostředky na ně vynaložené byly skutečně efektivní investicí, která se nám vrátí v podobě zlepšení všech oblastí fungování úřadu. Díky zapojování zaměstnanců do přípravy kurzů vnímají svou účast v projektu jako aktivní a mnohem aktivněji se projevují i v rámci jejich realizace. Nárůst motivace zaměstnanců a kvalitu dodávaných služeb vzdělávání považujeme za klíčové faktory úspěšnosti našeho projektu,“ doplňuje starostka Tomášková.

Více informací

http://www.cercany.cz/