Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Centrální registr administrativních budov

CRAB.jpg Projekt Úprava informačního systému majetku státu jako zvláštní grafické vrstvy nad RUIAN v návaznosti na další základní registry veřejné správy, jehož cílem bylo vytvořit centrální registr administrativních budov ve vlastnictví státu, se realizoval v rámci výzvy č.3 - "Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě" Integrovaného operačního programu. Ministerstvo vnitra podpořilo projekt 216 mil. Kč.

Operační program Integrovaný operační program
Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Číslo a název výzvy 03 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Realizátor Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Celkové náklady projektu 254 119 031 Kč
Přínosy projektu
  • evidence administrativních budov státu v jediném systému;
  • přehled o volných nebo využitých plochách;
  • minimalizace neúčelného vynakládání finančních prostředků na pořízení nových budov;
  • jednotný prostor pro transparentní nabídku nemovitého majektu, přístupný široké veřejnosti;
  • efektivní dislokace státních institucí a jejich zaměstnanců.
Obsah projektu

CRAB nyní zavádí jednotnou metodiku evidence administrativních budov, která doposud neexistovala, a pro některé instituce se navíc stane primárním systémem pro jejich evidenci. Instituce často neměly dostatečný přehled o tom, jaké a kde se nachází budovy ve vlastnictví státu, o jejich obsazenosti či nákladech na provoz. Mohlo se pak snadno stát, že i když byla volná kapacita v některé z takových budov, ať už přímo v místě nebo jinde v daném regionu, zajistil si stát potřebné prostory pronájmem v soukromé budově nebo přímo výstavbou nového sídla. Zbytečně tak byly vynakládány další prostředky na nájemné či na investici. CRAB by mohl posloužit i pro optimalizaci při vládních a regionálních dislokačních přesunech.

 

Systém se skládá z evidenční části, portálu, mapových podkladů, pasportizace budov, reportingu a distančního vzdělávání. Státní instituce, které nemají žádný informační systém budov, mohou CRAB využít jako výchozí, ty, které evidenci mají, se na něj mohou napojit a využít možnosti automatické aktualizace údajů přes referenční rozhraní informačního systému CRAB. Organizace v systému mohou měnit nabídku nepotřebného majetku nebo získat data, která je zajímají. Uživatelé mohou pro seznámení se s prostředím využít e-learningový kurz.

 

Povinnost evidovat se v registru budou mít organizační složky státu a státní organizace, které spadají do jejich věcné působnosti. Kraje a obce se zatím nemohou z legislativních důvodů do systému zapojit.Od listopadu 2012 je systém CRAB již využíván registrovanými subjekty.

Více informací http://crab.uzsvm.cz/