Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 7


Seminář pro příjemce IOP z řad státní správy

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce z řad státní správy v rámci výzev č. 03, 07 a 10 IOP.


Odbor strukturálních fondů připravil průvodce publicitou projektů IOP a OP LZZ

Odbor strukturálních fondů připravil průvodce publicitou v rámci projektů financovaných z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Informace pro příjemce ve výzvě č. 40 OPLZZ k provozu LMS ELEV

Vzhledem ke končícímu projektu Ministerstva vnitra „Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti zavádění eGovernmentu do veřejné správy“ uskutečnil dodavatel e-learningového systému - Institut veřejné správy (IVS) - „Závěrečné setkání s manažery vzdělávání eGon center“. Na tomto setkání informoval IVS zástupce krajů a obcí o dalším postupu zajištění podpory projektů vzdělávání v e-Governmentu. Následně proběhla schůzka také s poskytovatelem dotace - Odborem strukturálních fondů.


Evropské peníze zkvalitní řešení mimořádných událostí

Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) se v posledních letech rozvinul v široce rozvětvenou instituci, která musí být schopna pružně reagovat na nové trendy v zásahové činnosti i na nové bezpečnostní hrozby. Pro zásahovou činnost je třeba vytvořit nové technické, technologické a provozní podmínky, účinně reagovat na její měnící se strukturu a dále rozšiřovat spektrum typů mimořádných událostí řešených HZS ČR. V případě živelních pohrom typu povodní či stále častějších bleskových povodní roste potřeba zajištění vyšší akceschopnosti pro záchranné a likvidační práce. Nové trendy a nové bezpečnostní hrozby vyžadují reagovat rychle, pružně a koordinovaně. Investice do moderní techniky a technologií tuto skutečnost podpoří. Zvýší se kvalita řízení zásahů i vlastní zásahová činnost v případě mimořádných událostí.


Odbor strukturálních fondů spustil nový web úspěšných projektů

Web úspěšných projektů je dostupný na adrese projekty.osf-mvcr.cz a navazuje na již dříve vydanou publikaci Úspěšné projekty.


Kvalitnější výkon územní veřejné správy

Podpora strategického plánování v obcích i regionech, vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje, zavádění a rozvoj místních Agend 21, systematická práce s veřejností … To je jen krátký výčet postupů posilujících efektivitu územní veřejné správy v České republice. Aplikovat moderní metody řízení v úřadech a rozvinout možnosti pro uplatňování udržitelného rozvoje v praxi si klade za cíl projekt s názvem Strategické řízení v obcích – kvalitně a efektivně. Projekt je realizován v rámci výzvy č. 62 „Optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků“ Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Realizátorem projektu je Národní síť Zdravých měst České republiky.


Revize prováděcího dokumentu OP LZZ

Dne 2. května 2012 byla zveřejněna aktuální verze prováděcího dokumentu OP LZZ . Prováděcí dokument poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory - jaké aktivity a cílové skupiny do nich spadají, kdo může žádat o dotace atd.