Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 206


Seminář pro příjemce IOP z řad státní správy v rámci "Expertní pomoci příjemcům" 2

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce IOP v oblasti intervence 1.1, který je pořádán v rámci "Expertní pomoci příjemcům" ve spolupráci se společností Naviga4, s.r.o.


Byly schváleny první projekty, které krajům pomohou se sdílením jejich dat

K výzvě IOP č. 08 - Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích již zasedly dvě výběrové komise a schválily skoro polovinu podaných projektů v celkové hodnotě přes 715 milionů Kč. Oprávněnými žadateli byly kraje, které měly možnost podat do výzvy více než jeden projekt a této možnosti využily.  Bylo podáno 28 projektů v celkové hodnotě přes 2 miliardy Kč. Schválené projekty v této výzvě se zaměřují například na tvorbu technologických center a spisových služeb v kraji, digitalizaci a ukládání dat nebo na vnitřní integraci úřadu. Bližší strukturované informace naleznete v přiloženém souboru.


Abecední seznam pojmů


Přehled všech pojmů


Zkratky

Přehled používaných zkratek z výkladového slovníku.


Seminář pro příjemce v rámci výzev č.53 a 57 OP LZZ - BRNO

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzev OP LZZ  č. 53 a 57.


Seminář pro příjemce v rámci výzev č. 53 a 57 OP LZZ - PRAHA

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzev OP LZZ  č. 53 a 57.


Spuštění sekce Slovník pojmů

Odbor strukturálních fondů MV pro Vás připravil na svém webovém portálu Slovník pojmů.


Vědomostní test


Vědomostní test - odpovědi


Projekt měsíce ledna

Na vzdělávání úředníků Ministerstva kultury půjdou téměř 4 miliony korun z evropských fondů


Projekt měsíce

Projekt měsíce je projekt podpořený v rámci vybraných oblastí podpory dvou operačních programů, které má v gesci Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR. Administrátoři operačních programů vybrali každý měsíc v roce 2011 jeden projekt na základě předem daných kritérií, která se skládala z počtu bodů získaných během hodnocení, stavu realizace projektu a dalších kvalifikačních kritérií nebo jejich kombinací.


Upozornění pro žadatele a příjemce v rámci výzvy č. 09 IOP

Odbor strukturálních fondů zveřejňuje informace pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 09 - Zajištění přenosu dat a informací ke změnám provedeným v příručce pro žadatele a příjemce, verze 1.1, platná ke dni 11. února 2011.


Upozornění pro žadatele a příjemce v rámci výzvy č. 08 IOP

Odbor strukturálních fondů zveřejňuje informace pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 08 - Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích ke změnám provedeným v příručce pro žadatele a příjemce, verze 1.1, platná ke dni 11. února 2011.


Program rozvoje venkova (PRV)

Existence a realizace Programu rozvoje venkova ČR přispěje k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření.


Lisabonská strategie

Cílem této strategie je, aby se Evropská unie stala nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomikou na světě založenou na znalostech, schopnou udržitelného hospodářského růstu, vytváření více kvalitních pracovních příležitostí a zachovávající sociální soudržnost.


Operační program Přeshraniční spolupráce

Operační programy Přeshraniční spolupráce jsou zaměřeny na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podporu vzdělání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti a ochranu životního prostředí.


Seminář pro příjemce v rámci výzvy č. 08 IOP

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzvy IOP č. 08 - Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích.


Seminář k veřejným zakázkám OP LZZ

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje pozvat na seminář o veřejných zakázkách v rámci výzev OP LZZ vyhlášených Ministerstvem vnitra pro obce a kraje.


Zásobník projektů

Seznam projektů, o kterých výběrová komise rozhodla, že nebudou podpořeny z disponibilních prostředků k podpoře, ale jsou „podporyhodné“ pro případ, že jiný vybraný projekt nebude realizován.


Zadávací řízení

Zadávací řízení nebo též výběrové řízení je postup, který je upraven buď zákonem, nebo jinými závaznými postupy (Pokyn, interní předpisy apod.), jehož cílem je výběr nejvhodnějšího dodavatele plnění, které zadavatel poptává.


Zadávací dokumentace (zakázky)

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, přičemž za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel.


Věcné hodnocení

Po formálním hodnocení a hodnocení přijatelnosti projekt postupuje do dalšího kola hodnocení – věcného hodnocení (hodnocení obsahové stránky). Toto hodnocení provádí externí hodnotitelé, případně hodnotící komise.


Subsidiarita

Subsidiarita neboli územní úroveň provádění je jedním ze základních principů HSS. Znamená posunutí rozhodování o problému na co nejnižší možnou úroveň, tzn. řešit problém tam, kde vznikl a v souladu s kompetencemi.


Mezinárodní spolupráce

Princip mezinárodní spolupráce umožňuje realizovat projekt, kde alespoň jeden z partnerů je zahraniční subjekt.


Inovativnost

Princip inovativnosti v sobě zahrnuje vývoj a testování nových, zatím nevyzkoušených přístupů, metod a systémů.


Implementační struktura

Implementační strukturu tvoří subjekty na různých stupních řízení a pro současné programovací období je zpravidla dvoustupňová: řídící orgán – zprostředkující subjekt.


Tématický (sektorový) OP

V současném programovacím období je v rámci cíle Konvergence připraveno 8 sektorových OP, z nichž každý je specificky zaměřen.


Kohezní politika

Jiný výraz pro politiku hospodářské a sociální soudružnosti.


Sdílené řízení

Princip sdíleného řízení je jedním ze základních principů HSS. Spočívá v rozdělení pravomocí mezi EK a členský stát EU.


Registrační číslo projektu

Registrační číslo projektu je unikátní číslo, které projekt získal během jeho registrace v informačním systému IS Monit7+.


Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky je předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění zakázky.


Právní akt o poskytnutí podpory

Úspěšný žadatel obdrží finanční prostředky na základě právního aktu o poskytnutí podpory. Forma se liší podle typu dotčených subjektů, tj. poskytovatele a příjemce.


Nepřímé náklady

Nepřímé náklady jsou náklady projektu, které nejsou nebo nemohou být přímo spojené s konkrétní aktivitou daného projektu. Tyto náklady zahrnují náklady spojené s administrací projektu.


Hospodárnost

Hospodárnost znamená takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů.


Žádost o platbu

Žádosti o platbu (ŽoP) jsou zasílány v intervalech, které stanoví smlouva o financování popř. Rozhodnutí o poskytnutí dotace.


Způsobilé výdaje (uznatelné náklady)

Způsobilé výdaje (uznatelné náklady) jsou takové, které jsou v souladu s evropskou a českou legislativou a s operačními programy vč. navazujících dokumentů (především příruček pro žadatele a příjemce). Výdaje musí být přiměřené a musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.


Zprostředkující subjekt

Zprostředkující subjekt je veřejný nebo soukromý subjekt, který jedná v odpovědnosti Řídících orgánů nebo provádí jejich jménem činnosti týkající se konečných příjemců.


Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu je souhrnným strukturovaným informováním o řešení projektu za poslední periodicky stanovené období a zároveň konečným shrnutím celé doby řešení projektu pro závěrečné hodnocení projektu.


Výzva (k předkládání žádostí)

Vyhlášení výzvy probíhá v tisku a na internetových stránkách. V termínu výzvy jsou přijímány žádosti o dotaci. Každá výzva obsahuje číslo výzvy, název programu, prioritní osy a oblasti podpory, místo předložení projektové žádosti, den, datum a hodinu, do kdy je možné nejpozději žádosti předkládat.


Vyvážený rozvoj regionů

Vyvážený rozvoj regionů je jednou ze zásad regionální politiky EU, která je založena na solidaritě rozvinutějších regionů a zemí ve vztahu k méně rozvinutým regionům a je odůvodněna potřebou zachovat sociální konsensus mezi regiony a sociálními skupinami v rámci státu i v rámci EU.


Výše podpory

Výše podpory (dotace) je v jednotlivých programech odlišná a odvíjí se od zaměření projektu, velikosti projektu a právní formy žadatele.


Vyčerpané prostředky

Výdaje, které byly zaslány na účty příjemců po formální kontrole všech náležitostí žádosti o platbu.


Výbor regionů

Výbor regionů je složen ze zástupců regionálních a místních orgánů a jeho úkolem je zajišťovat, aby tyto orgány mohly vyjádřit své stanovisko při utváření politik EU.


Výbor Regionální rady

Výbor Regionální rady je orgánem RR, který je tvořen členy zastupitelstev krajů sdružených v regionu soudržnosti. Výbor je zodpovědný za řízení a provádění ROP.


Veřejná zakázka

Veřejná zakázka je zakázka hrazená ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu krajů, měst a obcí.


Veřejná správa

Veřejná správa představuje orgány krajské samosprávy a jimi řízené organizace, ostatní územní správu a jimi řízené organizace, a územní státní orgány a jejich instituce.


Veřejná podpora

Každá podpora poskytnutá v jakékoliv formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž (zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví), nebo ovlivňuje obchod mezi členskými zeměmi.


Velké projekty

Jedná se o projekty, které tvoří ekonomicky neoddělitelné práce, které plní přesnou technickou funkci a mají jasně identifikované cíle. Celkové náklady velkých projektů překračují částku 50 milionů EUR.


Uskutečněné výdaje

Výdaje skutečně zrealizované v projektech, ke kterým příjemci zašlou žádosti o platbu na ŘO, případně ZS.


Úřad regionální rady

Úřad RR je výkonným orgánem Regionální rady. Úřad zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu.


URBACT

Program přispívající k vytváření a zavádění nových řešení městské obnovy, jehož hlavním opatřením je vytvoření a zajištění funkčnosti sítí měst a územních správních jednotek.


Ukazatele (indikátory)

Indikátor slouží pro monitorování průběhu a realizace projektů, oblastí podpory, prioritních os a programů vzhledem ke stanoveným cílům. Seznam sledovaných ukazatelů schvaluje monitorovací výbor a je součástí prováděcího dokumentu.


Udržitelnost projektu

Udržitelnost je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy projektu, k čemuž se zavazuje ve smlouvě o financování.


Technická pomoc (asistence)

Jedná se o finanční podporu realizace a řízení programů financovaných z fondů EU. V rámci technické asistence jsou poskytovány prostředky na pokrytí nákladů na řízení, monitorování, kontrolu, analýzu, publicitu, propagaci programů, vzdělávání pracovníků implementační struktury apod.


Strukturální fondy

Strukturální fondy jsou nástroje regionální politiky EU. Peníze ze SF jsou čerpány v několikaletých cyklech na základě definovaných cílů a priorit.


Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost (SOZS)

Tyto zásady vymezují orientační rámec pro intervenci ERDF, ESF a CF v členských státech EU.


Spolufinancování (kofinancování)

V každém programu EU je povinné spolufinancování ze strany České republiky, které v současném programovacím období činí 15 %. Pokud tyto investice vytvářejí příjmy, je podíl EU nižší.


Souběh dotací

Žádný projekt spolufinancovaný z fondů EU nesmí být podporován v rámci více cílů politiky HSS.


Smlouva o financování

Smlouva o financování je uzavřena mezi příjemcem podpory a řídícím orgánem a upřesňuje tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně může být jeho součástí.


Smart Administration

Strategie Smart Administration je jedna z priorit stanovených Evropskou unií v rámci programu čerpání prostředků ze Strukturálních fondů. K naplnění cílů této priority přijala vláda ČR strategii „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“, jejímž záměrem je zajistit efektivní způsob využití těchto prostředků pro zkvalitňování veřejné správy.


Schválené prostředky

Objem finančních prostředků, které byly schváleny k financování. Tyto prostředky se však nemusí nutně realizovat.


SFC2007 (System for Fund management in the European Community 2007 – 2013)

SFC2007 je informační systém EK pomáhající dodržovat pravidla fondů EU, který tvoří Informační systém a systém finančního řízení.


Sektorový (tematický) operační program

V současném programovacím období je v rámci cíle Konvergence připraveno 8 sektorových OP, z nichž každý je specificky zaměřen.


Řízení rizik

Řízení rizik je proces identifikace, měření a vyhodnocování rizik, sledování a přijímání opatření, které vedou k omezení podstupovaných rizik.


Řídicí orgán

Řídicí orgán nese nejvyšší odpovědnost za realizaci operačního programu. Každý OP má určen jeden řídicí orgán, který sleduje dodržování zásad OP a zda je pomoc z fondů EU poskytována správně a efektivně.


Rozpočet projektu

Rozpočet popisuje strukturu financování projektu.


Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rozhodnutí o poskytnutí dotace je právní akt, který poskytuje peněžní prostředky konečnému příjemci.


Rovné příležitosti

Princip rovných příležitostí patří mezi základní prioritní horizontální témata EU. Tento princip znamená potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace.


Regionální rada

Regionální rada vznikla na základě novely zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje. Každý region soudržnosti má svou regionální radu, která je řídícím orgánem ROP pro příslušný NUTS II.


Regionální politika

Cílem regionální politiky je vyvážený rozvoj státu nebo územního obvodu kraje v rámci přijatých opatření, včetně státní podpory regionálního rozvoje.


Regionální operační program (ROP)

Regionální operační programy v sobě zahrnují několik tematických oblastí, jejichž cílem je zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity pro investory.


Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Druhý cíl HSS pro období 2007 – 2013. Je určen pro regiony, které nečerpají z cíle Konvergence.


Region soudržnosti

Region soudržnosti je základní statistickou jednotkou pro výpočet HDP/obyvatele v oblasti regionální politiky EU. Na základě tohoto údaje je pak přidělena podpora ze strukturálních fondů. Tyto regionu jsou na úrovni NUTS II, kterých je v České republice celkem 8.


Publicita projektu

Příjemce podpory má za povinnost informovat veřejnost o spolufinancování projektu z fondů EU.


Publicita

Publicita vyjadřuje odpovědnost členských států za přijetí informačních a propagačních opatření, která mají být prováděna v souvislosti s pomocí z fondů EU.


Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele podává informace žadatelům o možnostech OP a procesech souvisejících s podáním žádosti do programu.


Příručka pro příjemce

Příručka pro příjemce je důležitým materiálem a vodítkem pro každého úspěšného žadatele.


Přílohy projektové žádosti

Přílohy projektové žádosti tvoří její nedílnou součást a spolu s ní se předkládají zprostředkujícímu subjektu nebo konečnému příjemci.


Příjemce podpory

Každá oblast podpory v rámci daného operačního programu obsahuje vymezení oprávněných žadatelů, příp. příjemců podpory.


Průběžná výzva

Průběžná výzva trvá zpravidla několik měsíců až let, kdy je možné podávat žádosti o dotace.


Prováděcí (implementační) dokument

Prováděcí dokument je připravován v návaznosti na operační program. Informuje o implementačním uspořádání a indikátorech na úrovni oblastí podpory, o konkrétních formách a výši podpory v jednotlivých oblastech, způsobilých výdajích, příjemcích podpory apod.


Prostředky kryté smlouvou

Jedná se o objem finančních prostředků v projektech, u nichž byla podepsána smlouva o financování.


Projekty vytvářející příjmy

Projekt vytvářející příjmy v sobě zahrnuje účtování poplatků hrazených přímo uživateli za používání infrastruktury, poplatky uživatelů za poskytování služeb nebo jakýkoliv projekt zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov.


Projektový záměr

Projektový záměr je konkrétní představa o budoucím projektu.


Projektový cyklus

Projektovým cyklem je celý proces od promyšlení projektového záměru, nalezení vhodného dotačního titulu a zdroje financování, zpracování žádosti, předložení žádosti k posouzení, uskutečnění projektu, administrace a vyhodnocení projektu.


Projektová žádost

Projektovou žádost vyplňuje žadatel a předkládá ji zprostředkujícímu subjektu s cílem získat finanční podporu v rámci operačního programu.


Projekt

Projekt je ucelený podrobně rozpracovaný projektový záměr, který je součástí projektové žádosti.


Programový dodatek

Programový dodatek je dokument sloužící k provádění strategie a priority pomoci, které byly schváleny v rámci operačních programů.


Programování

Jeden z principů HSS, který znamená, že se pomoc realizuje prostřednictvím projektů naplňujících cíle programových dokumentů – operačních programů, NSRR a dalších strategických dokumentů.


Programovací období

EU realizuje cíle regionální a strukturální politiky v sedmiletých cyklech, pro které členské státy zpracovávají nové programové dokumenty, ve kterých je stanoven rozpočet a jsou definovány a nastaveny nové cíle a priority.


Program rozvoje kraje (PRK)

Dokument střednědobé až dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území kraje.


Prioritní osa

Prioritní osa je definována jako základní oblast rozvoje, jejichž realizací jsou naplňovány specifické cíle.


Principy (zásady) politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS)

Při provádění politiky HSS jsou uplatňovány určité zásady pomoci.


Pravidlo N+3

Pravidlo N+3 znamená, že každý závazek členského státu přijatý vůči EK musí být splněn do 3 let od přijetí tohoto závazku.


Pravidla pro výběr dodavatelů

Při výběru dodavatelů musí příjemce respektovat pravidla pro jejich výběr. Tato pravidla jsou definována podmínkami příslušného OP.


Požadované prostředky

Objem finančních prostředků navržených žadateli v projektových žádostech.


Poskytovatel dotace

Poskytovatelem dotace je ústřední orgán státní správy nebo jiný subjekt určený zákonem, který může na základě zákona poskytnout dotaci nebo návratnou finanční pomoc ze státního rozpočtu.


Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU (HSS)

Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU je zaměřena na podporu celkového harmonického rozvoje regionů v EU. Cílem je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje jednotlivých regionů.


Platební a certifikační orgán – Národní fond

Národní fond Ministerstva financí je centrálním orgánem, který zajišťuje tok prostředků z fondů EU do České republiky.


Platby ex – post

Následné proplacení výdajů již vynaložených příjemcem.


Platby ex – ante

Poskytnutí prostředků příjemci před realizací jeho výdajů na projekt.


Partnerství

Princip partnerství lze chápat ve dvou rovinách. První rovina představuje úzkou spolupráci mezi Evropskou komisí, členským státem a partnery z hospodářské a sociální sféry. Druhá rovina představuje projektové partnerství, kdy žadatel nemusí projekt realizovat samostatně, ale může mít jednoho či více partnerů (pokud to daná výzva umožňuje).


Partner bez finančního příspěvku

Partner se podílí na realizaci věcných aktivit projektu, ale není mu poskytován žádný finanční příspěvek za účast na realizaci projektu.


Partner s finančním příspěvkem

Partner přijímá prostřednictvím příjemce část finanční podpory na realizaci věcných projektových aktivit.


Oprávněný žadatel (příjemce podpory)

Každá oblast podpory OP má vymezeny tzv. oprávněné žadatele, příp. příjemce podpory.


Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

OP ŽP je zaměřen na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva.


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

OP VK je zaměřen na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.


Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpl)

OP VaVpI je zaměřen na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem.


Operační program Technická pomoc (OP TP)

OP TP je určen na podporu jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce.


Operační program Praha Konkurenceschopnost (OP PK)

OP PK je určen na podporu investičních projektů zaměřených na podporu veřejné dopravy a dostupnosti, podporu inovací, ICT, podnikání a zlepšování životního prostředí.


Operační program Praha Adaptabilita (OP PA)

OP PA je určen na podporu neinvestičních projektů zaměřených na vzdělávání, sociální integraci, podporu zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji.


Operační program Podnikání a inovace (OP PI)

OP PI je zaměřen na podporu podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe.


Operační program Nadnárodní spolupráce

Operační program Nadnárodní spolupráce je rozdělen do několika zón, kde Česká republika patří do zóny Střední Evropa a tento OP sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny.


Operační program Meziregionální spolupráce

Operační program Meziregionální spolupráce je zaměřený na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů na regionální a místní úrovni.


Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

OP LZZ je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, začleňování sociálně vyloučených osob do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v těchto oblastech.


Operační program Doprava (OP D)

OP D je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T).


Operační program

Operační program je základním strategickým dokumentem finanční a technické povahy pro konkrétní tematickou oblast, nebo konkrétní region soudržnosti.


Opatření

Opatření je část příslušného programu (priority) zaměřená na konkrétní oblast podpory.


Oblast podpory (intervence)

Oblast podpory je nejnižší úroveň zaměření strategie (OP). Každý OP se dělí na prioritní osy, které se dále dělí na oblasti podpory.


NUTS

Klasifikace územních statistických jednotek. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je dáno počtem obyvatel a rozlohou.


Nezpůsobilé výdaje (neuznatelné náklady)

Nezpůsobilé výdaje jsou takové výdaje, které nemohou být spolufinancovány z fondů EU.


Nestátní nezisková organizace (NNO)

Jsou o organizace, sdružení či právnické ososby vycházející z  několika zákonů.


Nesrovnalosti

Nesrovnalosti představují porušení pravidel ES nebo českých právních norem, kterými je upravováno využívání prostředků EU, a to úmyslně i z nedbalosti.


Neinvestiční projekt

Neinvestiční projekty jsou projekty zaměřené na tzv. měkké aktivity.


Národní strategický referenční rámec (NSRR)

NSRR navazuje na NRP. Je základním programovým a strategickým dokumentem, který obsahuje priority a opatření, na které by chtěla členská země využít prostředky z fondů EU.


Národní rozvojový plán (NRP)

NRP je základním strategickým dokumentem programovacího období, který popisuje strategii členského státu EU pro získání podpory z fondů EU.


Národní orgán pro koordinaci (NOK)

Národním orgánem pro koordinaci je v současném období Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.


Monitorování

Cílem monitorování je průběžně sledovat pokrok v realizaci OP či projektu a porovnávat získané informace s výchozím předpokládaným plánem. Monitorování je soustavná činnost, která probíhá během celého trvání programu/projektu.


Monitorovací zpráva

Monitorovací zpráva se odevzdává řídícímu orgánu (zprostředkujícímu subjektu) pro informaci o stavu realizace projektu.


Monitorovací výbor (MV)

Každý operační program má svůj monitorovací výbor, který je odpovědný za sledování poskytované pomoci, schvaluje návrhy na změny OP, schvaluje kritéria pro výběr projektů.


Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (MSC2007)

Informační systém je nástrojem monitorování realizace programů a projektů financovaných z fondů EU.


Monitorovací indikátor

Indikátor slouží pro monitorování průběhu a realizace projektů, oblastí podpory, prioritních os a programů vzhledem ke stanoveným cílům.


Křížové financování

Každý program je financován jen z jednoho fondu EU, avšak princip křížového financování umožňuje výjimku, kdy lze doplňkovým způsobem v rámci limitu (zpravidla 10 %) na každou prioritní osu OP financovat aktivity projektu spadající do podpory z druhého fondu.


Konvergence

Konvergence (sbližování) je prvním cílem politiky HSS EU.


Kontrola přijatelnosti projektu

Posouzení kritérií přijatelnosti projektu představuje nutnou podmínku k postoupení projektu do další fáze hodnocení.


Kontrola fyzické realizace projektu

Kontrola fyzické realizace projektu probíhá v průběhu realizace projektu nebo následně po jeho skončení a může být plánovaná (na základě plánu kontrol) nebo neplánovaná.


Kontrola formálních náležitostí žádosti

Kontrola formálních náležitostí žádosti spočívá v kontrole úplnosti žádosti a jejích povinných příloh, v kontrole formy předložení (elektronická, papírová), počtu předložených výtisků včetně podpisu oprávněných osob apod.


Konečný uživatel

Konečným uživatelem podpory je subjekt, který realizuje projekt a přijímá prostředky z fondů EU na spolufinancování projektu.


Konečný příjemce

Veřejný nebo soukromý subjekt, který žádá řídící orgán o finanční příspěvek ze strukturálních fondů nebo z Fondu soudržnosti a přijímá prostředky z těchto fondů od finančního útvaru při řídícím orgánu.


Kolová výzva

Kolová výzva představuje časově přesně vymezené období, kdy se přijímají žádosti.


Kofinancování (spolufinancování)

V každém programu EU je povinné spolufinancování ze strany České republiky, které v současném programovacím období činí 15 %. Pokud tyto investice vytvářejí příjmy, je podíl EU nižší.


JESSICA

Nástroj regionální politiky a finančního inženýrství. Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA je iniciativa EK, EIB a CEB (Rozvojová banka Rady Evropy) na podporu investic s dlouhodobým přínosem do městských oblastí.


JEREMIE

Nástroj regionální politiky a finančního inženýrství. Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky JEREMIE je společná iniciativa EK, EIB a EIF v zájmu zlepšení přístupu k financování rozvoje mikropodniků, malých a středních podniků v regionech EU.


JASPERS

Nástroj regionální politiky a finančního inženýrství. Společná pomoc při podpoře projektů se snaží rozvíjet spolupráci mezi EK, EIB  a EBRD za účelem shromáždění odborných zkušeností a pomoci členským státům a regionům při přípravě významných projektů.


ISPROFIN

Informační systém programového financování je manažerský systém pro řízení a kontrolu čerpání položek státního rozpočtu.


IS MONIT

Informační systém sloužící k administraci žádostí a k monitorování a kontrolám průběhu realizace jednotlivých projektů.


Investiční projekt

Investiční projekt je zaměřen zejména na výstavbu a nákup nemovitostí, nových strojů, technologií apod. Jedná se tedy o pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.


INTERACT II

Program INTERACT II je pokračováním programu INTERACT z programovacího období 2004 – 2006. Jedná se o servisní program pro řídící struktury operačních programů cíle Evropská územní spolupráce.


Integrovaný plán rozvoje města (IPRM)

IPRM je soubor vzájemně provázaných investičních i neinvestičních projektů zaměřených na řešení konkrétních problémů města.


Integrovaný operační program (IOP)

IOP je zaměřen na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.


Individuální projekt

Projekt většího rozsahu, který předkládá předem stanovený příjemce nebo úzký okruh příjemců na základě přímé výzvy.


Indikátor (ukazatel)

Indikátor slouží pro monitorování průběhu a realizace projektů, oblastí podpory, prioritních os a programů vzhledem ke stanoveným cílům.


Implementační (prováděcí) dokument

Dokument navazuje na operační program, neboť obsahuje podrobné informace o implementaci (realizaci) programu, hlavně pak o operační úrovni prioritní os – oblastech podpory.


Implementace programu

Implementaci programu můžeme obecně definovat jako jeho realizaci a má více rovin. V prvé řadě se jedná o vymezení struktury a povinností institucí odpovědných za řízení a realizaci programů (tzv. implementační struktura), dále do implementační struktury patří úkoly a povinnosti zprostředkujících subjektů a příjemců pomoci.


MV zajímá, jak byste zhodnotili Newsletter Odboru strukturálních fondů?

Přijde vám některá z rubrik zajímavá nebo profesně užitečná? Co byste na něm změnil/a?


Horizontální téma

Realizace hospodářské a sociální politiky zahrnuje dva základní horizontální cíle: udržitelný rozvoj a rovné příležitosti.


Hodnotitel

Hodnotitel provádí věcné hodnocení projektů, jehož výsledkem jsou podklady pro vlastní výběr těch nejkvalitnějších projektů.


Hodnocení přijatelnosti

Hodnocení přijatelnosti posuzuje soulad projektu s danou výzvou pro předkládání projektů a s pravidly daného OP.


Hodnocení projektů

Fáze administrace projektů, která zahrnuje 3 kontroly (hodnocení) předkládaných projektů.


Grantový projekt

Grantové projekty jsou předkládány v rámci globálních grantů. Rozlišujeme regionální grantové projekty a nadregionální grantové projekty.


Globální grant

Globální grant je charakterizován jako rámcový plán pro implementaci oblasti podpory nebo její části. Používá se pro přidělování finančních prostředků na grantové projekty zaměřené na cílové skupiny jednotlivců a organizací.


Formální hodnocení

Formální hodnocení spočívá v kontrole úplnosti a správnosti předložené žádosti a povinných příloh.


Fondy předvstupní pomoci

Fondy předvstupní pomoci jsou určené pro kandidátské země s cílem napomáhat při řešení konkrétních úkolů spojených s plněním podmínek pro vstup do EU.


Fond soudržnosti (CF)

Prostředky v CF jsou určeny na přímé financování konkrétních velkých projektů v oblasti životního prostředí, rozvoje dopravy, energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.


Fond solidarity (EUSF)

EUSF pomáhá členským i přistupujícím státům, které jsou postiženi velkou přírodní katastrofou.


Finanční toky

Zobrazují cestu finančních prostředků od EK až ke konečnému příjemci.


Finanční rámec oblasti podpory (intervence)

Adresný popis umísťování prostředků z veřejných zdrojů v rámci jedné oblasti podpory.


Finanční plán projektu (akce)

Finanční plán je nedílnou součástí projektové žádosti a v případě schválení podpory je součástí smlouvy o financování uzavřené mezi řídícím orgánem nebo zprostředkujících subjektem a konečným příjemcem.


Finanční kontrola

Finanční kontrola je v rámci strukturálních fondů součástí systému finančního řízení, který zabezpečuje hospodaření s veřejnými prostředky.


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)

EAFRD je finančním nástrojem na podporu rozvoje venkova, který nepatří mezi strukturální fondy EU a není tak součástí politiky hospodářské a sociální soudržnosti, nicméně spadá do společné zemědělské politiky EU.


Evropský sociální fond (ESF)

Prostřednictvím ESF se realizují cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti a podporují rozvojové projekty v oblastech zaměstnanosti a lidských zdrojů.


Evropský rybářský fond (EFF)

EFF je nástrojem společné rybářské politiky EU, jehož hlavním cílem je zajištění trvale udržitelného rozvoje evropského rybolovu a akvakultury.


Evropský investiční fond (EIF)

EIF byl založen za účelem poskytování pomoci malým podnikům a jeho většinovým podílníkem je Evropská investiční banka.


Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)

ERDF obsahuje největší objem finančních prostředků ze všech fondů EU, které jsou určeny na investice do výroby vedoucí k tvorbě nových pracovních míst a na investice do dopravní, vzdělávací, sociální a zdravotní infrastruktury.


Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)

EHSV sídlí v Bruselu a slouží jako konzultativní orgán pro ostatní instituce EU vybavené rozhodovacími pravomocemi.


Evropská územní spolupráce

EUS je třetím cílem politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU pro období 2007 – 2013. Tento cíl je realizován prostřednictvím pěti programů.


Evropská komise – DG Regio

Generální ředitelství EK pro regionální politiku má za cíl přispívat svou činností k posilování ekonomické, sociální a teritoriální soudržnosti a dosáhnout snížení rozdílů v úrovni mezi regiony a členskými zeměmi.


Evropská komise – DG Employment

Generální ředitelství EK pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti.


Evropská investiční banka

EIB byla založena v roce 1958 v rámci tzv. Římských smluv a jejím posláním je půjčovat peníze na projekty evropského zájmu.


Evaluace souhrnná

Evaluace souhrnná představuje jednu z podob průběžného hodnocení. Provádí se v průběhu programovacího období za účelem strategických zpráv členských států.


Evaluace ongoing

Evaluace ongoing představuje jednu z podob průběžného hodnocení.


Evaluace interim

Evaluace interim představuje střednědobé hodnocení v polovině období a zkoumá pokrok dosažený na cestě k naplňování cílů.


Evaluace ex post

Evaluace ex post představuje následné hodnocení, které rekapituluje a posuzuje celý program po jeho skončení.


Evaluace ex ante

Evaluace ex ante představuje předběžné hodnocení, které probíhá na začátku cyklu před přijetím programu.


Evaluace ad hoc

Evaluace ad hoc se provádí během programovacího období v souvislosti s monitorováním operačních programů. Jedná se o jednu z podob průběžného hodnocení.


Evaluace

Evaluace neboli hodnocení je proces, který zkoumá nakládání s finančními prostředky veřejných rozpočtů a napomáhá tak hospodárnosti při jejich čerpání.


Etapizace plateb

V rámci etapizace plateb je žadateli poskytnuta platba na základě jeho žádosti o provedení platby v návaznosti na ukončení věcné etapy projektu.


Etapa projektu

Etapa projektu je technicky, finančně a časově nezávislá fáze projektu, která je logicky kontrolovatelná a po níž může být proplacena část dotace.


ESPON 2013

Jeden z programů cíle Evropská územní spolupráce na období 2007 – 2013.


eGovernment

Název postupu modernizace veřejné správy s využitím nových možností informačních a komunikačních technologií.


Dopad projektu

Ukazatel, nebo soubor ukazatelů, které vznikly realizací projektu a kterými lze prokázat míru splnění (či nesplnění) globálního cíle projektu.


Doba realizace projektu

Doba realizace projektu se liší dle typu projektu a operačního programu. Maximální doba projektu se řídí pravidlem n+2, případně pravidlem n+3.


De minimis

De minimis neboli podpora malého rozsahu představuje takovou podporu, která není veřejnou podporou a nenaplňuje tak podmínku vlivu na obchod mezi členskými státy.


Cílová skupina

Cílovou skupinou je skupina osob, na které jsou přímo či nepřímo zaměřeny aktivity realizovaného projektu nebo která má z jeho realizovaných efektů užitek (např. zaměstnanci).


Cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti

Fondy EU přispívají k naplňování cílů HSS. Pro programovací období 2007 – 2013 jsou stanoveny 3 cíle.


Certifikace uskutečněných výdajů

Certifikace výdajů představuje specifickou činnost, jejichž cílem je, aby platební orgán získal ujištění o řádném vynakládání výdajů na jednotlivé programy a projekty.


Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu (CHJ)

CHJ je útvar Ministerstva financí, který je zodpovědný za metodické řízení a koordinaci finanční kontroly ve veřejné správě.


Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR)

Informační systém CEDR slouží pro sledování, evidenci, vyhodnocení a kontrolu dotací poskytovaných ze státního rozpočtu.


CBA (Cost – benefit analysis)

Analýza nákladů a výnosů, které vyplývají z projektu.


Bloková výjimka

Bloková výjimka je výjimka ze zákazu veřejné podpory, která může být poskytnuta, aniž by podléhala schválení ze strany Evropské komise.


Benefit7

Elektronický formulář k vyplnění projektové žádosti o prostředky ze strukturálních fondů EU a kohezního fondu. Po schválení projektu slouží také jako rozhraní mezi realizátorem projektu a jeho administrátorem.


Analýza projektu

Cílem analýzy projektu je zjistit, zda navrhovaný projekt povede v dostatečné míře ke splnění předpokládaných cílů projektu.


Alokace

Objem finančních prostředků, který je určen pro konkrétní oblast podpory nebo prioritní osu v rámci operačního programu.


Adicionalita

Jeden ze základních principů kohezní politiky EU, jehož cílem je zajistit, aby zdroje EU nenahrazovaly národní rozpočty členských zemí.


Absorpční kapacita

Absorpční kapacita vyjadřuje míru schopnosti státu využít prostředky poskytované z fondů Evropské unie.