Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 50


První schválený projekt ve výzvě IOP č. 11

Ve výzvě IOP č. 11 byl 17.1. 2011 schválen první podaný projekt s názvem „Národní informační systém integrovaného záchranného systému“ v hodnotě přes půl miliardy. Celková alokace této výzvy, která přesahovala dvě miliardy Kč, je tudíž z jedné čtvrtiny vyčerpána. Oprávnění žadatel mohou své projekty podávat do konce června 2011. Bližší strukturované informace naleznete v přiloženém souboru.


Kontakty na projektové a finanční manažery OP LZZ

Zveřejňujeme dokument, kde jsou uvedeny kontakty na projektové a finanční manažery v OP LZZ. Ke změně projektového manažera u projektu dochází po podepsání právního aktu. Finanční manažer bude k projektu přidělen vždy po podání první žádosti o platbu. Doporučujeme tedy průběžně sledovat tento dokument, který budeme pravidelně aktualizovat.


Otázky podle oblastí


Otázky podle výzev


Otázky podle oblastí


Otázky podle výzev


Prokazování publicity projektu

Jak nejlépe prokazovat publicitu projektu?


Zobrazení log na propagačních předmětěch

Mohou být prvky povinného minima publicity zobrazena na propagačních předmětech formou rytiny (na stříbrný podklad, do dřeva atp.), případně výšivky?


Propagační předměty

Jaké propagační předměty mohu v rámci projektu pořídit?


Copyright a odkaz na web dodavatele v brožurách

Může být v brožurách sloužících ke školení v rámci projektu použit copyright a odkaz na web dodavatele?


Publicita ve školících místnostech a na certifikátech

Jak máme dodržovat publicitu ve školících místnostech a na certifikátech u kurzů, které jsou veřejně přístupné, případně když jde o mezinárodně uznávané certifikáty? A co když chce své logo na certifikátu použít dodavatel?


Publicita na prezenčních listinách

Co je vhodné z hlediska publicity uvádět na prezenčních listinách?


Publicita na smlouvách se zaměstnanci

Co by mělo být z hlediska publicity uvedeno na pracovních smlouvách, dohodách o provedení práce a dohodách o pracovní činnosti?


Dodatečné označení účetních dokladů

Může být označení účetních dokladů číslem projektu a názvem projektu na originál faktury příjemce provedeno až dodatečně nebo tento text musí být na faktuře již od dodavatele?


Které dokumenty je potřeba označit logy

Které dokumenty, materiály, předměty je třeba označit povinným minimem publicity OP LZZ?


Od kdy označovat dokumenty

Kdy vzniká povinnost označovat dokumenty povinným minimem publicity?


Barevnost log

Jaké barevné varianty log jsou přípustné?


Správné pořadí log

Jaké je správné pořadí log povinného minima publicity?


Zásady použití log

Co je nutné při používání log povinného minimu publicity OP LZZ dodržovat?


Kde používat loga

Kde všude je třeba loga povinného minima publicity OP LZZ používat?


Povinnosti příjemce podpory

Z čeho vyplývá povinnost příjemců podpory dodržovat vizuální identitu ESF/OP LZZ a zajišťovat publicitu projektu spolufinancovaného z ESF?


Povinnosti vyplývající z Nařízení č. 1828/2006

Jaké povinnosti vyplývají z Nařízení č.1828/2006 ?


Minimální požadavky příjemce

Jaké minimální požadavky musí příjemce v rámci každého projektu podporovaného z OP LZZ splnit?


Prezentace projektu na webu ESF

Kdy mají příjemci prezentaci svého projektu na web ESF vkládat?


Využijte naši online poradnu nebo si nechte zhodnotit Váš projektový záměr

Pokud nevíte, na koho se obrátit při pokládání dotazu, využijte naši online poradnu. Po vyplnění a odeslání online formuláře bude váš dotaz či projektový záměr předán odborníkovi, který se k němu vyjádří. Pokud chcete získat názory vašich kolegů – zpracovatelů projektů – navštivte naše diskuzní fórum, kde můžete své zkušenosti a problémy rozebírat s ostatními.


Povinné minimum publicity OP LZZ

Co je povinné minimum publicity OP LZZ?


Publicitní aktivity projektu


Publicita projektu


Publicita projektu


Kontaktní osoba u výzvy č. 06 IOP

Rádi bychom Vás informovali, že kontaktní osobou pro výzvu č. 06 Integrovaného operačního programu je Ing. Kristýna Hrdličková, kristyna.hrdlickova@osf-mvcr.cz .


Dílna kvality Kopřivnice

D__lna_kvality_Kop__ivnice.JPG Projekt Dílna kvalita Kopřivnice je realizován v rámci výzvy č. 53 – “ Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy“ Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Předmětem projektu je komplexní zkvalitnění činnosti úřadu a služeb poskytovaných občanům celého správního obvodu. Postupným zavedením nových informačních technologií a vybraných metod řízení kvality umožní tento projekt přeměnu městského úřadu v takzvaný chytrý úřad, který bude efektivně řídit veškeré své zdroje a procesy. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo částkou přes 9,7 mil. Kč.


Czech POINT

czechpoint.png Projekt  CzechPOINT je realizován v rámci výzvy č. 03 - „Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě“ Integrovaného operačního programu. Předmětem projektu je elektronizace veřejné správy, vyřizování úředních dokumentů (výpis z obchodního rejstříku, rejstříku trestů, výpis bodového konta řidičů apod.) na jednom místě a vybavení kontaktních míst moderními informačními technologiemi.


Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek

elektronicke_zadavani_vz.png Projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) je realizován v rámci výzvy č. 07 – „Elektronizace služeb veřejné správy“ Integrovaného operačního programu. Předmětem projektu je zpřehlednění systému zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek, menší finanční zátěž pro zadavatele i dodavatele veřejných zakázek, zavedení nové komunikační a informační technologie na úřady a zkvalitnění služeb veřejné správy. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo částkou 300 mil. Kč.


OP LZZ

Výběr z úspěšných projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 4.1, která je v gesci Ministerstva vnitra.


IOP

Výběr z úspěšných projektů v Integrovaném operačním programu, oblasti intervence 1.1, která je v gesci Ministerstva vnitra.


Úspěšné projekty


Úspěšné projekty


Výzvy IOP a OP LZZ


Upozornění pro žadatele a příjemce v rámci výzvy č. 06 IOP

Odbor strukturálních fondů zveřejňuje informace pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 06 - Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích ke změnám provedeným v příručce pro žadatele a příjemce, verze 1.2, platná ke dni 10. ledna 2011


Nejdůležitější právní předpisy Evropského společenství

Níže naleznete nejvýznamnější právní předpisy ES týkající se implementace strukturálních fondů. Doporučujeme všem příjemcům se s nimi seznámit.


6. díl: Ukončení projektu a závěrečné vyhodnocení

V posledním díle seriálu o evropských dotacích z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost se zaměříme na povinnosti příjemce dotace v tzv. období udržitelnosti projektu, možnost předčasného ukončení projektu nebo podání odvolání. Zjistí-li poskytovatel dotace, že příjemce dotace porušil některé předpisy EU či ČR, může v lepším případě požadovat vrácení části dotace.


Procesní audity se nevyhnou ani úřadům

Zvyšování produktivity práce a tlak na efektivitu se nevyhýbá ani veřejné správě. Také úřady již využívají moderní metody, které mají odhalit případné rezervy a zvýšit motivaci zaměstnanců. Na modernizaci veřejné správy a zvyšování kvalifikace úředníků přispěje svými dotacemi v letech 2007 – 2013 i Evropská unie, a to více než pěti miliardami korun.


Evaluace dopadů navrhovaných změn PD IOP a příprava související dokumentace (VZ malého rozsahu)


Spuštění 2. běhu e-learningového vzdělávání OP LZZ

Odbor strukturálních fondů 1.1.2011 spustil 2. aktualizovaný běh e-learningových kurzů OP LZZ. Kurzy jsou výhradně určeny oprávněným žadatelům v rámci výzev vyhlašovaných Ministerstvem vnitra (zástupci organizací obcí, měst, krajů a státní správy). Na výběr máte 3 kurzy – Příprava žádosti o dotaci v OP LZZ, Řízení projektů v OP LZZ a jejich administrace a Veřejné zakázky v OP LZZ.