Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 75


Vyhlášení výzvy č. 62 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Ministerstvo vnitra České republiky dne 31.5.2010 vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem "Optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků".


Výzva 62 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro Ústřední orgány státní správy, jimi zřízené příspěvkové organizace, Svazky, asociace a sdružení územních samosprávných celků.


Seminář k veřejným zakázkám

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje pozvat na seminář o veřejných zakázkách v rámci IOP (PO 1) a OP LZZ (PO 4) pro státní správu.


Od elektronického zadávání zakázek v boji proti korupci po národní digitální knihovnu: to vše podpoří evropské peníze

Elektronizace zadávání veřejných zakázek nebo internetový přístup k historickým fondům Národní knihovny, i tak mohou vypadat projekty modernizace veřejné správy. Do zlepšování služeb, které poskytují úřady pro občany, investovalo Ministerstvo vnitra přes tři miliardy korun ze strukturálních fondů, konkrétně z Integrovaného operačního programu. 


Upozornění pro oprávněné žadatele v rámci výzvy č. 59 – Efektivní správní úřad II.

V rámci dané výzvy mají státní příspěvkové organizace (SPO) povinnost předložit schvalující stanovisko Útvaru hlavního architekta (ÚHA) k žádosti o finanční podporu jako povinnou přílohu. O vyjádření ÚHA předkladatelé projektů žádají cestou OSF.


Abeceda fondů EU 2007-2013

Cílem této publikace je srozumitelně a přehledně informovat širokou veřejnost o regionální politice Evropské unie, o fondech a finančních nástrojích, které jsou určeny pro podporu České republiky. Struktura fungování Evropské unie je složitá a stejně tak není snadné se zorientovat v možnostech získání unijních dotací. V následující publikaci se dozvíte podstatné informace o tom, jaké jsou a jak fungují fondy EU. Bude Vám představeno několik způsobů  a cest, jakými lze prostředky z těchto fondů úspěšně využít. V neposlední řadě Vám bude vysvětlena řada termínů a pojmů, s nimiž se můžete běžně setkat a které na první pohled mohou být nesrozumitelné.


Krátce o strukturálních fondech

Strukturální fondy Evropské unie jsou nástrojem regionální politiky (= politiky hospodářské a sociální soudržnosti - HSS), které mají za cíl snížit rozdíly mezi členskými státy a jejich regiony. Strukturální fondy se skládají ze dvou fondů – Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), který se zaměřuje na modernizaci a posilování hospodářství , a Evropského sociálního fondu (ESF), který podporuje aktivity v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů .


Vyhlášení výzvy č.10 v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky dne 20.5.2010 vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na „ Elektronizaci služeb veřejné správy - digitalizace".


Výzva 10 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Elektronizaci služeb veřejné správy - digitalizace


Evropské peníze pomáhají komunikaci lidí s úřady

Elektronizace úřadů, využívání moderních technologií při komunikaci s občany, zřizování informačních center, ale i programy směřující ke zlepšení komunikace úředníků s veřejností, to je jen zlomek projektů, které do konce dubna 2010 podpořilo z peněz Evropské unie Ministerstvo vnitra. Celkově prošlo rukama výběrové komise posuzující vhodné záměry téměř 7 500 projektů v hodnotě 8,5 miliardy korun. Všechny projekty mají jedno společné - co nejvíce zjednodušit komunikaci mezi občanem a úřadem.


V boji proti korupci pomáhají i Evropské fondy

Vysoká míra korupce v České republice je v současnosti hodně diskutovaným tématem. Podle mezinárodních průzkumů korupce v České republice roste, bojovat s ní však není nic jednoduchého. V zavádění protikorupčních opatření pomáhají veřejné správě i dotace ze strukturálních fondů Evropské unie. Ministerstvo vnitra například nedávno schválilo elektronické zadávání veřejných zakázek a připravují se i další projekty.


Více než sedm tisíc projektů pro lepší komunikaci s úřady

Pod projekty financovanými ze strukturálních fondů EU si představíme ledacos, od výstavby dětského hřiště, přes chráněnou dílnu až po stavbu dálnice. Dotace z Bruselu ale pomáhají i české veřejné správě v rámci realizace Strategie Smart Administration.


Metodická asistence řízení výzev IOP a OP LZZ v gesci OSF MV ČR (VZ malého rozsahu)


Ve výzvě OP LZZ č. 48 byly schváleny další projekty v hodnotě přes 120 mil. Kč

Dne 12.5.2010 zasedla hodnotící komise k výzvě OP LZZ č. 48 - Efektivní správní úřad a schválila dalších 7 projektů v hodnotě přes 120 mil. Kč. Celkem již bylo schváleno 37 projektů v hodnotě téměř 643 mil. Kč, z toho k 23 projektům byl vydán právní akt. Do výzvy bylo podáno 66 individuálních projektů za více než miliardu Kč, alokace výzvy tak byla dvojnásobně převýšena Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v přiloženém souboru.


Vyhlášení výzvy č. 59 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Ministerstvo vnitra České republiky dne 18.5.2010 vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem "Efektivní správní úřad II.".


Výzva 59 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro správní úřady, tj. ministerstva a další ústřední orgány státní správy, další organizační složky státu a příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány státní správy.


Jak pomáhá Odbor strukturálních fondů žadatelům a příjemcům?

Jak pomáhá Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra zájemcům o dotaci? K čemu bude sloužit nově spuštěné diskusní fórum? Odpovědi najdete v následujícím textu.


Diskuzní fórum


Doplnění k PPŽP - výzva 03 IOP - Hlášení o pokroku

Předkládání Hlášení o pokroku u výzvy z Integrovaného operačního programu č. 03 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě.


Využití volných finančních prostředků v jiném OP

V rozpočtu kapitoly jsou schváleny finanční prostředky pro projekt plánovaný k předložení do IOP v roce 2010. Projekt nebyl předložen a v rozpočtu jsou volné finanční prostředky. Je možno je využít na financování projektů v OP LZZ?


Přesun finančních prostředků mezi položkami

Lze přesunout finanční prostředky v rámci položky Osobní výdaje? Např. z  položky Platy na položku Ostatní osobní náklady a dále je využít na odměny v projektovém týmu nebo na práci přesčas?


Zaměstnanci mimo projektový tým

Jak je možno platit zaměstnance, např. mzdovou účetní nebo finanční účetní, které nejsou členy projektového týmu, ale zpracovávají dokumenty týkající se schválených projektů?


Rozpočtové opatření

Koho má příjemce požádat o provedení rozpočtového opatření k uvolnění finančních prostředků na předfinancování podílu EU u schválených projektů ve výzvách, které byly vypsané po přípravě rozpočtu na další rok? Co je nutno doložit k žádosti o provedení rozpočtového opatření? U víceletých projektů se předkládá návrh rozpočtové opatření každý rok?


Vypsání výběrového řízení

Co se stane, pokud vypíšeme výběrové řízení dříve, než budou odsouhlaseny finanční prostředky z evropských fondů?


Náležitosti pro výběrová řízení

Jaké jsou náležitosti pro výběrová řízení vyhlášená před rozhodnutím o přidělení dotace (nutno dodržet pravidla transparentnosti a zákon o VZ) nebo je nutné mít i detailní náležitosti týkající se použití loga a podobně?


Slučování výběrových řízení

Je možné slučovat výběrová řízení?


Převis projektů podaných nad alokací výzvy

Jakým způsobem bude řešen převis projektů a finančních prostředků, které jsou na ně požadovány ve vazbě na plánovanou alokaci výzvy?


Ochrana informací

Jak je zajištěna ochrana informací při hodnocení externím hodnotitelem?


Rozhodování výběrové komise

Rozhoduje výběrová komise o přijetí či nepřijetí projektu, nebo to po ní ještě schvaluje někdo další?


Převod práva užívání

V rámci projektu bude pořízena část techniky pro organizace resortu. Je možné provést převod práva užívání této techniky na jednotlivé organizace v průběhu etapy před vyhodnocením? (Technika musí být zprovozněna v průběhu projektu ne až po něm a z časového hlediska vychází hodnocení etapy až po inventarizaci v roce 2010.) Pokud by převod v průběhu etapy nebyl možný – jak postupovat?


Individuální údaje zaměstnanců

Způsob vykazování osobních výdajů s ohledem na ochranu osobních údajů v souvislosti s předkládáním Rozpisu mzdových nákladů obsahující individuální údaje zaměstnanců.


Monitorovací zpráva během etap

Monitorovací zpráva (u projektu zahájeného před vydáním právního aktu – několik etap již proběhlo) – musí být po doručení právního aktu zpracovaná samostatná monitorovací zpráva za každou etapu nebo může být 1 souhrnná za všechny uplynulé etapy (které budou samozřejmě rozepsány)?


Oznámení o změně

Lze Oznámení o změně podat před vydáním právního aktu?


Upravení harmonogramu

Je možné upravit harmonogram celého projektu?


Uchování projektové dokumentace

Po jakou dobu mám povinnost uchovávat projektovou dokumentaci po skončení projektu?


Rozšíření realizačního týmu

Rozšíření realizačního týmu o nové pozice – jedná se o podstatnou změnu? Pokud ano, o kolik pozic lze toto rozšíření udělat? Samozřejmě navýšení pozic bude dobře zdůvodněno a nedojde k navýšení nákladů.


Způsob realizování neinvestičních nákladů

Jsou-li součástí projektu IOP mzdové náklady, popř. jiné neinvestiční náklady mimo programové financování – jakým způsobem mají být realizovány – mimo EDS - SMVS? Stanovení se vydává pouze pro programové financování z EDS - SMVS.


Program za období 2008 - 2012

Programy v EDS - SMVS (př. 112210) za období 2008 – 2012 dle vyhl. 560 ve znění 11/2010, Pokynu MF nelze zahájit akci (projekt), která nekončí do 31. 12. 2012; projekt bude ale realizován do r. 2013.


ISPROFIN – předkládání závěrečného hodnocení akce

ZVA předkládá OSS správci programu a současně OSF MV? Kdo ukončí akci v EDS – SMVS?


ISPROFIN – závěrečné vyhodnocení akce

Kde najdu termín odevzdání ZVA (závěrečné vyhodnocení akce) a kolik času mám na její vypracování.


ISPROFIN – postup registrace

V Povinnostech příjemce je uvedeno – na základě právního aktu zajistit registraci v ISPROFIN. MV po nás ve výzvě 03 nejprve chtělo registrační číslo ISPROFINu, aby nám mohl být vydán právní akt. Jaký je správný postup?


ISPROFIN – osobní náklady

Musí být osobní náklady projektu součástí registrace akce (EDS/SMVS)? Z čeho toto vychází?


ISPROFIN – kdy žádat o registrační list

V jaké době žádám o registrační list do „ISPROFINU, resp. systému EDS/SMVS“.


Přesun finančních prostředků mezi položkami

Lze přesunout finanční prostředky v rámci položky Osobní výdaje? Např. z  položky Platy na položku Ostatní osobní náklady a dále je využít na odměny v projektovém týmu nebo na práci přesčas?


Zaměstnanci mimo projektový tým

Jak je možno platit zaměstnance, např. mzdovou účetní nebo finanční účetní, které nejsou členy projektového týmu, ale zpracovávají dokumenty týkající se schválených projektů?


Rozpočtové opatření

Koho má příjemce požádat o provedení rozpočtového opatření k uvolnění finančních prostředků na předfinancování podílu EU u schválených projektů ve výzvách, které byly vypsané po přípravě rozpočtu na další rok? Co je nutno doložit k žádosti o provedení rozpočtového opatření? U víceletých projektů se předkládá návrh rozpočtové opatření každý rok?


Vypsání výběrového řízení

Co se stane, pokud vypíšeme výběrové řízení dříve, než budou odsouhlaseny finanční prostředky z evropských fondů?


Náležitosti pro výběrová řízení

Jaké jsou náležitosti pro výběrová řízení vyhlášená před rozhodnutím o přidělení dotace (nutno dodržet pravidla transparentnosti a zákon o VZ) nebo je nutné mít i detailní náležitosti týkající se použití loga a podobně?


Slučování výběrových řízení

Je možné slučovat výběrová řízení?


Převis projektů podaných nad alokací výzvy

Jakým způsobem bude řešen převis projektů a finančních prostředků, které jsou na ně požadovány ve vazbě na plánovanou alokaci výzvy?


Ochrana informací

Jak je zajištěna ochrana informací při hodnocení externím hodnotitelem?


Rozhodování výběrové komise

Rozhoduje výběrová komise o přijetí či nepřijetí projektu, nebo to po ní ještě schvaluje někdo další?


Převod práva užívání

V rámci projektu bude pořízena část techniky pro organizace resortu. Je možné provést převod práva užívání této techniky na jednotlivé organizace v průběhu etapy před vyhodnocením? (Technika musí být zprovozněna v průběhu projektu ne až po něm a z časového hlediska vychází hodnocení etapy až po inventarizaci v roce 2010.) Pokud by převod v průběhu etapy nebyl možný – jak postupovat?


Individuální údaje zaměstnanců

Způsob vykazování osobních výdajů s ohledem na ochranu osobních údajů v souvislosti s předkládáním Rozpisu mzdových nákladů obsahující individuální údaje zaměstnanců.


Monitorovací zpráva během etap

Monitorovací zpráva (u projektu zahájeného před vydáním právního aktu – několik etap již proběhlo) – musí být po doručení právního aktu zpracovaná samostatná monitorovací zpráva za každou etapu nebo může být 1 souhrnná za všechny uplynulé etapy (které budou samozřejmě rozepsány)?


Oznámení o změně

Lze Oznámení o změně podat před vydáním právního aktu?


Upravení harmonogramu

Je možné upravit harmonogram celého projektu?


Uchování projektové dokumentace

Po jakou dobu mám povinnost uchovávat projektovou dokumentaci po skončení projektu?


Rozšíření realizačního týmu

Rozšíření realizačního týmu o nové pozice – jedná se o podstatnou změnu? Pokud ano, o kolik pozic lze toto rozšíření udělat? Samozřejmě navýšení pozic bude dobře zdůvodněno a nedojde k navýšení nákladů.


Způsob realizování neinvestičních nákladů

Jsou-li součástí projektu IOP mzdové náklady, popř. jiné neinvestiční náklady mimo programové financování – jakým způsobem mají být realizovány – mimo EDS - SMVS? Stanovení se vydává pouze pro programové financování z EDS - SMVS.


Program za období 2008 - 2012

Programy v EDS - SMVS (př. 112210) za období 2008 – 2012 dle vyhl. 560 ve znění 11/2010, Pokynu MF nelze zahájit akci (projekt), která nekončí do 31. 12. 2012; projekt bude ale realizován do r. 2013.


ISPROFIN – předkládání závěrečného hodnocení akce

ZVA předkládá OSS správci programu a současně OSF MV? Kdo ukončí akci v EDS – SMVS?


ISPROFIN – závěrečné vyhodnocení akce

Kde najdu termín odevzdání ZVA (závěrečné vyhodnocení akce) a kolik času mám na její vypracování.


ISPROFIN – postup registrace

V Povinnostech příjemce je uvedeno – na základě právního aktu zajistit registraci v ISPROFIN. MV po nás ve výzvě 03 nejprve chtělo registrační číslo ISPROFINu, aby nám mohl být vydán právní akt. Jaký je správný postup?


ISPROFIN – osobní náklady

Musí být osobní náklady projektu součástí registrace akce (EDS/SMVS)? Z čeho toto vychází?


ISPROFIN – kdy žádat o registrační list

V jaké době žádám o registrační list do „ISPROFINU, resp. systému EDS/SMVS“.


POZVÁNKA NA WORKSHOP - „Řídíme projektově – podpora při implementaci projektového řízení v organizacích"

Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR), odbor programového řízení si Vás dovoluje pozvat na workshop, který je koncipován jako praktické seznámení se s oblastí zaměřenou na integraci projektového řízení v organizacích veřejného sektoru.


Informace pro žadatele u výzev IOP č. 06, 08 a 09_Přílohy žádosti a jejich předkládání

Zveřejňujeme informace pro žadatele týkající se Příloh žádosti a jejich předkládání v rámci výzev č. 06, 08 a 09 Integrovaného operačního programu. 


Dalších 530 mil. Kč pro rozvoj informační společnosti ve VS

OSF MV ČR vyjednal navýšení alokace výzvy IOP č. 03 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě o dalších 530 mil. Kč. Toto navýšení bylo schváleno řídicím orgánem IOP dne 10.5.2010. Celková alokace výzvy byla 3 888 mil. Kč, ovšem žádosti byly podány za téměř 6 mld. Kč. Díky navýšení alokace výzvy je možné podpořit další strategické projekty, které jsou uvedeny ve vládním usnesení č.536/2008. Jedná se o projekty organizací státní správy a mají přímý dopad na realizaci Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (tzv. Strategie Smart Administration). Mezi projekty, které byly do této výzvy předloženy, patří např. základní registry či datové schránky. Na konci dubna byla vydána rozhodnutí za téměř celou alokaci výzvy. Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v přiloženém dokumentu.


Změna příloh Monitorovacích zpráv u výzev IOP č. 03 a 07

Vzhledem k vývoji způsobu dokladování zprostředkující subjekt OSF MVČR aktualizoval některé přílohy Monitorovacích zpráv.


Vzor přílohy Monitorovací zprávy u výzev IOP č. 03 a 07 - „Seznam čísel účtů využívaných příjemcem v souvislosti s realizací projektů IOP“

Odbor strukturálních fondů MVČR připravil VZOR formuláře „ Seznam čísel účtů využívaných příjemcem v souvislosti s realizací projektů IOP “. Tuto přílohu dokládá příjemce ve výzvách č. 03 a 07 Integrovaného operačního programu jako povinnou přílohu Monitorovací zprávy. Doporučujeme příjemci předkládat seznam účtů ve formě této přílohy od nejbližší Žádosti o platbu, kterou bude připravovat.


Informační systém programového financování - původně ISPROFIN, nyní EDS/SMVS

Zveřejňujeme informace o novém informačním systému programového financování - původně ISPROFIN, nyní EDS/SMVS.


Schválené projekty v rámci výzvy č.53 OP LZZ

Zveřejňujeme seznam projektů předložených v rámci výzvy č. 53 - Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy OP LZZ, které byly výběrovou komisí doporučeny k financování.