Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 32


Evropská unie finančně podpořila další projekty Ministerstva vnitra

Dalších 111 milionů korun jako dotaci na zavedení systému základních registrů získalo Ministerstvo vnitra (MV) ze strukturálních fondů Evropské unie. Dotace na projekt „Procesní modelování agend veřejné správy“ ministerstvo využije na financování aktivit spojených se zaváděním Registru práv a povinností.


Vytvoření systému potřeb pro zefektivnění činností organizací veřejné správy


Informace pro předkladatele projektů v rámci výzvy OP LZZ č. 48 – Efektivní správní úřad

Odbor strukturálních fondů MV ČR (OSF) si dovoluje informovat o postupu hodnotící procesu u projektů, které byly podány v rámci výzvy OP LZZ č. 48 – Efektivní správní úřad.


Účast na výběrových řízeních

Může se zpracovatel studie proveditelnosti (resp. eGovernment strategie či jiných dokumentů sloužících jako nezbytný podklad pro realizaci projektu) vzešlý jako vítěz z VŘ na její zpracování zároveň zúčastnit následného VŘ na dodavatele samotného řešení? Samozřejmě s faktem, že zadávací dokumentace na dodavatele reflektuje závěry studie proveditelnosti?


Způsobilé výdaje

Je maximální velikost dotace na projekt u jednotlivých částí výzvy v bodu 12  uvedena vždy již v celkové výši, nebo se jedná o 85% podíl ERDF?


Schváleno dalších 9 strategických projektů v rámci výzvy č. 03

Dne 14. 04. 2010 se konalo jednání Výběrové komise k posouzení strategických projektů v rámci Integrovaného operačního programu, výzva č. 03. Výběrová komise na tomto jednání schválila 9 projektů. Tato výzva byla určena pro první vlnu tzv. strategických projektů, které jsou uvedeny ve vládním usnesení č.536/2008. Jedná se o projekty organizací státní správy a mají přímý dopad na realizaci Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (tzv. Strategie Smart Administration). Mezi projekty, které byly do této výzvy předloženy, patří např. základní registry či datové schránky.


Barometr čerpání


Tvorba newsletteru Odboru strukturální fondů MV ČR (VZ malého rozsahu)


Aktuální veřejné zakázky


Seminář pro příjemce v rámci výzvy č. 27, 38, 41 a 48 OP LZZ

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzev č. 27, 38, 41 a 48 OP LZZ


Oznámení o uzavření smlouvy


Loga ke stažení

Pro splnění povinné publicity realizovaných projektů je nutné i použití log operačních programů. Zde uvádíme odkazy na stránky, ze kterých lze tato loga stáhnout.


Zpravodajství OSF

V této sekci naleznete reporty k jednotlivým výzvám IOP a OP LZZ o stavu předložených a schválených projektů včetně jejich finančního objemu.


PR články


Vyhlášení výzvy č. 09 v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky dne 15.4.2010 vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě“.


Výzva 09 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě“


Poskytování služeb public relations pro širokou a odbornou veřejnost (VZ malého rozsahu)


Výběrová komise k výzvě OP LZZ č. 53 schválila projekty za téměř 0,5 mld. Kč

Dne 9. 4. 2010 zasedla výběrová komise k výzvě OP LZZ č. 53 – Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy. Výzva byla určena pro obce s rozšířenou působností, které mohly překládat projekty zaměřené např. na zavádění projektového či procesního řízení, aplikaci modelu CAF, tvorbu strategických plánů rozvoje, nastavení strategického řízení rozpočtového procesu, včetně vzdělávání v těchto oblastech. Do výzvy bylo podáno 127 projektů, z nichž komise projednávala 86 projektů za téměř půl miliardy Kč, přičemž celková alokace výzvy byla 800 miliard Kč.


Byly schváleny 4 projekty na vytvoření tzv. kontaktních a koordinačních center Policie ČR

Dne 29. 3. 2010 zasedla výběrová komise k výzvě číslo 05 - Kontaktní a koordinační centra a doporučila k financování 4 projekty ve finančním objemu 153 510 000 Kč. Cílem projektů předkládaných do této výzvy je vybudování kontaktních a koordinačních center Policie ČR. Tato centra mají zajistit podmínky pro nepřetržitou pohotovost, pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události a zajištění podmínek pro efektivní koordinaci při vzniku kalamitních situací.  


Archiv veřejných zakázek


Dodávky kancelářských potřeb


Propagační film zaměřený na rozvoj veřejné správy

Řídicí orgán Integrovaného operačního programu zveřejňuje propagační film zaměřený na oblast e-Governmentu a oblasti intervence 1.1 Modernizace veřejné správy a 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě v IOP. Propagační film zaměřený na Datové schránky a Czech POINTy se snaží netradiční a úsměvnou formou upozornit na pozitivní dopady, které občanům projekty přinášejí.


Uvítali byste seminář na téma Veřejné zakázky?

Na tuto otázku můžete v průběhu měsíce dubna 2010 odpovídat v sekci Anketa na titulní straně webu.


Hodnotící komise v rámci výzvy OP LZZ č. 48 zasedla již čtyřikrát

Dne 30. 3. 2010 se uskutečnilo již čtvrté zasedání hodnotící komise pro projekty podané do výzvy OP LZZ č. 48 – Efektivní správní úřad. Tato komise doporučila k financování dalších 8 projektů v celkovém finančním objemu 120 073 832 Kč. Na předchozích jednáních komise bylo doporučeno celkem již 22 projektů v celkové výši 520 550 288 Kč.


Strukturální fondy - cesta k efektivnější veřejné správě

O strukturálních fondech slyšíme v poslední době ze všech stran. Většinou však v souvislosti s financováním projektů zaměřených na revitalizaci přírody, vzdělávání zaměstnanců či podporu handicapovaných osob. Méně se již mluví o tom, že velké částky evropských peněz míří také do celkového zlepšení služeb veřejné správy a do zvýšení bezpečnosti.


Hodnocení projektů ve výzvě IOP č. 03 se blíží ke konci

V polovině dubna se uskuteční výběrová komise, na které bude projednáváno pár posledních projektů, které byly předloženy do výzvy v rámci Integrovaného operačního programu č. 03. Tato výzva byla určena pro první vlnu tzv. strategických projektů, které jsou uvedeny ve vládním usnesení č.536/2008. Jedná se o projekty organizací státní správy a mají přímý dopad na realizaci Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (tzv. Strategie Smart Administration). Mezi projekty, které byly do této výzvy předloženy, patří např. základní registry či datové schránky.  Celková alokace výzvy byly 3 888 mil. Kč, ovšem žádosti byly podány za téměř 6 mld. a alokace výzvy tak byla převýšena o více než 30%. Do dnešního dne byla vydána rozhodnutí za téměř celou alokaci výzvy.


Do výzvy IOP č. 07 byly předloženy projekty za téměř 5 mld. Kč

V polovině února byla ukončena výzva v rámci Integrovaného operačního programu č. 07. Výzva navazuje na předchozí výzvu IOP č. 03. V rámci této výzvy mohly orgány státní správy předkládat projekty, které jsou uvedeny ve vládním usnesení č.536/2008. Jedná se o tzv. strategické projekty mající přímý dopad na realizaci Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (tzv. Strategie Smart Administration). Celková alokace výzvy byly 3 mld. Kč, ovšem žádosti byly podány v objemu přes 5 mld. a alokace výzvy tak byla převýšena o 43%. V současné době probíhá věcné hodnocení žádostí, zasedání výběrové komise je plánováno na květen 2010.


Výzva OP LZZ č. 57 byla ukončena

V úterý 30. 3. 2010 byla ukončena výzva v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost č. 57 – Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě. Jedná se již o desátou výzvu, kterou Ministerstvo vnitra vyhlásilo v rámci tohoto operačního programu a o čtvrtou výzvu, která je určena přímo pro územní samosprávu. Jak už název výzvy ukazuje, jejím cílem bylo podpořit projekty zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a práci personalistů v územní samosprávě. Celkem bylo do této výzvy podáno 152 projektů za více než 650 mil. Kč, přičemž celková alokace výzvy byla 800 mil. Kč.